ธุรกิจ

ยอดผลิตรถเดือน มีค. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.70


สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธาน และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนมีนาคม 2564 ดังต่อไปนี้
จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมีนาคม 2564 มีทั้งสิ้น 162,515 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 10.70 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 4.71 ผลิตเพิ่มขึ้นจากการผลิตรถกระบะเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นจากมีนาคม 2563 ร้อยละ 23.71 ผลิตรถยนต์นั่ง รถ PPV และรถบรรทุกเพื่อขายในประเทศเพิ่มขึ้นจากเดือน มีนาคม 2563 ร้อยละ 14.78 130.17 และ 37.06 ตามลำดับ

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 465,833 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ร้อยละ 2.68

รถยนต์นั่ง เดือนมีนาคม 2564 ผลิตได้ 57,365 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 3.19 ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 มีจำนวน 169,688 คัน เท่ากับร้อยละ 36.43 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ร้อยละ 2.44

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนมีนาคม 2564 ผลิตได้ 6 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 72.73 รวมเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 ผลิตได้ 29 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ร้อยละ 51.67
รถยนต์บรรทุก เดือนมีนาคม 2564 ผลิตได้ทั้งหมด 105,144 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 15.29 และตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 ผลิตได้ทั้งสิ้น 296,116 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ร้อยละ 5.87
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมีนาคม 2564 ผลิตได้ทั้งหมด 102,019 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 14.74 และตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 ผลิตได้ทั้งสิ้น 288,481 คัน เท่ากับร้อยละ 61.93 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ร้อยละ 5.75 โดยแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 66,647 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ร้อยละ 3.55
• รถกระบะ Double Cab 185,441 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ร้อยละ 12.10
• รถกระบะ PPV 36,393 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ร้อยละ 4.94

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน-มากกว่า 10 ตัน เดือนมีนาคม 2564 ผลิตได้ 3,125 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 37.06 รวมเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 ผลิตได้ 7,635 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ร้อยละ 10.91

ผลิตเพื่อส่งออก
เดือนมีนาคม 2564 ผลิตได้ 96,583 คัน เท่ากับร้อยละ 59.43 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 13.13 ส่วนเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 270,695 คัน เท่ากับร้อยละ 58.11 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 6.61
รถยนต์นั่ง เดือนมีนาคม 2564 ผลิตเพื่อการส่งออก 26,807 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 7.47 และตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 86,128 คัน เท่ากับร้อยละ 50.76 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ร้อยละ 1.02
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมีนาคม 2564 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 69,776 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 23.71 และตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 184,567 คัน เท่ากับร้อยละ 63.98 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ร้อยละ 10.59 โดยแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 21,246 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ร้อยละ 22.81
• รถกระบะ Double Cab 146,200 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ร้อยละ 21.57
• รถกระบะ PPV 17,121 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ร้อยละ 41.63

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
เดือนมีนาคม 2564 ผลิตได้ 65,932 คัน เท่ากับร้อยละ 40.57 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 7.32 และเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 ผลิตได้ 195,138 คัน เท่ากับร้อยละ 41.89 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ร้อยละ 2.32
รถยนต์นั่ง เดือนมีนาคม 2564 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 30,558 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 14.78 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 ผลิตได้ 83,560 คัน เท่ากับร้อยละ 49.24 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 แล้ว ลดลงร้อยละ 3.86
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมีนาคม 2564 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 32,243 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 0.83 และตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 ผลิตได้ทั้งสิ้น 103,914 คัน เท่ากับร้อยละ 36.02 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ร้อยละ 1.89 ซึ่งแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 45,401 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ร้อยละ 12.35
• รถกระบะ Double Cab 39,241 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ร้อยละ 13.11
• รถกระบะ PPV 19,272 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ร้อยละ 115.21

รถจักรยานยนต์
เดือนมีนาคม 2564 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 236,286 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 17.99 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 182,359 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 20.21 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 53,927 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 11.05
ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 674,793 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 7.86 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 516,360 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 8.36 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 158,433 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 6.27

ยอดขาย
ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนมีนาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 74,925 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 25.47 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 26.01 เพิ่มขึ้นจากการเร่งส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้าที่จองในงานมอเตอร์โชว์ที่จัดขึ้นตามปกติในปีนี้เพื่อใช้เดินทางในช่วงสงกรานต์ที่ปีนี้เดินทางได้ ประกอบกับรัฐบาลกระตุ้นกำลังซื้อด้วย “คนละครึ่ง” อย่างต่อเนื่อง ราคายางพารายังดีอยู่ ส่งผลให้รถยนต์นั่ง รถ PPV และรถบรรทุกขายเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 24.19 89.87 และ 84.24 ตามลำดับ
ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 169,672 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 15.63 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 30.39
ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 รถยนต์มียอดขาย 194,137 คัน ลดลงจากปี 2563 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 2.96 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 435,443 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ร้อยละ 1.09

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป
เดือนมีนาคม 2564 ส่งออกได้ 104,506 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 16.38 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 31.50 ส่งออกสูงสุดในรอบ 24 เดือน จากเศรษฐกิจ และยอดขายรถยนต์ของประเทศคู่ค้าในเดือนมีนาคมเติบโตจากมีนาคมปีที่แล้ว เช่น ออสเตรเลีย โตร้อยละ 22 นิวซีแลนด์ โตร้อยละ 86 เวียดนาม โตร้อยละ 58 อินโดนีเซีย โตร้อยละ 10 มาเลเซีย โตร้อยละ 200 ยุโรป โตร้อยละ 87 เพราะปีที่แล้วยอดขายรถยนต์ในยุโรปต่ำที่สุดในรอบ 30 กว่าปี ทำให้ประเทศไทยส่งออกรถยนต์ไปในตลาดออสเตรเลีย และโอเชียเนียเพิ่มขึ้นจากมีนาคมปีที่แล้วร้อยละ 48.16 ตลาดเอเชียเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.40 และตลาดยุโรปเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.93 นอกจากนี้การส่งออกเครื่องยนต์สันดาปภายใน ชิ้นส่วนรถยนต์ก็เพิ่มขึ้นตามการเปิดสายการผลิตของประเทศคู่ค้า
• เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 3,103.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 4.39
• ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 18,285.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 13.93
• อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,053.57 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 1.64
รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมีนาคม 2564 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 82,006.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 16.78

เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 258,108 คัน โดยส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 3.13 มีมูลค่าการส่งออก 143,081.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ร้อยละ 11.05
• เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 9,334.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ร้อยละ 25.76
• ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 53,555.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ร้อยละ 26.23
• อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 5,807.54 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ร้อยละ 1.83

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 211,778.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ร้อยละ 14.71

รถจักรยานยนต์
เดือนมีนาคม 2564 มีจำนวนส่งออก 101,634 คัน (รวม CBU+CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 16.53 โดยมีมูลค่า 8,026.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 16.70

• ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 197.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 39.17
• อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 198.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 68.79

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนมีนาคม 2564 ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ 8,423.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 18

เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 269,472 คัน (รวม CBU+CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 5.71 โดยมีมูลค่า 24,687.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 17.04

• ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 642.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 14.13
• อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 563.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 49.97

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 25,893.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ร้อยละ 17.53

เดือนมีนาคม 2564 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 90,429.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 16.89
เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 237,672.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 15.01------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/rzrAI
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th