ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก เผย !!! สถิติการจัดเก็บภาษีรถประจำปี


ยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษีรถประจำปี สามารถชำระภาษีรถได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีช่องทางให้เลือกใช้บริการหลากหลายช่องทาง และสามารถชำระภาษีรถได้ล่วงหน้าก่อนครบอายุภาษี 90 วัน โดยสถิติการให้บริการชำระภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนมกราคม 2564 มีผู้ใช้บริการจำนวนทั้งสิ้น 520,270  คัน จำแนกเป็นการใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 มากที่สุด จำนวน 394,654 คัน รองลงมา คือ การใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) จำนวน 73,048 คัน ผ่านเวบไซท์ https://eservice.dlt.go.thจำนวน 35,523 คัน ในส่วนของบริการชำระภาษีผ่านแอพพลิเคชัน DLT Vehicle Tax มีผู้ใช้บริการจำนวน 1,185 คัน และบริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) มีผู้ใช้บริการจำนวน 943 คัน นอกจากนี้ ยังมีบริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านหน่วยงานเครือข่าย อาทิ เคาน์เตอร์เซอร์วิศมีผู้ใช้บริการจำนวน 12,809 คัน ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1,274 คัน ผ่านแอพพลิเคชัน MPAY และ True Money Wallet จำนวน 811 คัน และผ่านธนาคารที่ร่วมโครงการ จำนวน 23 คัน

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ IT ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของประชาชนมากขึ้น กรมการขนส่งทางบกจึงพัฒนาบริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเจ้าของรถไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง เช่น เวบไซท์ https://eservice.dlt.go.th, แอพพลิเคชัน DLT Vehicle Tax, เคาน์เตอร์เซอร์วิศโมบายล์แอพพลิเคชัน MPAY และ True Money Wallet ซึ่งไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ รอรับเครื่องหมายการเสียภาษี และใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน โดยเบื้องต้นยังรองรับเฉพาะรถที่ไม่เข้าข่ายต้องนำรถไปตรวจสภาพ อาทิ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง)รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้)รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่ได้เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ที่ไม่มีภาษีค้างชำระ หรือค้างชำระไม่เกิน 1 ปี ไม่ถูกอายัดทะเบียน ไม่ใช่รถที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทแกส และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ อย่างไรก็ตาม สำหรับรถที่เข้าข่ายต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปี กรมการขนส่งทางบกก็ได้พัฒนาช่องทางให้บริการรองรับที่หลากหลายเช่นกัน ทั้งบริการชำระภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถหรือบริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax), ที่ทำการไปรษณีย์, ธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการกับกรมการขนส่งทางบก หรือที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Ajp2r
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน