ธุรกิจ

Nissan เดินหน้าโครงการ แค่ใจก็เพียงพอ ปีที่ 4


บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินโครงการ แค่ใจก็เพียงพอ ปีที่ 4 มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ผ่านกิจกรรมการประกวดโครงงานนวัตกรรมเพื่อสังคม พร้อมส่งเสริมและร่วมสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสู่ชุมชน ผ่านความคิดสร้างสรรค์ มุมมอง และความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย Nissan (นิสสัน) ให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ และเป็นที่ปรึกษาร่วมกับบริษัทพันธมิตรชั้นนำ

 

FD686EF6-5528-4AF9-B757-8604A53FD8A5

 

โครงการ แค่ใจก็เพียงพอ ปีที่ 4 เป็นโครงการส่งเสริมความรู้ และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมเพื่อนำเอานวัตกรรมมาใช้เพื่อขับเคลื่อนสังคมความยั่งยืน โดยประกอบด้วย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

 

A62D4D95-B3B6-4A57-B2DB-742E892B9A69

 

“หลากหลายองค์กรชั้นนำ รวมถึง Nissan ถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อชุมชนต่างๆ ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่” ราเมช นาราสิมัน ประธาน บริษัท นิสสัน มอตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “สอดคล้องกับเป้าประสงค์ระดับองค์กรในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม ซึ่งโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” ในปีนี้ ที่ใช้นวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญในการตอบสนองต่อพลวัตรทางสังคม พร้อมสร้างผลกระทบเชิงบวกได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานของเรา รวมถึงพาร์ทเนอร์ และทุกภาคส่วน”

ทางด้าน ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า “พันธกิจสำคัญอย่างหนึ่งที่ NIA ให้ความสำคัญ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม เพราะ NIA เชื่อว่านวัตกรรมเพื่อสังคมจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้สังคมไทยเข้มแข็ง ด้วยการลดช่องว่าง หรือความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อวางรากฐานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้เติบโตไปได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน โดย NIA มีกลไกสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านการสนับสนุนเงินทุน การให้คำปรึกษาทางด้านนวัตกรรม และธุรกิจ รวมถึงการมีหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit: SID) ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างความร่วมมือในการนำนวัตกรรมมาแก้ปัญหาสังคมในพื้นที่นั้นๆ ได้อย่างใกล้ชิด

 

3AB6DBEE-C579-4D07-8FA2-9B74114A0049

 

โครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ NIA ได้ร่วมมือกับ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  เพื่อพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม ผ่านการออกแบบหลักสูตรโดยสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) ที่เน้นกระบวนการ Project Based Learning เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาแนวคิดเชิงนวัตกรรมที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน และสังคมไทยให้ดีขึ้น รวมถึงสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และสร้างเครือข่ายนวัตกรรมทางสังคม เพื่อยกระดับความสามารถในการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางสังคมของประเทศ และสามารถนำนวัตกรรมไปใช้แก้ไขปัญหาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน”

โครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” ปีที่ 4 มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 337 ทีม จากทั่วประเทศ โดยได้ส่งโครงงานแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นสร้างคุณค่าใน 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิถีการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ โดยเป็นแผนธุรกิจนวัตกรรมที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคมที่นำไปใช้ได้จริง และสร้างให้เกิดคุณค่าเพื่อสังคม ผู้สมัครได้ส่งแผนนวัตกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมแข่งขัน 187 โครงงาน ซึ่งทั้งหมดผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผลโหวทจากประชาชนทั่วไปจนได้ 12 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศที่จะไปร่วมฝึกอบม พัฒนา และเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม ผ่านกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2564

ภายใต้กิจกรรมแฮกกาธอน ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 12 ทีม จะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเพาะบ่มนวัตกร และแฮกกาธอน ผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐาน และกระบวนการสร้างสรรค์ในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสังคม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และยังได้สัมผัสกับเทคโนโลยีไอทีล้ำสมัยจากไมโครซอฟท์ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ทุกโครงการก้าวข้ามขีดจำกัดในยุคดิจิทอล นอกจากนี้ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ยังได้เตรียมหลักสูตรเพื่อเสริมองค์ความรู้ด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการสร้างเรื่องราว (Storytelling) เพื่อนำไปสู่การรับรู้ ยอมรับ และนำไปใช้ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน พร้อมกันนี้ ผู้เข้าแข่งขันยังมีโอกาสรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพที่มีประสบการณ์ ทั้งในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และด้านธุรกิจ อย่างใกล้ชิดอีกด้วย

“การกล้าทำในสิ่งที่แตกต่างให้เกิดขึ้นจริง ถือเป็นดีเอนเอของ Nissan มาตั้งแต่ทศวรรษ 1930 ด้วยเหตุนี้ เราจึงสนับสนุนให้ทุกคนกล้าทำในสิ่งที่แตกต่าง ที่พร้อมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมเป็นวงกว้าง พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันเพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ดีของทุกชีวิตในสังคม” ราเมช นาราสิมัน กล่าวเสริม

 

92F72ABD-B231-4F41-A0D8-529068515ADC

 

ทีมผู้ชนะเลิศทั้งหมดจะได้รับโล่รางวัล และประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัลรวม 500,000 บาท พร้อมกันนี้ แผนธุรกิจนวัตกรรมที่ชนะเลิศ ยังจะได้รับการสนับสนุนพัฒนาเพื่อการใช้งานจริง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน และสังคมไทยให้ดีขึ้น รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้สังคมในการสร้างนวัตกร และวัฒนธรรมแห่งการใช้นวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

การประกาศผลการแข่งขันโครงงานแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” จะมีขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2564 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารของโครงการนี้ ผ่านทางเวบไซท์ www.htkl.info หรือทางเฟศบุคเพจ แค่ใจก็เพียงพอ by Nissan------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : สายชล อรรถาเวช
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Gc8MB
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:40 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน