Privacy Policy

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล / Privacy Policy

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการมีผลใช้กับการรวบรวมข้อมูล การใช้ข้อมูล และการให้บริการของแอพพลิเคชันและเวบไซท์ของบริษัท สื่อสากล จำกัด (IMC) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. นโยบายสิทธิส่วนบุคคล สำหรับผู้ใช้บริการทั่วไป
2. นโยบายสิทธิส่วนบุคคล สำหรับสมาชิกแอพพลิเคชันและเวบไซท์ IMC
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการทั่วไป
1. ผู้ใช้บริการทั่วไป สามารถเข้าใช้งานแอพลิเคชั่น และเยี่ยมชมเวบไซท์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ IMC จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน และผู้ใช้บริการทั่วไปจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษหากแอพพลิเคชันและเวบไซท์ของ IMC จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลสำหรับสมาชิกแอพพลิเคชัน และเวบไซท์ IMC
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
แอพพลิเคชัน และเวบไซท์ IMC จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อการนำเสนอเนื้อหาและบริการ ให้ตรงกับความต้องการและความสนใจของท่าน
2. การใช้คุกกี (Cookies)
คุกกีคือข้อมูลขนาดเล็กโดยเก็บข้อมูลผ่าน Browser ของคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้เชื่อมต่อ จะเก็บข้อมูลขณะที่ท่านใช้บริการของแอพพลิเคชันและเวบไซท์ IMC โดยคุกกีจะเก็บข้อมูลหลังจากที่เชื่อมต่อระบบ หรือ Log in เข้าสู่ระบบ และจะหยุดการจัดเก็บ เมื่อออกจากระบบ (log out) ซึ่งคุกกีช่วยให้เราพัฒนาการให้บริการข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น และอํานวยความสะดวก ในการค้นหาข้อมูล
3. การใช้ข้อมูลสมาชิก
แอพพลิเคชันและเวบไซท์ IMC เปิดให้บริการโดยเสียค่าใช้จ่าย ข้อมูลของสมาชิกจะไม่มีการเปิดเผย และถูกเก็บรักษาโดยแอพพลิเคชันและเวบไซท์ของ IMC (ยกเว้นพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจตามที่เวบไซท์ IMC เห็นสมควร)
4. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
แอพพลิเคชัน และเวบไซท์ IMC จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
4.1 แอพพลิเคชันและเวบไซท์ IMC สามารถใช้ข้อมูลของท่านสมาชิก ต่อพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ ตามที่ แอพพลิเคชันและเวบไซท์ IMC เห็นสมควร
4.2 แอพพลิเคชันและเวบไซท์ IMC มีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ หากข้อมูลนั้น เป็นที่ต้องการในทางกฎหมาย โดยการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อ
– กระบวนการทางกฎหมาย
– การทำตามเงื่อนไขการให้บริการ
– การอ้างหรือเรียกร้องว่าเนื้อหานั้นๆ ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
– การรักษาสิทธิ์ และความปลอดภัยส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการ แอพพลิเคชันและเวบไซท์ IMC

ในกรณีที่สมาชิกละเมิด ฝ่าฝืน และไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก สิทธิของการเป็นสมาชิกจะสิ้นสุด และถูกยกเลิกโดยทันที
การสมัครสมาชิก แอพพลิเคชันและเวบไซท์ IMC ผู้สมัครต้องให้ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เพศ วันเกิด และข้อมูลอื่นที่กำหนดไว้ ข้อมูลการลงทะเบียนของท่านจะถูกใช้ในการดำเนินงานในเวบไซท์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการข้อมูล และสมาชิกจะได้รับจดหมายอิเลคทรอนิคส์ที่มีข้อมูล ข่าวสาร สาระ ทางด้านยานยนต์จาก แอพพลิเคชันและเวบไซท์ IMC เป็นประจำ
แอพพลิเคชันและเวบไซท์ IMC ให้ความสำคัญกับการควบคุมอีเมล์โฆษณา อีเมล์ขยะ หรือ สแปมอีเมล์ โดยจะไม่นำรายชื่อสมาชิกไปขาย และให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของข้อมูลของสมาชิก โดยมีระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัส 2 ชั้น จากบริษัทผลิตซอฟแวร์ป้องกันไวรัสชั้นนำ
ผู้ใดใช้หรือมีส่วนช่วยในการเข้าถึงฐานข้อมูลของ แอพพลิเคชันและเวบไซท์ IMC โดยไม่ได้รับอนุญาต จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

แอพพลิเคชันและเวบไซท์ IMC ได้แก่
https://www.motorexpo.co.th, www.autoinfo.co.th, www.skilldriving-imc.com, www.spirit4x4.com, www.iambangkok.in.th
www.facebook.com/formulamagazine, https://www.facebook.com/4wheelsmagazine, https://www.facebook.com/worldofcar, https://www.facebook.com/carnatomy , https://www.facebook.com/formulaforum , https://www.facebook.com/iambangkok.in.th
https://www.youtube.com/AutoinfoOnline (Youtube/Autoinfo Online)
Mobile Application : Formula Magazine, 4WHEELS Magazine, Car Stereo Magazine, Motor Expo, Motor Expo Touch, Car Buyer’s Guide (Android & iOS platforms)

Privacy Policy
This privacy policy will be applied to users in term of data collection usage, and sharing practices among mobile application, its affiliates, and Inter-Media Company’s websites (IMC). You consent to the data collection, use, disclosure and storage practices described in this privacy policy which will be classified into 2 types:
1. Privacy policy for general users
2. Privacy policy for subscribed members on mobile application and websites

Privacy policy for general users
General users are able to use mobile application and visit IMC’s websites without any charge. We will collect your information, usage, and sharing practices. General users will not receive any privileges/rewards when we have promotion campaigns and activities.

Privacy policy for subscribed members on mobile application and websites
1. We will collect personal data, usage, and sharing practices in order to serve and offer personalized and customized services in term of contents, and other preferences.
2. Cookies are text files placed in your device’s browser to store your preferences. We will use cookies and other technologies to provide our services to you and to advertise to you, help us to perform user analytics by collective usage information during using mobile application and IMC’s websites.
3. Usage of member’s information, user information will not be disclosed and will be kept by IMC’s websites and mobile application. For data security, we have managerial procedures designed to help prevent unauthorized access, to maintain data security and to use correctly the information we collect.
4. Information sharing and Disclosure, we may disclose the information as follows:
4.1 To IMC’s business partners and affiliates that we see appropriately.
4.2 In response to legal process, in response to a court order, law enforcement or government agency’s request. With third parties in order to investigate, prevent, or take action regarding potentially illegal activities, violations of our policies
4.3 For protect personal data and data security of users

In case of violations of our policies, privacy policy, term of use, membership’s right will be ended and cancelled immediately. Sign-up for subscriptions, users must provide correct information; name, last name, address, gender, birthdate, and required related information to IMC’s mobile application and websites. User’s Registered information will be used to help perform better services and users will receive regularly electronic mail from IMC’s mobile application and websites offer car and related contents. We will not sell user’s data to others in order to control delivery of advertisement email, spam email and for data security reasons. For security system, we have used world leading virus protection software. We will legal proceed to who violate or access to IMC’s user data and database without any permission.

IMC’s Mobile application and websites are
https://www.motorexpo.co.th, www.autoinfo.co.th, www.skilldriving-imc.com, www.spirit4x4.com, www.iambangkok.in.th
www.facebook.com/formulamagazine, https://www.facebook.com/4wheelsmagazine, https://www.facebook.com/worldofcar, https://www.facebook.com/carnatomy , https://www.facebook.com/formulaforum , https://www.facebook.com/iambangkok.in.th
https://www.youtube.com/AutoinfoOnline (Youtube/Autoinfo Online)
Mobile Application : Formula Magazine, 4WHEELS Magazine, Car Stereo Magazine, Motor Expo, Motor Expo Touch, Car Buyer’s Guide (Android & iOS platforms)

The short URL of the present article is: https://autoinfo.co.th/EGfrS