ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก บริการ DLT e-Transport License


ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทอล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทอลที่ทันสมัยมาช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มากขึ้น โดยกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมยกระดับการให้บริการประชาชน พัฒนาระบบการบริการที่มีอยู่เดิม ด้วยการสร้างนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 โดยยึดหลักการบริหารงานภาครัฐแบบสมัยใหม่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทอลที่ทันสมัยมาช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงาน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกถือเป็นหน่วยงานที่มีระบบการให้บริการประชาชนจำนวนมาก และได้พัฒนาระบบงานเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในส่วนของการพัฒนาระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT e-Transport License) นับเป็นมิติใหม่ของการให้บริการด้านประกอบการขนส่งซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกโดยตรง

ระบบงานดังกล่าวรองรับทุกกระบวนการในการดำเนินงานด้านประกอบการขนส่ง มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการยื่นคำขอ ลดการใช้กระดาษด้วยการยื่นคำขอ และส่งเอกสารหลักฐานแบบออนไลน์ ลดระยะเวลาการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ เพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถขอหรือต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยที่ผู้ประกอบการขนส่งไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่กรมการขนส่งทางบก พร้อมทั้งมีระบบนัดหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ ตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่ง อีกทั้งยังพัฒนาการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และสอดคล้องตามกฎหมาย UN และ EU เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการขนส่งสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปดำเนินการ หรือติดต่อกับหน่วยงานอื่นได้อย่างรวดเร็ว อันเป็นการสนับสนุน และเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ พร้อมผลักดันให้ภาคธุรกิจเข้าสู่การใช้เทคโนโลยี หรือทำธุรกรรมผ่านทางอีเลคทรอนิคส์มากขึ้น เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งให้สามารถประกอบการขนส่ง และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อทุกภาคส่วน พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการขนส่งใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวในการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ และความปลอดภัยในขณะทำการขนส่ง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับภาครัฐในการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  

ด้าน จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การพัฒนาระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT e-Transport License) ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการพัฒนาเป็นอย่างดี ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ สำนักงาน กพร. สนับสนุนระบบรองรับการยื่นเอกสารแบบออนไลน์บนระบบ Biz Portal สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. สนับสนุนระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. รองรับมาตรฐาน วิธีการ กระบวนงานต่างๆ และการออกเอกสารในรูปแบบ e-license สร้างความเชื่อมั่นในเอกสารหลักฐานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้ และมีผลในทางกฎหมายเสมือนใบอนุญาตประกอบการขนส่งในรูปแบบกระดาษทุกประการ กรมบัญชีกลาง สนับสนุนการให้บริการชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment สำหรับกรมการขนส่งทางบก ในฐานะผู้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และให้บริการดูแลใกล้ชิดโดยตรงกับผู้ประกอบการขนส่ง พร้อมผลักดันกระบวนงานต่างๆ ของหน่วยงานเข้าสู่การใช้เทคโนโลยี หรือทำธุรกรรมทางอีเลคทรอนิคส์มากขึ้น รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาฯ ผ่านระบบ Zoom เพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยในระยะแรกจะนำร่องใช้งานสำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องยื่นคำขอ ณ สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก และในระยะถัดไปจะขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมไปถึงกระบวนงานด้านประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ เพื่อยกระดับการให้บริการในทุกมิติ ลดการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ (Paperless) ลดระยะเวลา ลดต้นทุน และมีความทันสมัยสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/H6On2
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 15:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th