ธุรกิจ

“อานนท์ วังวสุ” นั่งนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยต่ออีกสมัย


สมาคมประกันวินาศภัยไทย รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ครั้งที่ 1/2564-2566 ในวันที่ 19 เมษายน 2564 ได้มีมติเลือก อานนท์ วังวสุ ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประจำปี 2564-2566 อย่างเป็นเอกฉันท์ ถือเป็นนายกสมาคมฯ คนที่ 26

ทั้งนี้ อานนท์ วังวสุ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ติดต่อกัน 2 วาระในปี 2556-2560 และวาระที่ ในปี 2562-2564 ได้เปิดเผยถึงภารกิจที่ตั้งใจจะดำเนินการในระยะเวลา 2 ปีข้างหน้า ดังต่อไปนี้

1.  การ Reposition ธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัยไม่เป็นเพียงแค่ผู้ที่ขายประกันภัยเท่านั้น แต่จะเป็นผู้ที่ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงมืออาชีพให้กับทุกภาคส่วนของสังคม โดยในส่วนของภาคประชาชนนั้น จะเน้นการออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งไม่เคยเข้าถึงระบบประกันภัยมาก่อน เพื่อให้มีหลักประกันในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการช่วยลดภาระของภาครัฐในการจัดหาสวัสดิการสังคมให้กลุ่มคนดังกล่าว สำหรับภาครัฐนั้น จะเน้นการขยายบทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัยในการเป็นผู้บริหารความเสี่ยง และการบริหารจัดการงบประมาณด้านภัยพิบัติ และสุขภาพของคนในชาติ โดยการขยายประกันภัยพืชผลไปยังพืชเศรษฐกิจต่างๆ เพิ่มเติมจากข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมถึงประกันภัยสุขภาพสำหรับคนในชาติ แรงงานต่างด้าว และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศ เพื่อลดภาระของภาครัฐในอนาคต

2.  การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมซ้ำซากให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกในการสร้างความสมดุล และยั่งยืนของแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค รวมถึงโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ และลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งมีมูลค่าความสูญเสียเฉลี่ยเกินกว่า 500,000 ล้านบาท ในแต่ละปี

3.  การส่งเสริมนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะการสร้าง Platform กลางสำหรับการประกันภัยยานยนต์ และประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน และลดค่าใช้จ่ายของภาคธุรกิจ ทั้งด้านการรับประกันภัย การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และศึกษาการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม โดรน และแอพพลิเคชันต่างๆ มาใช้ในการประเมินความเสียหายของพื้นที่ทางการเกษตร แทนการประเมินโดยเจ้าหน้าที่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

4.  การนำเสนอให้มีการปฏิรูปกฎหมายประกันวินาศภัยให้เหมาะสมกับ Landscape ในการประกอบธุรกิจในโลกดิจิทอล Business Model รูปแบบใหม่ ตลอดจนพฤติกรรม และความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อช่วยลดภาระของภาคธุรกิจ ประชาชนในการปฏิบัติ ภาระของภาครัฐในการบังคับใช้ และการผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลด้านการประกันภัย (Insurance Bureau System) โดยเร็ว

5.  การเตรียมความพร้อมให้ภาคธุรกิจในการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งจะมีผลใช้บังคับในเวลาอันใกล้ ทั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ. 2562 และมาตรฐานบัญชี IFRS17

6.  ส่งเสริมให้มีการขยายธุรกิจประกันวินาศภัยไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน

7.  ขยายบทบาทด้านการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อสร้างเสริมรายได้ให้แก่ภาคธุรกิจ และเป็นแหล่งทุนสำคัญของประเทศ

สำหรับรายชื่อกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2564-2566 มีดังต่อไปนี้

อุปนายกสมาคมฯ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทางทะเล และโลจิสติกส์

สมพร สืบถวิลกุล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) อุปนายกสมาคมฯ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

บังอร จิระวรสุข บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขาธิการ                       

โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์  บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) รองเลขาธิการ

ปิติพงศ์ พิศาลบุตร บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เหรัญญิก และประธานคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน

พีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)  นายทะเบียน ประธานคณะกรรมการกฎหมาย และกฎระเบียบ กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

อรัญ ศรีว่องไทย  บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

เดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการประกันภัยทางทะเล และโลจิสติกส์

อรรณพ พรธิติ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

มนตรี วงศ์ท่าเรือ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

สุชาวดี แสงอนงค์ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุ และสุขภาพ

ปิยะพัฒน์ วนอุกฤษฏ์  บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ และวิชาการประกันภัย

วาสิต ล่ำซำ  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

นพดล สันติภากรณ์  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ปัญญ์ รอดลอยทุกข์  บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุ และสุขภาพ

พรทิพย์ จุลชาต บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปิยะ วราอุบล  บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ และวิชาการประกันภัย

ไพชยนต์ สุธีรพงศ์พันธ์  บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน

สาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

จีรพันธ์ อัศวะธนกุล   บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมาย และกฎระเบียบ

ปิยะ วราอุบล  บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/1jWfa
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน