ธุรกิจ

Toyota เปิดสินเชื่อรถยนต์ออนไลน์


บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT) ร่วมกับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิทบูโร), บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) และสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย (THPA) ร่วมเปิดตัวบริการขอสินเชื่อออนไลน์ผ่านโมบายล์แอพพลิเคชัน “TLT Simply” ซึ่งเป็นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแบบออนไลน์ที่จะอำนวยความสะดวก และเพิ่มความรวดเร็วให้แก่ลูกค้า โตโยตา ลีสซิง เข้าถึงบริการสินเชื่อรถยนต์ได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถติดตามผลการสมัครสินเชื่อได้ง่ายๆ ด้วยตัวเองผ่านโมบายล์แอพพลิเคชัน เพื่อตอบสนองความต้องการ และรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าในยุคดิจิทอล ยิ่งกว่านั้น ผู้ใช้บริการยังมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลเครดิทจะมีความปลอดภัยสูงสุด ด้วยการยืนยันตัวตนผ่าน NDID Platform ซึ่งเป็นการขอข้อมูลผ่านระบบอีเลคทรอนิคส์ โดยใช้เทคโนโลยีบลอคเชน (Blockchain Technology) ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

ชื่นกมล บุปผาคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า โตโยตา ลีสซิง เป็นบริษัทลีสซิ่งเจ้าแรกในประเทศไทยที่ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ โดยอยู่ในรูปแบบดิจิทอลทั้งกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การกรอกข้อมูลส่วนตัว, อัพโหลดเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ, ติดตามผลการขอสินเชื่อผ่านแอพพลิเคชัน รวมถึงลูกค้าสามารถให้ความยินยอมเพื่อเปิดเผยข้อมูลยืนยันตัวตน และข้อมูลเครดิทผ่านระบบได้ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของ TLT แก่ลูกค้า ลดความยุ่งยากทั้งขั้นตอน และเอกสาร ทำให้ลูกค้าทราบผลสินเชื่อได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม เป็นการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจดิจิทอลตามนโยบายจากภาครัฐ ยกระดับการให้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาคธุรกิจในประเทศไทย เพื่อให้สอดรับกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนไทยในสังคมยุคดิจิทอล

ในช่วงแรก โตโยตา ลีสซิง เริ่มให้บริการขอสินเชื่อรถยนต์ออนไลน์กับกลุ่มลูกค้าเก่า และปัจจุบันของบริษัท และมีแผนที่จะขยายการให้บริการไปยังลูกค้าทั่วไปในอนาคต สำหรับการให้บริการยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทอลผ่าน NDID Platform ในช่วงแรก การให้บริการนี้ยังเป็นการให้บริการในวงจำกัดบน BOT Regulatory Sandbox เท่านั้น

สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิทบูโร) กล่าวว่า การร่วมมือกันของ 4 หน่วยงานในครั้งนี้ ทำให้การขอสินเชื่อรถยนต์ผ่านระบบดิจิทอลมีความสมบูรณ์แบบทันสมัยสอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการในยุคดิจิทอลได้เป็นอย่างดี เมื่อลูกค้ายื่นคำขอสินเชื่อผ่านแอพพลิเคชันของ TLT และได้ยืนยันตัวตนผ่าน NDID Platform แล้ว เครดิทบูโรสามารถเปิดเผยข้อมูลเครดิทให้กับ TLT ได้ทันที ทำให้ทั้งกระบวนการขอสินเชื่อจะไม่มีเอกสารที่เป็นกระดาษ และยังมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลเครดิทอีกด้วย ที่ผ่านมา เครดิทบูโรรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงิน และรักษาเครดิทของตนเอง เป็นการกระตุ้น และส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบ ใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด หรือ NDID กล่าวว่า ก่อนอื่น NDID รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ โตโยตา ลีสซิง, บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และบริษัทเนชั่นแนลดิจิทัลไอดี ได้ร่วมมือกันสร้างธุรกรรมเช่าซื้อดิจิทอลอย่างเต็มรูปแบบ สอดรับกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการทำธุรกรรมดิจิทอลในประเทศไทย ก้าวแรกของความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมดิจิทอลนั้น คือ ความมั่นใจว่าบุคคลที่ทำธุรกรรมนั้น คือ บุคคลนั้นอย่างแท้จริง NDID เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทอล มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐาน และความน่าเชื่อถือของการทำธุรกรรมดิจิทอล และสามารถนำไปต่อยอดสู่ขั้นตอนอื่นๆ NDID Platform มีความปลอดภัยของข้อมูล ความโปร่งใสตรวจสอบได้ เนื่องจากดำเนินงานอยู่บนเทคโนโลยีบลอคเชน อีกทั้งเรายังได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในหลายภาคส่วนในการให้บริการ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทั้งหมดนี้จะส่งเสริม และรองรับการเติบโตของการทำธุรกรรมดิจิทอลของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

ทางด้าน วิสิทธิ์ พึ่งพรสวรรค์ ในฐานะประธานกรรมการสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย หรือ Thai Hire-Purchase Association (THPA) ได้กล่าวว่า เมื่อปลายปี 2562 ทางสมาคมฯ ได้มีโอกาสเดินทางไปดูงานที่ประเทศจีน ทำให้ได้เห็นการใช้เทคโนโลยีในการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ประกอบกับการได้ไปร่วมงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการให้บริการของ NDID ที่ขยายการให้บริการยืนยันตัวตนข้ามหน่วยงาน สมาคมฯ ก็ได้ตระหนักถึงรูปแบบใหม่ของการให้สินเชื่อเช่าซื้อแบบออนไลน์นั้น มาเร็วกว่าที่คาดไว้ และจะเป็นทเรนด์ใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ ทางสมาคมฯ จึงได้ร่วมกับ NCB และ NDID ในการวาง Timeline และสนับสนุนทางด้านวิชาการเพื่อให้สมาชิกสมาคมทั้งธนาคาร, บริษัทสินเชื่อเช่าซื้อในกลุ่มบริษัทรถยนต์ (Captive) และ Non-Bank ที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบการให้สินเชื่อเช่าซื้อออนไลน์ เพื่อเป็นการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานการให้สินเชื่อเช่าซื้อให้ทันสมัย และบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งทาง โตโยตา ลีสซิง ถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่ประสบความสำเร็จ และจะเป็นต้นแบบที่ดีที่เป็นหนึ่งในผู้นำด้านวัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยี ในด้านการบริการของธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ ท้ายนี้สมาคมฯ คาดหวังจะสนับสนุนให้สมาชิกสมาคมที่มีศักยภาพเพียงพอเข้าสู่ระบบสินเชื่อเช่าซื้อออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายในปี 2564



------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/BJsgD
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน