เลือกประเภทรถยนต์

เลือกเดือน

ถึง

เลือกปีที่ต้องการเปรียบเทียบ

กับ

สถิติยอดจำหน่ายรถยนต์ ประจำเดือน เมษายน 2024/2023

Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
TOYOTA 19,422 19,565
-143
-1
41.6
ISUZU 6,856 13,336
-6,480
-49
14.7
HONDA 5,743 6,409
-666
-10
12.3
MITSUBISHI 2,217 2,858
-641
-22
4.7
FORD 2,016 2,871
-855
-30
4.3
MG 1,451 1,915
-464
-24
3.1
MAZDA 1,007 2,079
-1,072
-52
2.2
BYD 897 1,743
-846
-49
1.9
NISSAN 851 1,326
-475
-36
1.8
GWM 792 1,445
-653
-45
1.7
OTHERS 5,486 5,983
-497
-8
11.7
TOTAL 46,738 59,530
-12,792
-22
100.0
Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
TOYOTA 5,500 7,284
-1,784
-25
31.8
HONDA 3,442 3,783
-341
-9
19.9
MITSUBISHI 1,665 1,503
162
11
9.6
MG 1,159 1,213
-54
-5
6.7
BYD 680 0
680
3.9
MAZDA 538 941
-403
-43
3.1
SUZUKI 530 949
-419
-44
3.1
NETA 390 325
65
20
2.3
NISSAN 321 427
-106
-25
1.9
GWM 308 631
-323
-51
1.8
HYUNDAI 273 128
145
113
1.6
KIA 135 147
-12
-8
0.8
PORSCHE 89 68
21
31
0.5
OTHERS 2,258 2,804
-546
-20
13.1
TOTAL 17,288 20,203
-2,915
-14
100.0
Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
TOYOTA 4,578 1,409
3,169
225
52.4
HONDA 2,301 2,626
-325
-12
26.3
GWM 484 814
-330
-41
5.5
MAZDA 365 1,026
-661
-64
4.2
NISSAN 280 590
-310
-53
3.2
MG 252 636
-384
-60
2.9
BYD 217 1,743
-1,526
-88
2.5
SUBARU 92 288
-196
-68
1.1
KIA 29 0
29
0.3
PEUGEOT 20 30
-10
-33
0.2
OTHERS 14 13
1
8
0.2
TOTAL 8,735 9,175
-440
-5
100.0
Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
TOYOTA 8,647 10,249
-1,602
-16
48.9
ISUZU 6,091 11,880
-5,789
-49
34.4
FORD 2,015 2,869
-854
-30
11.4
MITSUBISHI 542 1,342
-800
-60
3.1
NISSAN 250 300
-50
-17
1.4
MAZDA 104 112
-8
-7
0.6
MG 40 66
-26
-39
0.2
TOTAL 17,689 26,818
-9,129
-34
100.0
Make 2024
APRIL
2023
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
ISUZU 765 1,456
-691
-48
25.3
TOYOTA 697 623
74
12
23.0
HYUNDAI 264 180
84
47
8.7
HINO 160 842
-682
-81
5.3
SUZUKI 78 205
-127
-62
2.6
MITSUBISHI 10 13
-3
-23
0.3
NISSAN 0 9
-9
-100
**
KIA 0 5
-5
-100
**
OTHERS 1,052 1
1,051
105,100
34.8
TOTAL 3,026 3,334
-308
-9
100.0

สถิติยอดจำหน่ายรถยนต์ ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2024/2023

Make 2024
Total
2023
Total
Change In Units % Change % Market Share
TOYOTA 78,232 94,686
-16,454
-17
37.2
ISUZU 31,300 60,495
-29,195
-48
14.9
HONDA 30,847 32,370
-1,523
-5
14.7
BYD 10,944 7,285
3,659
50
5.2
MITSUBISHI 9,804 13,820
-4,016
-29
4.7
FORD 7,950 13,918
-5,968
-43
3.8
MG 6,283 8,290
-2,007
-24
3.0
NISSAN 3,726 6,400
-2,674
-42
1.8
MAZDA 3,438 6,499
-3,061
-47
1.6
GWM 3,131 3,674
-543
-15
1.5
OTHERS 24,839 29,166
-4,327
-15
11.8
TOTAL 210,494 276,603
-66,109
-24
100.0
Make 2024
Total
2023
Total
Change In Units % Change % Market Share
TOYOTA 22,131 35,364
-13,233
-37
26.7
HONDA 17,640 21,569
-3,929
-18
21.3
BYD 8,655 0
8,655
10.4
MITSUBISHI 6,619 6,721
-102
-2
8.0
MG 4,989 5,189
-200
-4
6.0
SUZUKI 2,226 3,594
-1,368
-38
2.7
MAZDA 1,808 2,986
-1,178
-40
2.2
NETA 1,703 2,730
-1,027
-38
2.1
NISSAN 1,402 2,167
-765
-35
1.7
GWM 1,381 1,021
360
35
1.7
HYUNDAI 623 128
495
387
0.8
PORSCHE 584 466
118
25
0.7
KIA 329 450
-121
-27
0.4
OTHERS 12,813 15,384
-2,571
-17
15.5
TOTAL 82,903 97,769
-14,866
-15
100.0
Make 2024
Total
2023
Total
Change In Units % Change % Market Share
TOYOTA 19,334 6,921
12,413
179
47.1
HONDA 13,207 10,801
2,406
22
32.2
BYD 2,289 7,285
-4,996
-69
5.6
GWM 1,750 2,653
-903
-34
4.3
MAZDA 1,379 3,145
-1,766
-56
3.4
NISSAN 1,200 2,465
-1,265
-51
2.9
MG 1,132 2,721
-1,589
-58
2.8
SUBARU 338 759
-421
-56
0.8
HYUNDAI 226 155
71
46
0.6
PEUGEOT 95 131
-36
-28
0.2
KIA 31 0
31
0.1
OTHERS 37 43
-6
-14
0.1
TOTAL 41,018 37,079
3,939
11
100.0
Make 2024
Total
2023
Total
Change In Units % Change % Market Share
TOYOTA 33,895 49,536
-15,641
-32
45.7
ISUZU 27,572 55,402
-27,830
-50
37.2
FORD 7,946 13,909
-5,963
-43
10.7
MITSUBISHI 3,166 7,059
-3,893
-55
4.3
NISSAN 1,122 1,636
-514
-31
1.5
MAZDA 251 368
-117
-32
0.3
MG 162 380
-218
-57
0.2
TOTAL 74,114 128,290
-54,176
-42
100.0
Make 2024
Total
2023
Total
Change In Units % Change % Market Share
ISUZU 3,728 5,093
-1,365
-27
29.9
TOYOTA 2,872 2,865
7
0
23.1
HINO 1,687 3,388
-1,701
-50
13.5
HYUNDAI 909 1,002
-93
-9
7.3
SUZUKI 361 883
-522
-59
2.9
MITSUBISHI 19 40
-21
-53
0.2
NISSAN 2 132
-130
-99
**
KIA 0 10
-10
-100
**
OTHERS 2,881 52
2,829
5,440
23.1
TOTAL 12,459 13,465
-1,006
-8
100.0

Follow Motor Expo Club Network

autoinfo motorexpo motorexpo app FormulaMagazine TWOCMagazine 4WheelsMagazine magazineformula FormulaForumCarnatomyTVพี่น้องลองรถcarspirit4x4 skilldriving LomhaijaiFoundation