สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

เชคเลย ! อัตราค่าปรับจราจรใหม่ สูงสุด 1,000 บาท


ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดค่าปรับจราจรใหม่ ตาม พรบ. จราจรทางบก สูงสุด 1,000 บาท น้อยสุด 200 บาท

 

DSC_96ก19

เวบไซท์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พศ. 2522 พศ. 2563 ความว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม พรบ. จราจรทางบก พศ. 2522 และเจ้าพนักงานจราจรได้ออกใบสั่งให้แก่ผู้ขับขี่นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรค 4 แห่ง พรบ. จราจรทางบก พศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พศ. 2562 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พศ. 2522 พศ. 2563″

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 กำหนดจำนวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ บรรดาประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน

 

ฆฏโฌ็

 

สำหรับค่าปรับใหม่ตาม พรบ. จราจร อยู่ระหว่าง 200-1,000 บาท  เช่น  ไม่พกใบอนุญาตขับขี่ จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท เรทใหม่ปรับ 200 บาท, ไม่สวมหมวกกันนอคขณะขับขี่ จากเดิมปรับไม่เกิน 500 บาท เป็นปรับ 400 บาท ส่วนคนซ้อนไม่สวมหมวกกันนอค จากเดิมปรับไม่เกิน 500 บาท เป็นปรับ 800 บาท เป็นต้น โดยข้อหาที่มีค่าปรับสุงสุด 1,000 บาท คือ

– นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดแกส ฝุ่น ควัน ละออง เคมี หรือเสียง เกินเกณฑ์ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดมาใช้ในทางเดินรถ
– ขับรถที่ใช้บรรทุกวัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายชนิดอื่นใด ไม่จัดให้มีป้ายแสดงถึงวัตถุที่บรรทุก และเครื่องดับเพลิง และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการป้องกันอันตราย
– ขับรถที่ใช้บรรทุกวัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายชนิดอื่นใด โดยลักษณะ และวิธีการติดป้ายไม่แสดงถึงวัตถุที่บรรทุก และเครื่องดับเพลิงตลอดจนเงื่อนไขในการป้องกันอันตราย ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง
-ผู้ขับขี่รถแทกซีไม่พาคนโดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นที่สุด หรือเส้นทางที่ไม่อ้อมเกินควร และต้องส่งคนโดยสาร ณ สถานที่ตามที่ตกลงกันไว้
-ผู้ขับขี่รถแทกซีพาคนโดยสารไปทอดทิ้งระหว่างทางไม่ว่าด้วยประการใด ๆ

ขณะที่ ใบสั่งรูปแบบใหม่ จะเริ่มบังคับใช้วันที่ 1 พย. 2563 ซึ่งเป็นเพียงการเพิ่มรายละเอียดข้อความในแบบพิมพ์ใบสั่งใหม่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายจราจรที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เช่น เพิ่มเติมช่องทางชำระค่าปรับให้ประชาชนสามารถชำระค่าปรับได้ที่สถานีตำรวจทุกท้องที่  อีกทั้ง เพิ่มเติมเรื่องหน้าที่เจ้าของ ผู้ครอบครองรถว่ามีหน้าที่ต้องแจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่าใครเป็นผู้ขับขี่ที่กระทำผิดตามใบสั่ง

อ่านข่าวเพิ่ม : เอาจริง !?! ไม่จ่ายค่าปรับต่อทะเบียนไม่ได้

อ่านข่าวเพิ่ม : ตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ได้แล้ว !

อ่านข่าวเพิ่ม : รู้ทัน พรบ. จราจรใหม่ ใบสั่งต้องจ่าย ใบขับขี่ห้ามยึด !------------------------------
เรื่องโดย : อภินันท์ อุ่นทินกร
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/mfls3
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09:45 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
24 Nov 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
5.9-7.4 แสน
2.
5.7-8.3 แสน
3.
6.0-6.4 แสน
4.
1.9-2.1 ล้าน
5.
4.4-4.9 ล้าน
6.
2.3 ล้าน
7.
2.2-2.6 ล้าน
8.
2.0-2.3 ล้าน
9.
2.9-4.3 ล้าน
10.
3.9-4.5 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ
เพิ่มเพื่อน