ธุรกิจ

สอท. ปรับยอดผลิตรถยนต์ ปี 64


สอท. ปรับเป้ายอดผลิตรถยนต์ปี 2564 จากเดิม 1,500,000 คัน เป็น 1,550,000-1,600,000 คัน โดยปรับเป้ายอดส่งออกรถยนต์ปี 2564 จากเดิม 750,000 คัน เป็น 800,000-850,000 คัน ส่วนยอดขายรถยนต์ปี 2564 ภายในประเทศคงเดิมที่ 750,000 คัน เดือนมิถุนายน 2564 ผลิตรถยนต์ 134,245 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.22 ขาย 61,758 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1 ส่งออก 83,022 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.88

สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2564 ดังต่อไปนี้

การผลิต

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมิถุนายน 2564 มีทั้งสิ้น 134,245 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 87.22 จากฐานต่ำของปีก่อน เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 แต่ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2564 ร้อยละ 4.23 เพราะผลิตได้ไม่เต็มที่จากการขาดชิ้นส่วนในบางรุ่น

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 844,601 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ร้อยละ 39.34

รถยนต์นั่ง เดือนมิถุนายน 2564 ผลิตได้ 49,714 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 92.71

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 มีจำนวน 296,977 คัน เท่ากับร้อยละ 35.16 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ร้อยละ 29.93

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตันขึ้นไป ในเดือนมิถุนายน 2564 ผลิตได้ 0 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 100 รวมเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ผลิตได้ 29 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ร้อยละ 73.39

รถยนต์บรรทุก เดือนมิถุนายน 2564 ผลิตได้ทั้งหมด 84,531 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 84.20 และตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ผลิตได้ทั้งสิ้น 547,595 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ร้อยละ 45.07

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมิถุนายน 2564 ผลิตได้ทั้งหมด 81,615 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 80.96 และตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ผลิตได้ทั้งสิ้น 531,922 คัน เท่ากับร้อยละ 62.98 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ร้อยละ 44.32 โดยแบ่งเป็น

 • รถกระบะบรรทุก 129,758 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ร้อยละ 34.13
 • รถกระบะดับเบิลแคบ 335,608 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ร้อยละ 50.62
 • รถกระบะ PPV 66,556 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ร้อยละ 35.81

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน-มากกว่า 10 ตัน เดือนมิถุนายน 2564 ผลิตได้ 2,916 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 269.11 รวมเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ผลิตได้ 15,673 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ร้อยละ 76.16

ผลิตเพื่อส่งออก

เดือนมิถุนายน 2564 ผลิตได้ 74,574 คัน เท่ากับร้อยละ 55.55 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 74.18 ส่วนเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 486,237 คัน เท่ากับร้อยละ 57.57 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 40.37

รถยนต์นั่ง เดือนมิถุนายน 2564 ผลิตเพื่อการส่งออก 22,516 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 74.12 และตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 143,701 คัน เท่ากับร้อยละ 48.39 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ร้อยละ 28.41

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมิถุนายน 2564 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 52,058 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 74.21 และตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 342,536 คัน เท่ากับร้อยละ 64.40 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ร้อยละ 46.08 โดยแบ่งเป็น

 • รถกระบะบรรทุก 41,621 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ร้อยละ 55.16
 • รถกระบะดับเบิลแคบ 265,618 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ร้อยละ 56.56
 • รถกระบะ PPV 35,297 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ร้อยละ 7.14

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนมิถุนายน 2564 ผลิตได้ 59,671 คัน เท่ากับร้อยละ 44.45 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 106.55 และเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ผลิตได้ 358,364 คัน เท่ากับ ร้อยละ 42.43 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ร้อยละ 37.97

รถยนต์นั่ง เดือนมิถุนายน 2564 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 27,198 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 111.39 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ผลิตได้ 153,276 คัน เท่ากับร้อยละ 51.61 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.39

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมิถุนายน 2564 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 29,557 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 94.24 และตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ผลิตได้ทั้งสิ้น 189,386 คัน เท่ากับร้อยละ 35.60 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ร้อยละ 41.26 ซึ่งแบ่งเป็น

 • รถกระบะบรรทุก 88,137 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ร้อยละ 26.06
 • รถกระบะดับเบิลแคบ 69,990 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ร้อยละ 31.67
 • รถกระบะ PPV 31,259 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ร้อยละ 184.22

รถจักรยานยนต์

เดือนมิถุนายน 2564 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 216,671 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 141.28 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 173,721 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 129.13 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 42,950 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 207.22

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,261,176 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 43.73 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,005,313 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 47.30 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 255,863 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 31.26

ยอดขาย

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนมิถุนายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 61,758 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 15.07 จากฐานต่ำปีที่แล้วจากการระบาดของ COVID-19 ยอดขายอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ระลอก 3 ที่รุนแรงมากขึ้น มีการจำกัดการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อของประชาชนลดลง สถาบันการเงินเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ และรถยนต์บางรุ่นผลิตไม่พอกับความต้องการเพราะขาดชิ้นส่วน และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2564 ร้อยละ 10.40

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 161,105 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 28.86 และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2564 ร้อยละ 13.55

ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 รถยนต์มียอดขาย 373,193 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 13.57  ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 872,279  คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ร้อยละ 19.17

การส่งออก

รถยนต์สำเร็จรูป

เดือนมิถุนายน 2564 ส่งออกได้ 83,022 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 65.88 เพราะยอดขายรถยนต์ในประเทศของประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้น อาทิ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เวียดนาม มาเลเซีย ยุโรป และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2564 ร้อยละ 4.46 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 49,278.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 68.54

เครื่องยนต์ และชิ้นส่วนก็ส่งออกเพิ่มขึ้น จากประเทศคู่ค้าเปิดโรงงานผลิตรถยนต์เกือบเป็นปกติแล้ว ดังนี้

 • เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 3,000.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 355.32
 • ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 16,584.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 234.72
 • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,219.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 83.74

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมิถุนายน 2564 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 71,083.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 97.12

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 473,489 คัน โดยส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 35.07 มีมูลค่าการส่งออก 270,708.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ร้อยละ 44.01

 • เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 18,732.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ร้อยละ 77.16
 • ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 102,649.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ร้อยละ 60.66
 • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 11,906.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ร้อยละ 19.52

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 403,996.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ร้อยละ 48.31

รถจักรยานยนต์

เดือนมิถุนายน 2564 มีจำนวนส่งออก 95,089 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 136.96 และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2564 ร้อยละ 50.83 โดยมีมูลค่า 7,190.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 54.03

 • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 188.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 1548.36
 • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 104.21 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 0.03

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนมิถุนายน 2564 ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ 7,482.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 56.42

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 487,115 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 36.87 โดยมีมูลค่า 41,737.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 34.55

 • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,223.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 79.42
 • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 935.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 54.71

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 43,896.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ร้อยละ 35.88

เดือนมิถุนายน 2564 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 78,566.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 92.35

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 447,893.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 46.99

 

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : เงินเจริญ
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/7IKr7
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 15:30 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th