ธุรกิจ

ยืนยัน ร่างกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร


จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คนผ่านระบบอีเลคทรอนิคส์ พศ. …เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยกรมการขนส่งทางบก ยืนยันว่าร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน และสังคมในภาพรวมเป็นสำคัญเป็นการเปิดทางเลือกในการใช้บริการรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านระบบแอพพลิเคชันที่มีความสอดคล้องตามวิถีชีวิตในยุคดิจิทอล อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความปลอดภัย และความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งจากผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วไป และผู้ใช้บริการรถสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑลของสวนดุสิตโพล พบว่า ร้อยละ 97 เห็นด้วยกับการผลักดันให้การบริการแอพพลิเคชันเรียกรถเป็นบริการที่ถูกกฎหมาย นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีหลายประเทศที่มีการออกกฎหมายรองรับให้การขนส่ง ผู้โดยสารผ่านระบบแอพพลิเคชันเป็นการขนส่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน และอิตาลี เป็นต้น

ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการกำหนดให้รถยนต์ส่วนบุคคลที่ให้บริการผ่านระบบอีเลคทรอนิคส์ถือเป็นรถยนต์รับจ้างประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันกับรถแทกซี เพื่อให้สามารถกำกับดูแลการให้บริการให้มีความปลอดภัย และเป็นธรรมต่อประชาชน ซึ่งรถยนต์ส่วนบุคคลดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมีความเท่าเทียมกับการให้บริการรถแทกซีในปัจจุบัน เช่น ต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 9 ปี ผู้ขับรถจะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ และผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ต้องมีการทำประกันภัยรถยนต์สาธารณะ เพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้โดยสารต้องติดเครื่องหมายแสดง การเป็นรถยนต์รับจ้างทางเลือกในตำแหน่งที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นลักษณะการให้บริการที่แตกต่างจากรถแทกซี โดยรถยนต์รับจ้างผ่านแอพพลิเคชันต้องเรียกใช้บริการผ่านแอพพลิเคชันเท่านั้น ผู้โดยสารจะไม่สามารถโบกเรียก หรือจอดรับผู้โดยสารทั่วไปได้ นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้ให้บริการระบบแอพพลิเคชันต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย และขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้โดยสาร และผู้ให้บริการผ่านแอพพลิเคชันด้วย

ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ ถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่แทกซีโดยการรับผู้โดยสาร ผ่านแอพพลิเคชันเพิ่มเติมจากการรับผู้โดยสารได้จากการโบกเรียก หรือจอดรับผู้โดยสาร และอยู่ระหว่างการพัฒนาแอพพลิเคชันติดตามรถแทน GPS ซึ่งสอดรับกับมาตรการเพิ่มรายได้ลดภาระค่าใช้จ่ายที่กรมการขนส่งทางบกเคยกำหนดมาตรการเยียวยาให้กับกลุ่มรถแทกซี โดยการขยายอายุการใช้งานรถแทกซีจาก 9 ปี เป็น 12 ปี รวมทั้งเปิดโอกาสให้แทกซีสามารถติดตั้งสื่อโฆษณาสินค้า หรือบริการบนตัวรถเพื่อเป็นการหารายได้เสริม ซึ่งการยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเป็น เจตนารมณ์สำคัญของกระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบก ในการพัฒนาการให้บริการที่สอดคล้องกับเทคโนโลยี และความต้องการของประชาชน ภายใต้การกำกับดูแลเพื่อความปลอดภัย และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย มุ่งให้เกิดการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/cL187
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 15:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน