เลือกประเภทรถยนต์

เลือกเดือน

ถึง

เลือกปีที่ต้องการเปรียบเทียบ

กับ

สถิติยอดจำหน่ายรถยนต์ ประจำเดือน เมษายน 2022/2021

Make 2022
APRIL
2021
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
TOYOTA 21,681 19,150
2,531
13.2
34.2
ISUZU 16,595 14,953
1,642
11.0
26.2
HONDA 5,107 5,419
-312
-5.8
8.1
MITSUBISHI 3,870 4,107
-237
-5.8
6.1
MAZDA 2,753 2,208
545
24.7
4.3
FORD 2,536 2,783
-247
-8.9
4.0
SUZUKI 2,351 1,930
421
21.8
3.7
MG 1,921 2,478
-557
-22.5
3.0
NISSAN 1,379 3,166
-1,787
-56.4
2.2
HINO 1,120 885
235
26.6
1.8
OTHERS 4,114 1,053
3,061
290.7
6.5
TOTAL 63,427 58,132
5,295
9.1
100.0
Make 2022
APRIL
2021
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
TOYOTA 6,901 4,956
1,945
39.2
33.7
HONDA 3,969 4,437
-468
-10.5
19.4
SUZUKI 2,045 1,733
312
18.0
10.0
MAZDA 1,672 1,158
514
44.4
8.2
MITSUBISHI 1,529 1,548
-19
-1.2
7.5
MG 908 439
469
106.8
4.4
NISSAN 773 2,296
-1,523
-66.3
3.8
KIA 252 269
-17
-6.3
1.2
GWM 74 0
74
*
0.4
PORSCHE 66 137
-71
-51.8
0.3
FORD 7 6
1
16.7
**
SUBARU 0 4
-4
-100.0
**
HYUNDAI 0 0
0
*
**
OTHERS 2,296 5
2,291
45820.0
11.2
TOTAL 20,492 16,988
3,504
20.6
100.0
Make 2022
APRIL
2021
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
TOYOTA 1,770 1,412
358
25.4
30.3
HONDA 1,138 982
156
15.9
19.5
MAZDA 1,030 1,000
30
3.0
17.6
MG 814 1,565
-751
-48.0
13.9
GWM 636 0
636
*
10.9
SUBARU 185 349
-164
-47.0
3.2
NISSAN 128 148
-20
-13.5
2.2
PEUGEOT 60 45
15
33.3
1.0
HYUNDAI 53 2
51
2550.0
0.9
MITSUBISHI 22 39
-17
-43.6
0.4
SUZUKI 0 0
0
*
**
KIA 0 0
0
*
**
TOTAL 5,836 5,542
294
5.3
100.0
Make 2022
APRIL
2021
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
ISUZU 15,451 13,655
1,796
13.2
45.9
TOYOTA 12,605 12,432
173
1.4
37.5
FORD 2,529 2,777
-248
-8.9
7.5
MITSUBISHI 2,319 2,520
-201
-8.0
6.9
NISSAN 475 697
-222
-31.9
1.4
MG 199 474
-275
-58.0
0.6
MAZDA 51 50
1
2.0
0.2
TOTAL 33,629 32,605
1,024
3.1
100.0
Make 2022
APRIL
2021
APRIL
Change In Units % Change % Market Share
ISUZU 1,144 1,298
-154
-11.9
33.0
HINO 1,120 885
235
26.6
32.3
HYUNDAI 452 228
224
98.2
13.0
TOYOTA 405 350
55
15.7
11.7
SUZUKI 306 197
109
55.3
8.8
NISSAN 3 25
-22
-88.0
0.1
TATA 0 4
-4
-100.0
**
OTHERS 38 10
28
280.0
1.1
TOTAL 3,470 2,997
473
15.8
100.0

สถิติยอดจำหน่ายรถยนต์ ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2022/2021

Make 2022
Total
2021
Total
Change In Units % Change % Market Share
TOYOTA 98,825 75,081
23,744
31.6
33.5
ISUZU 74,015 64,201
9,814
15.3
25.1
HONDA 30,731 30,378
353
1.2
10.4
MITSUBISHI 17,945 16,192
1,753
10.8
6.1
MAZDA 13,913 13,098
815
6.2
4.7
MG 10,315 9,997
318
3.2
3.5
FORD 9,898 10,903
1,005
9.2
3.4
NISSAN 8,748 11,723
2,975
25.4
3.0
SUZUKI 8,196 7,116
1,080
15.2
2.8
HINO 4,650 4,265
385
9.0
1.6
OTHERS 17,380 9,315
8,065
86.6
5.9
TOTAL 294,616 252,269
42,347
16.8
100.0
Make 2022
Total
2021
Total
Change In Units % Change % Market Share
TOYOTA 27,237 19,465
7,772
39.9
28.3
HONDA 23,865 25,784
-1,919
-7.4
24.8
MAZDA 8,377 7,548
829
11.0
8.7
SUZUKI 7,058 6,308
750
11.9
7.3
MITSUBISHI 7,037 6,245
792
12.7
7.3
MG 5,540 1,751
3,789
216.4
5.8
NISSAN 4,875 8,292
-3,417
-41.2
5.1
GWM 778 0
778
*
0.8
KIA 466 681
-215
-31.6
0.5
PORSCHE 347 426
-79
-18.5
0.4
FORD 19 30
-11
-36.7
**
SUBARU 1 11
-10
-90.9
**
HYUNDAI 0 2
-2
-100.0
**
OTHERS 10,618 5,701
4,917
86.2
11.0
TOTAL 96,218 82,244
13,974
17.0
100.0
Make 2022
Total
2021
Total
Change In Units % Change % Market Share
TOYOTA 6,975 6,669
306
4.6
25.4
HONDA 6,866 4,594
2,272
49.5
25.0
MAZDA 5,195 5,071
124
2.4
18.9
MG 3,703 6,310
-2,607
-41.3
13.5
GWM 2,665 0
2,665
*
9.7
NISSAN 844 458
386
84.3
3.1
SUBARU 805 1,295
-490
-37.8
2.9
PEUGEOT 269 171
98
57.3
1.0
HYUNDAI 86 3
83
2766.7
0.3
MITSUBISHI 65 294
-229
-77.9
0.2
SUZUKI 0 4
-4
-100.0
**
KIA 0 1
-1
-100.0
**
TOTAL 27,473 24,870
2,603
10.5
100.0
Make 2022
Total
2021
Total
Change In Units % Change % Market Share
ISUZU 68,607 59,054
9,553
16.2
43.9
TOYOTA 62,694 47,150
15,544
33.0
40.1
MITSUBISHI 10,843 9,653
1,190
12.3
6.9
FORD 9,879 10,873
-994
-9.1
6.3
NISSAN 2,965 2,823
142
5.0
1.9
MG 1,072 1,934
-862
-44.6
0.7
MAZDA 341 479
-138
-28.8
0.2
TOTAL 156,401 131,987
24,414
18.5
100.0
Make 2022
Total
2021
Total
Change In Units % Change % Market Share
ISUZU 5,408 5,147
261
5.1
37.2
HINO 4,650 4,265
385
9.0
32.0
TOYOTA 1,919 1,797
122
6.8
13.2
HYUNDAI 1,234 868
366
42.2
8.5
SUZUKI 1,138 804
334
41.5
7.8
NISSAN 64 150
-86
-57.3
0.4
KIA 4 15
-11
-73.3
**
TATA 0 46
-46
-100.0
**
OTHERS 107 74
33
44.6
0.7
TOTAL 14,524 13,168
1,356
10.3
100.0