ธุรกิจ

สยย. จับมือ สวทช. ร่วมศึกษาพัฒนามาตรฐานการทดสอบ


สถาบันยานยนต์ (สยย.) และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องมาตรฐานการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าของไทย จึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษามาตรฐานการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า ระหว่าง นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ไฟฟ้า ร่วมกับ ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อการศึกษามาตรฐานการทดสอบด้านยานยนต์ไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นผลจากองค์ความรู้ของหน่วยงานทั้ง 2 ที่จะนำมาใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบได้จริงในอนาคต

เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งด้านการลงทุน การสร้างมูลค่าเพิ่ม การจ้างงาน และสนับสนุนการเติบโตสู่อนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

ทั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่าง สยย. กับ สวทช. ด้วยการจัดให้มีการบรรยายทางวิชาการ การจัดฝึกอบรม การศึกษาดูงานในหัวข้อ และโอกาสที่เหมาะสม จัดทำโครงการศึกษาโดยเน้นกิจกรรมที่ส่งผลเป็นรูปธรรมลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในรูปแบบต่างๆ เช่น การทดสอบ การสอบเทียบเครื่องมือวัดตลอดจนการใช้ทรัพยากรในรูปแบบที่ สยย. กับ สวทช. เห็นชอบร่วมกัน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า

รวมทั้งยังมีการร่วมกันดำเนินงานด้านวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมกันจัดหา และสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลง มีการแลกเปลี่ยน เสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ ข้อมูลทางวิชาการรวมทั้งจัดฝึกอบรม และสัมมนาระหว่างบุคลากรทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อพัฒนาบุคลากรของทั้ง 2 ฝ่าย และยังส่งเสริมความสัมพันธ์ในการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกันอีกด้วย โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษามาตรฐานการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้านี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564-1 เมษายน 2567

สยย. และ สวทช. คาดว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ทำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านคุณภาพ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้าไทย และสามารถสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันอุตสาหกรรมยายนต์ไทยในอนาคตอีกด้วย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/acQod
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฏาคม 2564 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน