สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

เริ่ม 1 พค. นี้ ! ใบขับขี่สากลแบบใหม่ ขับเที่ยว 84 ประเทศทั่วโลก


กรมการขนส่งฯ ดีเดย์ 1 พค. นี้ เตรียมออกใบขับขี่ระหว่างประเทศ ใช้ครอบคลุม 84 ประเทศทั่วโลก หวังรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ หลัง COVID-19 คลี่คลาย

อ ิร

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยให้สัตยาบันเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ กรุงเวียนนา คศ. 1968 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น ขบ. มีการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินการให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว โดยได้ปรับรายละเอียดของอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ นครเจนีวา คศ. 1949 ที่ใช้อยู่เดิมให้ชัดเจน และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ใบขับขี่สากลตามอนุสัญญาเจนีวา 1949 เดิม มีอายุ 1 ปี นำไปใช้ได้ใน 101 ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, เกาหลีใต้ ฯลฯ ขณะที่ใบขับขี่สากลตามอนุสัญญาเวียนนา 1968 ใหม่ มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต หรือไม่เกินกว่าอายุของใบขับขี่ในประเทศที่ผู้ถือมีอยู่ สามารถนำไปใช้ได้ใน 84 ประเทศทั่วโลก เช่น บาห์เรน, บราซิล, เยอรมนี, สวิทเซอร์แลนด์ ฯลฯ

สำหรับประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ เช่น สหราชอาณาจักร, อิตาลี, ฝรั่งเศส, เนเธอร์แลนด์, สวีเดน รวมถึงประเทศไทย สามารถใช้ใบขับขี่สากลตามอนุสัญญาเวียนนา 1968 เพียงฉบับเดียวได้ ทั้งนี้ ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาเจนีวา 1949 (เดิม) ยังคงสามารถใช้ได้ครอบคลุม 101 ประเทศ และมีอายุ 1 ปีเช่นเดิม

ดังนั้น การที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีตามอนุสัญญาเวียนนา 1968 จึงมีส่วนสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยทางถนน และมาตรฐานใบอนุญาตขับรถของประเทศไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล และยังเพิ่มโอกาสที่ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศของไทยจะได้รับการยอมรับให้สามารถนำไปใช้ในต่างประเทศที่เป็นภาคีตามอนุสัญญาเวียนนา 1968 ได้ และประเทศไทยก็สามารถยอมรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศที่ออกโดยประเทศที่เป็นภาคีตามอนุสัญญาเวียนนา 1968 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งต้องใช้ควบคู่กับใบอนุญาตขับรถภายในประเทศด้วย รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังสถานการณ์ไวรัส COVID-19 คลี่คลาย

ฟำดเๆะ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้
– สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมฉบับจริง)
– บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
– ใบอนุญาตขับรถ แล้วแต่กรณี (ต้องไม่ใช่ชนิดชั่วคราว)
– รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

ขั้นตอนการดำเนินการ
– ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
– ชำระค่าธรรมเนียม 505 บาท และรับใบอนุญาต

กรณีเป็นชาวต่างชาติ
– ใบอนุญาตขับรถ (ต้องไม่ใช่ชนิดชั่วคราว)
– หนังสือเดินทาง (พร้อมฉบับจริง ต้องไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยว,​ เล่นกีฬา หรือเดินทางผ่านเมือง)
– ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบอนุญาตทำงาน หรือใบอนุญาตทำงานอีเลคทรอนิคส์
– รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

กรณีมอบอำนาจ เตรียมหลักฐานเพิ่มดังนี้
– หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
– สำเนาหลักฐานผู้มอบอำนาจพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา
– บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ (กรณีต่างชาติต้องแนบตัวจริงพร้อมสำเนา)------------------------------
เรื่องโดย : อภินันท์ อุ่นทินกร
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ltFQw
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 11:01 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน