ธุรกิจ

สอท. เผยยอดผลิตรถยนต์เดือน ตค. ลดลง 2.24 %


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผยเดือนตุลาคม 2563 ผลิตรถยนต์ 149,360 คัน ลดลงร้อยละ 2.24 ขาย 74,114 คัน ลดลงร้อยละ 1.4 ส่งออก 71,327 คัน ลดลงร้อยละ 16.57

สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนตุลาคม 2563 ดังต่อไปนี้

รถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนตุลาคม 2563 มีทั้งสิ้น 149,360 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 2.4 เนื่องจากผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ซึ่งปีนี้มีสัดส่วนร้อยละ 55.01 ของยอดผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 18.81 เป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน หลังจากมีการลอคดาวน์ในเดือนเมษายน โดยเป็นการเพิ่มของการผลิตรถกระบะเพื่อขายในประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเศรษฐกิจในประเทศที่เริ่มฟื้นตัวจากการผ่อนคลายลอคดาวน์ของรัฐบาล แต่การผลิตเพื่อส่งออกยังคงลดลงร้อยละ 19.65

รถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคมตุลาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,112,426 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมตุลาคม 2562 ร้อยละ 35.53

รถยนต์นั่ง เดือนตุลาคม 2563 ผลิตได้ 58,789 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 4.66

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคมตุลาคม 2563 มีจำนวน 422,598 คัน เท่ากับร้อยละ 37.99 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคมตุลาคม 2562 ร้อยละ 38.89

รถยนด์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตันขึ้นไป ในเดือนตุลาคม 2563 ผลิตได้ 22 คัน รวมเดือนมกราคมตุลาคม 2563 ผลิตได้ 157 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมตุลาคม 2562 ร้อยละ 35.66

รถยนต์บรรทุก เดือนตุลาคม 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 90,549 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 0.62 และตั้งแต่เดือนมกราคมตุลาคม 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 689,671 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมตุลาคม 2562 ร้อยละ 33.27

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนตุลาคม 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 87,760 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 0.87 และตั้งแต่เดือนมกราคมตุลาคม 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 672,263 คัน เท่ากับร้อยละ 60.43 ของยอด

การผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคมตุลาคม 2562 ร้อยละ 33.26 โดยแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 203,658 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมตุลาคม 2562 ร้อยละ 27.44

รถกระบะดับเบิลแคบ 391,902 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมตุลาคม 2562 ร้อยละ 34.13

รถกระบะ PPV 76,703 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมตุลาคม 2562 ร้อยละ 41.69

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตันมากกว่า 10 ตัน เดือนตุลาคม 2563 ผลิตได้ 2,789 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 8.06 รวมเดือนมกราคมตุลาคม 2563 ผลิดได้ 17,408 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมตุลาคม 2562 ร้อยละ 33.96

ด้านการผลิตเพื่อส่งออก เดือนตุลาคม 2563 ผลิตได้ 67,203 คัน เท่ากับร้อยละ 44.99 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 19.65 ส่วนเดือนมกราคมตุลาคม 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 576,626 คัน เท่ากับร้อยละ 51.83 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2562 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 35.83

รถยนต์นั่ง เดือนตุลาคม 2563 ผลิตเพื่อการส่งออก 21,714 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 16.28 และตั้งแต่เดือนมกราคมตุลาคม 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 191,577 คัน เท่ากับร้อยละ 45.33 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคมตุลาคม 2562 ร้อยละ 36.97

รถกระบะขนาด 1 ตั เดือนตุลาคม 2563 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 45,489 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 21.16 และตั้งแต่เดือนมกราคมตุลาคม 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 385,049 คัน เท่ากับร้อยละ 57.28 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคมตุลาคม 2562 ร้อยละ 35.25 แบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 46,621 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมตุลาคม 2562 ร้อยละ 33.55

รถกระบะดับเบิลแคบ 287,402 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมตุลาคม 2562 ร้อยละ 35.56

รถกระบะ PPV 51,062 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมตุลาคม 2562 ร้อยละ 34.98

สำหรับการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เดือนตุลาคม 2563 ผลิตได้ 82,157 คัน เท่ากับร้อยละ 55.01 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 18.81 และเดือนมกราคมตุลาคม 2562 ผลิตได้ 535,800 คัน เท่ากับร้อยละ 48.17 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม-ตุลาคม 2562 ร้อยละ 35.20

รถยนต์นั่ง เดือนตุลาคม 2563 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 37,075 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 3.78 และตั้งแต่เดือนมกราคมตุลาคม 2563 ผลิตได้ 231,021 คัน เท่ากับร้อยละ 54.67 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคมตุลาคม 2562 แล้ว ลดลงร้อยละ 40.40

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนตุลาคม 2563 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 42,271 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 37.10 และตั้งแต่เดือนมกราคมตุลาคม 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 287,214 คัน เท่ากับร้อยละ 42.72 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคมตุลาคม 2562 ร้อยละ 30.39 ซึ่งแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 157,037 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมตุลาคม 2562 ร้อยละ 25.41

รถกระบะดับเบิลแคบ 104,500 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-ตุลาคม 2562 ร้อยละ 29.86

รถกระบะ PPV 25,677 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-ตุลาคม 2562 ร้อยละ 51.62

รถจักรยานยนต์ เดือนตุลาคม 2563 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 210,144 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 4.18 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 166,636 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 3.30 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 43,508 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 24.97

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-ตุลาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,604,953 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 22.83 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,280,651 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 20.84 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 324,302 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 29.81

ส่วนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนตุลาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 74,114 คัน ลดลงน้อยลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว เหลือแค่ร้อยละ 1.4 จากการผ่อนคลายลอคดาวน์ การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภคของรัฐบาล การประกันรายได้พืชผลของรัฐบาล การแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ และการส่งเสริมการขายของผู้จำหน่าย

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 126,323 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 11.3

ตั้งแต่เดือนมกราคมตุลาคม 2563 รถยนต์มียอดขาย 592,448 คัน ลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 27.4 ส่วนรถจักรยานยนต์มียอดขาย 1,272,190  คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-ตุลาคม 2562 ร้อยละ 13.4

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เดือนตุลาคม 2563 ส่งออกได้ 71,372 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 16.57 โดยส่งออกลดลงแทบทุกตลาด ยกเว้นตลาดอเมริกาเหนือ เนื่องจากส่งออกรถกระบะเพิ่มขึ้นร้อยละ 172.23 จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว มูลค่าการส่งออกรถยนต์ 40,801.14 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 11.43

เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,827.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 20.01

ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 14,888.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 10.25

อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,583.73 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 10.92

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนตุลาคม 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 60,101.67 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 5.66

เดือนมกราคม-ตุลาคม 2563 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 592,829 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 34.61 มีมูลค่าการส่งออก 329,020.34 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-ตุลาคม 2562 ร้อยละ 29.85

เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 18,696.63 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-ตุลาคม 2562 ร้อยละ 30.46

ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 108,031.97 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-ตุลาคม 2562 ร้อยละ 30.89

อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 15,790.84 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-ตุลาคม 2562 ร้อยละ 21.88

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม-ตุลาคม 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 471,539.78 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-ตุลาคม 2562 ร้อยละ 29.87

การส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนตุลาคม 2563 มีจำนวนส่งออก 53,724 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 36.08 โดยมีมูลค่า 4,737.71 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ16.11

ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 95.66 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 52.02

อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 95.25 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 34.61

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนตุลาคม 2563 ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ 4,928.62 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 17.76

เดือนมกราคม-ตุลาคม 2563 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 566,315 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 25.24 โดยมีมูลค่า 47,076.58 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 15.74

ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 938.46 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 57.95

อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,000.24 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 21.56

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-ตุลาคม 2563 ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 49,015.29 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-ตุลาคม 2562 ร้อยละ 17.45

เดือนตุลาคม 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่น อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 65,030.28 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ6.70

เดือนมกราคม-ตุลาคม 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 520,555.06 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 28.87------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/BWDov
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:45 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน