ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับพนักงาน


กรมการขนส่งทางบก สนองนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 กระจายการจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง จำนวน 406 อัตราทั่วประเทศ สอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่8 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลัง และกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ให้มีงานทำ และกระจายการจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งรัฐบาลได้ให้ทุกส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจเร่งรัดดำเนินการรับสมัคร และบรรจุเข้าปฏิบัติงานตามขั้นตอนให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา บรรจุในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง เพื่อปฏิบัติภารกิจที่มีความสำคัญเร่งด่วน และสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้จัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อให้เกิดการจ้างงานในระดับพื้นที่ แบ่งเป็น จังหวัดที่มีขนาดใหญ่จำนวน 26 จังหวัด ได้รับจัดสรรจังหวัดละ 6 อัตรา รวม 156 อัตรา ส่วนจังหวัดที่มีขนาดกลาง และขนาดเล็ก ได้รับการจัดสรรจังหวัดละ 5 อัตรา รวม 250 อัตรา

การสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 406 อัตรา ได้มอบอำนาจให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการได้ทันที และให้งดการเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน และดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ทั้งนี้ กำหนดกรอบระยะเวลาให้ดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564 และดำเนินการการจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564โดยมีเงื่อนไขการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง และได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน สิ้นสุดสัญญาจ้างงานไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565 และจะไม่มีการต่อสัญญาจ้าง ขณะนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดบางจังหวัดได้เริ่มประกาศเปิดรับสมัครแล้ว ดังนั้น ผู้ที่สนใจสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/opoRW
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2564 เวลา 15:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th