ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก รองรับการเดินทางสงกรานต์


จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า รัฐบาล และกระทรวงคมนาคม มีความห่วงใยการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยตั้งเป้าหมายลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก ซึ่งจากการคาดการณ์การเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล และใช้บริการขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมแผนรองรับเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และปลอดภัยจาก COVID-19 โดยกรมการขนส่งทางบกได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 และได้ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการขนส่งให้ตระหนัก เตรียมความพร้อม และปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ดังนี้

ด้านการอำนวยความสะดวก ขอความร่วมมือในการจัดเตรียมรถโดยสารประจำทาง และรถโดยสารไม่ประจำทางให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชนทั้งเที่ยวไป และเที่ยวกลับ เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานี โดยกรมการขนส่งทางบกได้กำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อร่วมกันดูแล และจัดระเบียบภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง อาทิ การรักษาความสะอาดห้องน้ำ ชานชาลา ลานจอดรถ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอ จัดระเบียบการเดินรถ การจราจรให้เหมาะสมคล่องตัว จัดระบบรักษาความปลอดภัย และให้มีมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด มีมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ภายในสถานีขนส่ง และพิมพ์ QR Code ไทยชนะเพื่อให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเชคอิน-เชคเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการ

ด้านความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงก่อนเทศกาล โดยเข้าตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่งเป็นอย่างดี และสำนักงานขนส่งจังหวัดบางแห่งได้จัดประชุม และออกหนังสือกำชับแจ้งเตือนผู้ประกอบการขนส่งให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะทุกคัน และพนักงานขับรถทุกคน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถทุกแห่งทั่วประเทศ โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจความพร้อมพนักงานขับรถ ต้องพร้อมสำหรับการให้บริการด้วยความปลอดภัย มีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง ไร้สารเสพติด และปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็น 0 มิลลิกรัม เปอร์เซนต์ชั่วโมงการขับรถไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ส่วนรถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องมีสภาพสมบูรณ์สำหรับการให้บริการอย่างปลอดภัยทั้งสภาพตัวรถภายนอกและภายใน รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ระบบเบรค ยาง ล้อ เข็มขัดนิรภัย ประตูรถ ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก เป็นต้น

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก ยังมีจุดตรวจความพร้อมระหว่างเส้นทาง ณ จุด Checking Point และ Rest Area รวม 30 แห่งทั่วประเทศบนถนนสายหลัก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากความบกพร่องของตัวรถ และอุปกรณ์ส่วนควบในระหว่างการเดินทาง โดยขอให้ผู้ประกอบการขนส่งกำชับพนักงานขับรถทั้งรถโดยสารประจำทาง และรถโดยสารไม่ประจำทางที่ผ่านในเส้นทาง นำรถเข้าตรวจ ณ จุด Checking Point และ Rest Area เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะตลอดเทศกาลสงกรานต์ 2564 นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการควบคุมการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ตลอด 24 ชม. และเพิ่มความถี่ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วในเส้นทางสายหลัก ควบคู่กับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำความผิดอันอาจเป็นต้นเหตุให้เกิดอันตรายบนท้องถนน ดำเนินการลงโทษขั้นสงสุด

สำหรับสงกรานต์ 2564 รัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ได้ให้กรมการขนส่งทางบกเพิ่มมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นกับรถบรรทุก เนื่องจากสถิติในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาพบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุกสูงขึ้น กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือสมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุก และผู้ประกอบการรถบรรทุกไม่ประจำทางและรถบรรทุกส่วนบุคคล งดการว่าจ้างขนส่งสินค้า และงดการใช้รถบรรทุกในช่วงวันที่ 10-16 เมษายน 2564 และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้น ได้ขอความร่วมมือ สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าออกทางเรือแห่งประเทศไทย งดการว่าจ้างในช่วงวันหยุดยาว และกำชับรถบรรทุกส่วนบุคคลของเจ้าของกิจการวางแผนการขนส่งล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงก่อนสงกรานต์ เพื่อให้ถนนทุกเส้นทางเกิดความคล่องตัว และพี่น้องประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวก และปลอดภัย กรณีมีความจำเป็นขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก และขอให้ปฏิบัติตามข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปเดินรถในถนนบางสาย เช่น สายเหนือ ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ช่วงนครสวรรค์ ถนนรังสิโยทัย (ทางหลวงหมายเลข 117) สายอีสาน ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) สระบุรี ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) แก่งคอย-สีคิ้ว ถนนกบินทร์บุรีปักธงชัย (ทางหลวงหมายเลข 304) บุรีรัมย์อรัญประเทศ (ทางหลวงหมายเลข 348) ในระหว่างการขนส่งห้ามจอดรถบริเวณไหล่ทางโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจาการชนท้าย

ประชาชนที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัย ตลอดการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 จำนวน 259 จุดทั่วประเทศ บนถนนสายหลัก บริเวณสถานีบริการน้ำมัน หรือจุดให้บริการร่วมกับกรมการขนส่งทางบก/หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้บริการผู้ขับรถ และผู้เดินทางที่เหนื่อยล้า จากการเดินทาง ตลอดจนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขับรถ และผู้เดินทางกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริม และพัฒนาทักษะนักเรียนนักศึกษาในสังกัด สอศ. ให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง  นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2564-10 เมษายน 2564 สามารถนำรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ ก่อนเดินทางไกล เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ 2564 เป็นเทศกาลแห่งความสุข และปลอดภัยของคนไทยทุกคน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/2TaWA
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13:45 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน