ธุรกิจ

กลุ่ม ปตท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง


กฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบการสนับสนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2564 โดยมี พลเอกธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ รองผู้บัญชาการทหารบก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ กองบัญชาการกองทัพบก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จากการขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะเขตทุรกันดาร และพื้นที่ห่างไกล รวมถึงเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องในหลายพื้นที่

กฤษณ์ กล่าวว่า ปัญหาภัยแล้ง ถือเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงต่อเนื่องทุกปี ส่งผลกระทบต่อสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้าง กลุ่ม ปตท. จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” อย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2564 นี้ กลุ่ม ปตท. ได้บริจาคเงินสนับสนุนจัดซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ถังบรรจุน้ำพลาสติค Inno Plus จาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 300 ถัง ซึ่งทำจากพลาสติค Innova Polymer มีความแข็งแรง และมีความยืดหยุ่นสามารถลดการเกิดตะไคร่น้ำ ลดปัญหาการสะสมของแบคทีเรียและสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ได้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายประกอบการดำเนิน    โครงการฯ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,300,000 บาท โดย ปตท. สนับสนุนตั้งแต่เริ่มโครงการฯ มากว่า 22 ปี มูลค่ารวม 96 ล้านบาท นอกจากนี้ ที่ผ่านมา ปตท. ยังได้สนับสนุนกรมฝนหลวง และการบินเกษตรในการปฏิบัติการทำฝนเทียมมาอย่างต่อเนื่องกว่า 23 ปี โดยปีนี้ ปตท. ให้การสนับสนุนน้ำแข็งแห้ง จำนวน 800 ตัน มูลค่ารวม 6.4 ล้านบาท เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ

การดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหนึ่งภารกิจที่สำคัญของ ปตท. ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานแก่ประเทศ ซึ่งการช่วยเหลือ และบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติเป็นสิ่งที่ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งนำความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้ และนวัตกรรมของกลุ่ม ปตท. มาใช้สนับสนุนงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่าน “ชมรมพลังไทยใจอาสา” อีกทั้ง   ยังดำเนินงานเชิงป้องกันภัยธรรมชาติในระยะยาว ร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรม และโครงการต่างๆ เพื่อให้กลุ่ม ปตท. และสังคมไทย ก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/yukfi
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน