ธุรกิจ

กระทรวงคมนาคม สนับสนุนรถให้บริการผ่านแอพพลิเคชัน


ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้เร่งรัดให้กรมการขนส่งทางบกจัดทำแอพพลิเคชันสำหรับเป็นทางเลือกให้รถแทกซีใช้แทน GPS โดยต้องมีความสามารถในการติดตามรถแทกซี เพื่อความปลอดภัย และผู้โดยสารสามารถเรียกใช้บริการผ่านแอพพลิเคชันได้ในขณะเดียวกัน เพื่อความสะดวก และเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขับรถแทกซีด้วย ซึ่งกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบควบคุม ตรวจสอบ และติดตามรถแทกซี เพื่อความปลอดภัยผ่านแอพพลิเคชัน โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และสร้างความเข้าใจกับผู้ขับรถแทกซี

พร้อมกันนี้ ได้ให้กรมการขนส่งทางบกพัฒนาบริการรถรับจ้างทางเลือกให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีรายได้เสริม และเพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชน เนื่องจากปัจจุบันการให้บริการการเดินทาง โดยเรียกใช้บริการผ่านระบบอีเลคทรอนิคส์เป็นที่นิยมของประชาชน ซึ่งรถยนต์ที่นำมาให้บริการบางส่วนยังไม่สามารถนำมาจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ ดังนั้น จึงกำหนดให้มีรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ผ่านระบบอีเลคทรอนิคส์ขึ้นอีกแบบหนึ่ง โดยการเรียกใช้บริการผ่านระบบอีเลคทรอนิคส์ เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับประชาชน และส่งเสริมให้ผู้ขับรถยนต์ดังกล่าวสามารถประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ จะได้มีการกำหนดคุณสมบัติ และเงื่อนไขการจดทะเบียน และผู้ขับรถ เจ้าของรถต้องมี และใช้อุปกรณ์เครื่องสื่อสารเพื่อรับงานจ้างผ่านระบบอีเลคทรอนิคส์ ที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง คนขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ เพื่อความปลอดภัยผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องจัดทำประกันภัยสำหรับรถยนต์สาธารณะ ส่วนรถยนต์ที่จะนำมาเปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอีเลคทรอนิคส์ ต้องเป็นรถเก๋งสองตอน รถเก๋งสองตอนแวน รถเก๋งสามตอน รถเก๋งสามตอนแวน รถยนต์นั่งสองตอน รถยนต์นั่งสองตอนแวน รถยนต์นั่งสามตอน รถยนต์นั่งสามตอนแวน หรือรถยนต์ลักษณะอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี และจะกำหนดขนาดรถที่ให้บริการที่มีความหลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชน เมื่อดำเนินการเปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอีเลคทรอนิคส์แล้ว ต้องแสดงเครื่องหมายแสดงการเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอีเลคทรอนิคส์ ติดไว้ที่ตัวรถ โดยจะมีการกำหนดแบบของเครื่องหมาย และตำแหน่งการติดตั้ง ส่วนทะเบียนรถยังคงใช้หมายเลขและแผ่นป้ายทะเบียนที่เป็นทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลเดิม อย่างไรก็ตาม รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอีเลคทรอนิคส์ ยังคงกำหนดให้มีอายุการใช้งานไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก

ในระหว่างที่อยู่ขั้นตอนการออกกฎหมาย ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะมาให้บริการระบบแอพพลิเคชันในการเรียกรถให้สอดคล้องกับต่างประเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับทุนทะเบียนบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวม รวมทั้งการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ในกฎหมายสมควรจะให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับแก้ได้ตามสถานการณ์ หรือวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งรัดการดำเนินการออกฎหมายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถดำเนินการโครงการทั้ง 2 เรื่องได้พร้อมกัน รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องอีกด้วย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/dPlVC
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th