ธุรกิจ

มิเชอแลง ประกาศความมุ่งมั่นยกระดับความปลอดภัยการสัญจร


ในการประชุมระดับโลกด้านความปลอดภัยทางท้องถนน (Global Ministerial Conference on Road Safety) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงสตอคโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ ศกนี้  มิเชอแลง ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่มีต่อการสัญจรอย่างปลอดภัย โดย ฟโลรองต์ เมเนโกซ์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มมิเชอแลง ขึ้นบรรยายนำเสนอผลงานตลอดทั้งสัปดาห์ การประชุมดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มเยาวชนเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Youth for Road Safety: YOURS), องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) และบริษัทเอกชนต่างๆ ไม่เพียงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวความสำเร็จและบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงานภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 2554-2563 Global Plan for the Decade of Action for Road Safety) แต่ยังกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงเรื่องของการสัญจรอย่างปลอดภัยเข้ากับประเด็นท้าทายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนอีกด้วย

YOURS_MSoR_4

ทั้งนี้ ภายใต้เจตนารมณ์องค์กรที่มุ่งเสริมสร้างการสัญจรที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน มิเชอแลง ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนมาโดยตลอด สำหรับประเทศไทย มิเชอแลง ได้ริเริ่มดำเนินโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย (Michelin Safe on the Road) อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 25 ปี ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ บริการตรวจสภาพรถและสภาพยางฟรี, การแจกหมวกกันนอคให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบนท้องถนนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎจราจรให้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดประกวดวาดภาพสดในโครงการ “ศิลปะเด็กมิเชอแลง” ให้เยาวชนไทยได้แสดงทักษะความสามารถทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ในหัวข้อที่เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน ฯลฯ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรอิสระต่างๆ โดยมุ่งเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อให้ชุมชนมีความปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งขึ้น

YOURS_MSoR_2

“สำหรับ มิเชอแลง ความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญในทุกการดำเนินงานของเรา และเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดประการหนึ่งในการปฏิบัติงานประจำวันของพนักงานในทุกเขตพื้นที่ดำเนินงาน เมื่อพูดถึง มิเชอแลง ลูกค้าจะนึกถึงความปลอดภัย ความเชื่อมั่นไว้วางใจ ประสิทธิภาพ และความแข็งแรงทนทาน ตลอดระยะเวลา 130 ปีที่ผ่านมาของการดำเนินธุรกิจ เราทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่อรักษาชื่อเสียงนี้เอาไว้ โดยเชื่อว่าการทำให้การสัญจรทั่วโลกมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นคือความรับผิดชอบของเรา” ฟโลรองต์ เมเนโกซ์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มมิเชอแลง กล่าว

YOURS_MSoR_3

กลุ่มคนอายุระหว่าง 15-29 ปี เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากอุบัติเหตุทางท้องถนน ด้วยเหตุนี้ ในปี 2553 มิเชอแลง จึงได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลกจัดตั้งกลุ่มเยาวชนเพื่อความปลอดภัยทางถนน หรือ YOURS ขึ้นเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่มุ่งให้ความสำคัญกับเยาวชน โดยกระตุ้นให้เยาวชนเข้ามามีบทบาทในการรับมือกับประเด็นปัญหาเรื่องความปลอดภัยทางถนนทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา

YOURS_MSoR_1

เพื่อสนับสนุนแนวคิดและการดำเนินการในการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน พนักงาน มิเชอแลง จากอินเดีย ไทย และบราซิล ได้ทำหน้าที่ในฐานะทูตองค์กรและตัวแทนภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาเยาวชนโลกสมัยที่ 2 (Second World Youth Assembly) และมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยบนท้องถนนในแต่ละประเทศ พร้อมทั้งนำแนวทางที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมระดับโลกในครั้งนี้ไปเผยแพร่เพื่อสนับสนุนการสัญจรที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้กับทีมงานมิเชอแลง ในภูมิภาคของตน------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/JwgP1
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน