ธุรกิจ

สอท. แจงยอดผลิตเดือน พย. เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.92


สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ดังต่อไปนี้

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนพฤศจิกายน 2563 มีทั้งสิ้น 172,455 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 11.92 และเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2563 ร้อยละ 15.46 เป็นเดือนแรกที่เพิ่มขึ้นในรอบ 19 เดือน จากสงครามการค้าเมื่อปีที่แล้ว และการระบาดของ COVID-19 เนื่องจากประเทศคู่ค้าเริ่มคลายการลอคดาวน์ และมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยผลิตเพิ่มขึ้นทั้งผลิตเพื่อส่งออกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.25 และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.64

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,283,963 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 31.69 รถยนต์นั่ง เดือนพฤศจิกายน 2563 ผลิตได้ 66,296 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 9.06 ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563 มีจำนวน 488,300 คัน เท่ากับร้อยละ 38.03 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 35.10

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตันขึ้นไป ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ผลิตได้ 48 คัน รวมเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563 ผลิตได้ 167 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 35.02
รถยนต์บรรทุก เดือนพฤศจิกายน 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 106,111 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 13.74 และตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 795,496 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 29.41

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 103,153 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 13.65 และตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 775,130 คัน เท่ากับร้อยละ 60.37 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 29.40 โดยแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 234,768 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 23.91
• รถกระบะดับเบิลแคบ 451,523 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 30.15
• รถกระบะ PPV 88,839 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 37.89

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน-มากกว่า 10 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2563 ผลิตได้ 2,958 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 16.73 รวมเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563 ผลิตได้ 20,366 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 29.51

ผลิตเพื่อส่งออก เดือนพฤศจิกายน 2563 ผลิตได้ 75,014 คัน เท่ากับร้อยละ 43.50 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 4.25 ส่วนเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 649,893 คัน เท่ากับร้อยละ 50.62 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2562 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 33.04 รถยนต์นั่ง เดือนพฤศจิกายน 2563 ผลิตเพื่อการส่งออก 23,071 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 5.07 และตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 213,563 คัน เท่ากับร้อยละ 43.74 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 34.47

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2563 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 51,943 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 3.89 และตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 436,330 คัน เท่ากับร้อยละ 56.29 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 32.31 โดยแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 52,187 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 31.13
• รถกระบะดับเบิลแคบ 328,831 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 31.66
• รถกระบะ PPV 55,312 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 36.94

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศเดือนพฤศจิกายน 2563 ผลิตได้ 97,441 คัน เท่ากับร้อยละ 56.50 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 18.64 และเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ผลิตได้ 634,070 คัน เท่ากับ ร้อยละ 49.38 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 30.24 รถยนต์นั่ง เดือนพฤศจิกายน 2563 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 43,225 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 11.32 และตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563 ผลิตได้ 274,737 คัน เท่ากับร้อยละ 56.26 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 แล้ว ลดลงร้อยละ 35.58

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2563 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 51,210 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 25.63 และตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 338,800 คัน เท่ากับร้อยละ 43.71 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 25.27 ซึ่งแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 182,581 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 21.56
• รถกระบะดับเบิลแคบ 122,692 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 25.76
• รถกระบะ PPV 33,527 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 39.40

รถจักรยานยนต์ เดือนพฤศจิกายน 2563 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 214,011 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 8.81 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 175,569 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 2.19 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 38,442 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 38.87

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,818,964 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 21.41 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,456,220 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 18.63 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 362,744 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 30.89

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนพฤศจิกายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 79,177 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 2.7 และเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2563 ร้อยละ 6.83 เป็นเดือนแรกที่เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่มีการระบาดของ COVID-19 โดยรถกระบะเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศเริ่มฟื้นจากการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จากรัฐบาลรวมถึงการประกันรายได้เกษตรกร การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และการออกรถยนต์รุ่นใหม่รวมทั้งการลดแลกแจกแถมของผู้จำหน่ายรถยนต์

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 120,062 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 11.4 และลดลงจากเดือนตุลาคม 2563 ร้อยละ 4.96
ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563 รถยนต์มียอดขาย 688,057 คัน ลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 24.7 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,392,252 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 13.3

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เดือนพฤศจิกายน 2563 ส่งออกได้ 74,532 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 0.87 มีมูลค่าการส่งออกรถยนต์ 42,674.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 8.40 เป็นเดือนแรกในรอบ 17 เดือนที่ส่งออกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน 2563 ส่งออกเพิ่มขึ้นในตลาดเอเชีย ตลาดออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ซึ่งทั้ง 2 ตลาดมีส่วนแบ่งร้อยละ 60 ของยอดส่งออกรถยนต์ทั้งหมด ส่วนตลาดอื่นๆ ส่งออกลดลง
• เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,974.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 21.36
• ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 14,963.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 11.04
• อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,724.36 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 8.16
รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนพฤศจิกายน 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 62,336.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 9.03

เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 667,361 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 32.03 มีมูลค่าการส่งออก 371,694.94 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 26.89
• เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 21,670.85 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 26.13
• ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 122,995.08 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 27.56
• อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 17,515.20 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 20.71

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 533,876.06 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 26.83

รถจักรยานยนต์ เดือนพฤศจิกายน 2563 มีจำนวนส่งออก 67,261 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 28.57 โดยมีมูลค่า 5,968.19 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 14

• ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 108.67 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 50.15
• อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 116.44 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 15.63

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนพฤศจิกายน 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 6,193.30 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 15.11

เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 648,723 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 23.83 โดยมีมูลค่า 53,044.77 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 15.55

• ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,047.14 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 57.25
• อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,116.69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 20.98

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563 ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 55,208.59 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 17.20

เดือนพฤศจิกายน 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 68,529.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 6.30
เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 589,084.65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 26.02------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/yCBnV
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 18:11 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th