สังคมรถโบราณ

“ขวัญชัย” นั่งแท่นนายกสมาคมรถโบราณฯ อีกสมัย


สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ จำนวน 10 ท่าน โดยคณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด เป็นนายกสมาคมฯ ต่ออีก 1 สมัย จากนั้น ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ได้เลือกคณะกรรมการบริหารเพิ่มอีก 6 ท่าน รวม 16 ท่าน พร้อมมอบหมายหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการดังต่อไปนี้

DSC_7467

คณะกรรมการบริหารสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์             นายกสมาคม
นายวิรุฬห์ ปริวุฒิพงศ์                อุปนายก
นายวรกุล บุณยัษฐิติ                  อุปนายก
นายศิริพงษ์ บูรณะพันธุ์              อุปนายก
นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี         เลขาธิการ
นายประพงษ์ ไม้เจริญ               กรรมการบริหาร ฝ่ายสิทธิประโยชน์
นายจิระศักดิ์ อวกาศจักรวาฬ     นายทะเบียน
นส. พวงพรรณ รัตนปริคณน์       เหรัญญิก
นส. กิตติมา สุขโชค                    ปฏิคม
นายวิชาญ รัษฐปานะ                  กรรมการบริหาร ฝ่ายเทคนิคยานยนต์
นายสายยศ สุวรรณหงษ์             กรรมการบริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายชลัทชัย ปภัสร์พงษ์              กรรมการบริหาร ฝ่ายเวบไซท์
นายกิตติชัย เสนีวงค์                   กรรมการบริหาร ฝ่ายศิลปะ
นพ. สมคนึง ตัณฑ์วรกุล              กรรมการบริหาร ฝ่ายต่างประเทศ
นายวรพจน์ สุขเกียรติภัย             กรรมการบริหาร ฝ่ายกิจกรรม
นายภัทร ศศิวิมลกุล                     กรรมการบริหาร ฝ่ายกิจกรรม

 

DSC_7422

DSC_7433

DSC_7456

DSC_7410

DSC_7511

DSC_7466------------------------------
เรื่องโดย : กองบก. ออนไลน์
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : สังคมรถโบราณ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Gk3XI
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 17:10 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th