ธุรกิจ

สยย. เตรียมจัดทีมขานรับข้อตกลงยอมรับร่วม APMRA


จากการที่ประเทศไทยได้บรรลุข้อตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Type Approval for Automotive Products-APMRA) และได้มีการลงนามในข้อตกลงครบ ทั้ง 10 ประเทศ แล้ว เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 ซึ่งประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากข้อตกลงนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความพร้อมในการผลิตยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์หลายประเภท และเป็นผู้นำในการผลิต และส่งออกผลิตภัณฑ์ยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียน

ข้อตกลงยอมรับร่วม APMRA เป็นข้อตกลงที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกยอมรับผลการตรวจสอบรับรองจาก Technical Service ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการยานยนต์อาเซียน (ASEAN Automotive Committee –AAC) ที่อยู่ภายใต้คณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์ และชิ้นส่วน (Automotive Products Working Group–APWG) และนำผลการตรวจสอบรับรองไปใช้ในการจดทะเบียน หรือขออนุญาตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยานยนต์ หรือชิ้นส่วนยานยนต์ในท้องตลาดกับหน่วยควบคุมกฎระเบียบของประเทศสมาชิก เช่น กรมการขนส่งทางบก และ สมอ. เป็นต้น โดยไม่มีการตรวจ หรือทดสอบซ้ำ ตัวอย่างผลการตรวจสอบรับรอง เช่น ผลการทดสอบ (Test Report)  ผลการตรวจ (Inspection Result)  และใบรับรองระบบการจัดการ (Management System Certificate) เป็นต้น

ข้อตกลงดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับเมื่อประเทศสมาชิกให้สัตยาบันครบ ทั้ง 10 ประเทศ หรือเมื่อครบ 1 ปี นับจากวันที่ลงนามแล้ว แต่ว่ากรณีไหนจะถึงก่อน  ซึ่งเป็นประมาณต้นปี 2565  ในระหว่างนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้การดำเนินการเมื่อข้อตกลงมีผลใช้บังคับเป็นไปอย่างราบรื่น คณะกรรมการยานยนต์อาเซียนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซียน (ASEAN Automotive Federation–AAF) จึงจัดให้มีการจำลองสถานการณ์ (Trial Run) ด้วยการใช้ผลการทดสอบของผลิตภัณฑ์ยานยนต์ที่ดำเนินการทดสอบ โดย Technical Service ของประเทศสมาชิกที่ส่งให้หน่วยควบคุมกฎระเบียบของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะใช้ในการจดทะเบียน หรืออนุญาตให้วางจำหน่ายในท้องตลาดได้หรือไม่ หากยังไม่เหมาะสม ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้มีระยะเวลาเพียงพอที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ทันการใช้บังคับในต้นปี 2565 ต่อไป

ระยะเวลาในการ Trial Run จะเริ่มต้นประมาณเดือนมีนาคม และสิ้นสุดประมาณเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยข้อกำหนดที่ใช้ในการ Trial Run ครั้งนี้ประกอบด้วย UNR41-เกณฑ์ระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ UNR51- เกณฑ์ระดับเสียงของรถยนต์ UNR28-แตร และ UNR13H–ระบบห้ามล้อรถยนต์

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ (สยย.) กล่าวว่า สถาบันยานยนต์ได้สมัครเข้าร่วมการ Trial Run ดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานที่ทดสอบ เครื่องมือทดสอบ และศักยภาพของบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการยานยนต์อาเซียน และประเทศในภูมิภาค รวมทั้งแสดงความพร้อมที่จะรองรับปริมาณงานตรวจ และทดสอบที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตทั้งที่ศูนย์ทดสอบยานยนต์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู และศูนย์ทดสอบ และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC) ภายใต้การกำกับดูแล โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ณ สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา นอกจากนี้การเข้าร่วมเป็น Technical Service ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วม APMRA จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านการตรวจสอบรับรองสำหรับยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทยด้วยเช่นกัน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/QIin0
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน