ธุรกิจ

ขนส่งทางบก ชวนใช้บริการแอพพลิเคชันชำระภาษีรถประจำปี


ยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนที่ต้องการชำระภาษีรถประจำปีไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรมการขนส่งทางบก แนะนำใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอพพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ของกรมการขนส่งทางบก รอรับเครื่องหมายการเสียภาษี และใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน โดยเมื่อมีการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอพพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว เพื่อให้เจ้าของรถสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบก 

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้พัฒนาบริการรับชำระภาษีรถประจำปีอีกหลากลายช่องทางที่อำนวยความสะดวกไม่ต้องเดินทางมาสำนักงานขนส่ง เช่น เวบไซท์ https://eservice.dlt.go.thเคาน์เตอร์เซอร์วิศโมบายล์ แอพพลิเคชัน MPAY และ True Money Wallet ซึ่งไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ เบื้องต้นรองรับเฉพาะรถที่ไม่เข้าข่ายต้องนำรถไปตรวจสภาพ อาทิ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง)รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้)รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่ได้เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ที่ไม่มีภาษีค้างชำระ หรือค้างชำระไม่เกิน 1 ปี ไม่ถูกอายัดทะเบียน ไม่ใช่รถที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทแกส และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ ส่วนรถที่เข้าข่ายต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปี สามารถใช้บริการชำระภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถ หรือบริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ณ สำนักงานขนส่ง, ที่ทำการไปรษณีย์, ธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ หรือที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

สำหรับสถิติการให้บริการชำระภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีผู้ใช้บริการจำนวนทั้งสิ้น 503,754  คัน แบ่งเป็นการใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 มากที่สุด จำนวน 397,702 คัน รองลงมา คือ การใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) จำนวน 58,914 คัน ผ่านเวบไซท์ https://eservice.dlt.go.th/จำนวน 31,134 คัน ในส่วนของบริการชำระภาษีผ่านแอพพลิเคชัน DLT Vehicle Tax มีผู้ใช้บริการจำนวน 2,024 คัน และบริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (KIOSK) มีผู้ใช้บริการจำนวน 904 คัน

นอกจากนี้ ยังมีบริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านหน่วยงานเครือข่าย อาทิ เคาน์เตอร์เซอร์วิศมีผู้ใช้บริการจำนวน 11,184 คัน ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1,235 คัน ผ่านแอพพลิเคชัน MPAY และ True Money Wallet จำนวน 621 คัน และผ่านธนาคารที่ร่วมโครงการ จำนวน 36 คัน สอบถามข้อมูลการชำระภาษีรถประจำปีเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชม. รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/GYhxv
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th