ธุรกิจ

OR และ ธกส. มอบส่วนลดการเติมน้ำมัน


OR (โออาร์) ร่วมกับ ธกส. มอบส่วนลดสำหรับการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทที่ PTT Station ลิตรละ 0.80 บาท ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ อสม., สพฉ. และ อสส. จำนวน 1,000,000 สิทธิ์ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอาสาสมัครสู้วิกฤต COVID-19

บุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการ​ใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) OR กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแล้วที่อาสาสมัครด้านสาธารณสุขกว่า 1,000,000 คนทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ปฏิบัติการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ซึ่งถือเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกำลังหลักสำคัญในการดูแลประชาชนในช่วงเวลาวิกฤตจากการระบาดที่รุนแรงของโรค COVID-19 OR ในฐานะผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมัน PTT Station กว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ จึงได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในฐานะธนาคารผู้ให้บริการบัตร Smart Card อสม., สพฉ. และ อสส. จัดโครงการ “เติมเต็มความห่วงใย เพิ่มพลังใจให้เหล่าอาสา” ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางของ อสม., สพฉ. และ อสส. เพื่อเป็นการสนับสนุน และให้กำลังใจบุคลากรด่านหน้าในการปฏิบัติหน้าที่

“OR มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเกื้อกูลสังคม และได้ปรับปรุงรูปแบบของสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ด้วยแนวคิด “Living Community” เพื่อให้ PTT Station เปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางที่จะช่วยเติมเต็มความสุข มอบความห่วงใยใส่ใจให้แก่ทุกไลฟ์สไตล์การเดินทาง และการดำเนินชีวิต รวมไปถึงร่วมพัฒนา เติมเต็มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เติบโตไปด้วยกัน เพื่อสร้างความสุข และรอยยิ้มให้ทุกคน โดยที่ผ่านมา OR ได้ขยายจำนวน PTT Station เพิ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ ทำให้ในปัจจุบัน OR มีสถานีบริการน้ำมัน PTT Station กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศ โครงการนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่ PTT Station จะได้ช่วยเติมแรงกาย แรงใจ เพื่อตอบแทนความเสียสละให้แก่เหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขให้มีขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการช่วยดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเวลาที่การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังคงรุนแรง และต้องการความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน”

ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดเผยว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (อสส.) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ถือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในภาวะที่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนเป็นกำลังหลักสำคัญในการฝ่าวิกฤตการระบาดที่รุนแรงในครั้งนี้ โดยจากข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ธกส. ให้บริการบัตร Smart Card  อสม. อสส. และ สพฉ. สำหรับอาสาสมัครด้านสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 1,052,699 ใบ

OR และ ธกส. ขอร่วมส่งกำลังใจ และช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ อสม. อสส. และ สพฉ. ในแคมเปญ “เติมเต็ม ความห่วงใย เพิ่มพลังใจให้เหล่าอาสา” มอบส่วนลดในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท ลิตรละ 0.80 บาท ที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศ เมื่อชำระผ่านบัตร Smart Card อสม. อสส. และ สพฉ. จำกัดวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000 บาท/บัตร/เดือน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 สิทธิ์ ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2564-30 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการใช้สิทธิ์เต็มจำนวน โดยเงินส่วนลดจะคืนเข้าบัญชี ธกส. ของผู้ถือบัตร Smart Card  อสม. อสส. และ สพฉ. ภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นเดือน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/9gRP6
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 14 กรกฏาคม 2564 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน