ธุรกิจ

ทิพยประกันภัยฯ คว้ารางวัลเกียรติยศ ประกันภัยที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 2 ปีซ้อน


ดร. สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติยศ “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brand 2020” บริษัทประกันภัยที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ประจำปี 2563 จาก ศ.ดร. บัญฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2020” โดย ทิพยประกันภัยฯ รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งรางวัลทรงเกียรตินี้ เป็นผลจากการทำวิจัยเรื่อง “การวัดมูลค่าและการจัดอันดับแบรนด์องค์กรใน ASEAN และประเทศไทย ประจำปี 2563” ของหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด (Master in Branding and Marketing) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร. กุณฑลี รื่นรมย์ และอาจารย์ ดร. เอกก์ ภทรธนกุล ผู้สร้างเครื่องมือชี้วัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรในประเทศไทย และภูมิภาคอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทราบถึงมูลค่าเป็นตัวเงิน ส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างแบรนด์องค์กร และให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรนั้นๆ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างแข็งแรง ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/cheZM
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน