ธุรกิจ

ยอดผลิตรถยนต์ สค. ลดลงร้อยละ 29.52


เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตรถยนต์ 117,253 คัน ลดลงร้อยละ 29.52 ขาย 68,883 คัน ลดลงร้อยละ 12.1 ส่งออก 57,402 คัน ลดลงร้อยละ 29.61

สุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธาน และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (.) เปิดเผยถึงจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2563 มีดังนี้

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนสิงหาคม 2563 มีทั้งสิ้น 117,253 คัน ซึ่งการผลิตรถยนต์ได้กลับมาผลิตเกิน 100,000 คันอีกครั้ง ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 29.52 จากการผลิตเพื่อส่งออกลดลงร้อยละ 38.28 และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศลดลงร้อยละ 20.73 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2563 ร้อยละ 31.25 เนื่องจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนใหญ่เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ

สำหรับรถยนต์ที่ผลิตในเดือนมกราคม-สิงหาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 812,721 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-สิงหาคม 2562 ร้อยละ 42.08 

รถยนต์นั่ง เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตได้ 45,094 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 32.26

ส่วนยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม 2563 มีจำนวน 308,140 คัน เท่ากับร้อยละ 37.91 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม-สิงหาคม 2562 ร้อยละ 45.06

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนสิงหาคม 2563 ผลิตได้ 6 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 100 รวมเดือนมกราคม-สิงหาคม 2563 ผลิตได้ 122 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-สิงหาคม 2562 ร้อยละ 48.31

รถยนต์บรรทุก เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 72,153 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 27.69 และตั้งแต่เดือนมกราคมสิงหาคม 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 504,459 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมสิงหาคม 2562 ร้อยละ 40.09

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 70,179 คันลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 27.55 และตั้งแต่เดือนมกราคมสิงหาคม 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 492,282 คัน เท่ากับร้อยละ 60.57 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคมสิงหาคม 2562 ร้อยละ 40.04 โดยแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 140,972 คัน   ลดลงจากเดือนมกราคมสิงหาคม2562 ร้อยละ 38.93

รถกระบะดับเบิลแคบ 292,092 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมสิงหาคม 2562 ร้อยละ 39.90

รถกระบะพีพีวี 59,218 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมสิงหาคม 2562 ร้อยละ 43.15

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน-มากกว่า 10 ตัน เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตได้ 1,974 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 32.42 รวมเดือนมกราคมสิงหาคม 2563 ผลิตได้ 12,177 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมสิงหาคม 2562 ร้อยละ 42.06

ส่วนการผลิตเพื่อส่งออก เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตได้ 51,441 คันเท่ากับร้อยละ 43.87 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 38.28 ส่วนเดือนมกราคมสิงหาคม 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 441,459 คัน เท่ากับร้อยละ 54.32 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2562 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 39.01

รถยนต์นั่ง เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตเพื่อการส่งออก 18,753 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 32.56 และตั้งแต่เดือนมกราคมสิงหาคม 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 149,828 คัน เท่ากับร้อยละ 48.62 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคมสิงหาคม 2562 ร้อยละ 39.56

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนสิงหาคม 2563 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 32,688 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 41.14 และตั้งแต่เดือนมกราคมสิงหาคม 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 291,631 คันเท่ากับร้อยละ 59.24 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคมสิงหาคม 2562 ร้อยละ 38.72 โดยแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 33,204 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมสิงหาคม 2562 ร้อยละ 40.15

รถกระบะดับเบิลแคบ 215,543 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมสิงหาคม 2562 ร้อยละ 40.19

รถกระบะพีพีวี 42,884 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมสิงหาคม 2562 ร้อยละ 28.62 

การผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตได้ 65,812 คัน เท่ากับร้อยละ 56.13 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 20.73 และเดือนมกราคมสิงหาคม 2562 ผลิตได้ 371,262 คัน เท่ากับ ร้อยละ 45.68 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคมสิงหาคม 2562 ร้อยละ 45.35

รถยนต์นั่ง เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 26,341 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 32.05 และตั้งแต่เดือนมกราคมสิงหาคม 2563 ผลิตได้ 158,312 คัน เท่ากับร้อยละ 51.38 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคมสิงหาคม 2562 แล้ว ลดลงร้อยละ 49.42

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนสิงหาคม 2563 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 37,491 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 9.29 และตั้งแต่เดือนมกราคมสิงหาคม 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 200,651 คัน เท่ากับร้อยละ 40.76 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคมสิงหาคม 2562 ร้อยละ 41.85 ซึ่งแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 107,768 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมสิงหาคม 2562 ร้อยละ 38.55

รถกระบะดับเบิลแคบ 76,549 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมสิงหาคม 2562 ร้อยละ 39.07

รถกระบะพีพีวี 16,334 คัน   ลดลงจากเดือนมกราคมสิงหาคม 2562 ร้อยละ 62.95

ส่วนรถจัดรยานยนต์ เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 169,547 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 14.72 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 137,847 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 11.91 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 31,700 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 25.09

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคมสิงหาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,191,224 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 28 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 939,370 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 27.07 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 251,854 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 31.29

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนสิงหาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 68,883 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 12.1 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2563 ร้อยละ 16.09 เพราะรัฐบาลผ่อนคลายลอคดาวน์เพิ่มขึ้น การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID19 ของ รัฐบาล และงาน Bangkok International  Motor Show ในเดือน กรกฎาคม 2563 และงาน Big Motor Sale ในเดือน สิงหาคม 2563 รวมทั้งการออกรถยนต์รุ่นใหม่ด้วย

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 143,424 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม2562 ร้อยละ 4.1 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2563 ร้อยละ 4.67

ตั้งแต่เดือนมกราคมสิงหาคม 2563 รถยนต์มียอดขาย 448,006 คันลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 32.9 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,012,426 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมสิงหาคม 2562 ร้อยละ 15.1

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเดือนสิงหาคม 2563 ส่งออกได้ 57,402 คันลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 29.61 โดยส่งออกลดลงทุกตลาดเนื่องจากยอดขายรถยนต์ในประเทศคู่ค้าลดลงจากการระบาดของ COVID-19 และยังฟื้นตัวได้ไม่ดีนัก ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 34,628.99 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 24.22 อย่างไรก็ตามการส่งออกรถยนต์ในเดือนสิงหาคม 2563 เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2563 ร้อยละ 15.81 และอัตราการลดลงของเดือนสิงหาคม 2563 น้อยกว่าเดือนกรกฎาคม 2563 ตามการค่อยๆ ผ่อนคลายการลอคดาวน์ในหลายประเทศ

เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,784.04 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 30.06 

ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 9,872.94 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 33.13 

อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,389.67 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 34.62

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนสิงหาคม 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 47,675.64 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 26.81

เดือนมกราคมสิงหาคม 2563 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 457,516 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 36.77 มีมูลค่าการส่งออก 251,457.02 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคมสิงหาคม 2562 ร้อยละ 32.26

เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 13,372.28 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคมสิงหาคม 2562 ร้อยละ 38.60

ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 80,018.82 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคมสิงหาคม 2562 ร้อยละ 37

อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 12,575.06 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคมสิงหาคม 2562 ร้อยละ 23.12

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคมสิงหาคม 2563 เครื่องยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 357,423.18 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคมสิงหาคม 2562 ร้อยละ 33.36

 ทั้งนี้ ในรถจักรยานยนต์เดือนสิงหาคม 2563 มีจำนวนส่งออก 59,991 คัน (รวม CBU+CKD) ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 14.53 โดยมีมูลค่า 3,433.22 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 37.89

ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 61.70 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 70.35

อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 108.34 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 28.93

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนสิงหาคม 2563 ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ 3,603.25 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม2562 ร้อยละ 38.80

เดือนมกราคมสิงหาคม 2563 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก455,137 คัน (รวม CBU+CKD) ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 25.12 โดยมีมูลค่า 37,608.69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 15.71

ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 798.27 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 56.14

อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 806.71 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 17.57

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคมสิงหาคม 2563 ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 39,213.66 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคมสิงหาคม 2562 ร้อยละ 17.30

 เดือนสิงหาคม 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ชิ้นส่วนอื่น อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 51,278.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 27.80

เดือนมกราคมสิงหาคม 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 396,636.84 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 32.06

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าการผลิต และยอดขายในช่วง 7 เดือนมีแววสดใสเพิ่มขึ้น จากที่ช่วง COVID-19 คาดว่าจะตกประมาณ 40-50 % แต่ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมาลดลงแค่ 40 % ทำให้คาดการณ์ได้ว่ายอด 1.4 ล้านคัน มีความเป็นไปได้------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/SCtfs
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13:28 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน