ธุรกิจ

มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาภาคใต้ ประจำปี 2563


TMT-News-IMG-e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 (23)

 

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 แก่นักเรียน นักศึกษาในภาคใต้จำนวน 104 ทุน มูลค่า 1,000,000 ล้านบาท มุ่งหวังให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษา พร้อมทั้งนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัว รวมทั้งช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองในอนาคต เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

 

TMT-News-IMG-e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 (25)

 

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศล ทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมอบทุนสนับสนุนเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่

♦ ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก และเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

♦ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

♦ ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

พิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และได้นำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัว รวมถึงพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่ปี  2549 โดยมีเยาวชนภาคใต้ได้รับทุนแล้วจำนวน 292 ทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 13,250,000 ล้านบาท

 

TMT-News-IMG-e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 (26)

 

สำหรับการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 ในเขตภาคใต้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มีนักศึกษาเข้ารับทุน จำนวน 104 ทุน โดยมอบให้กับนักศึกษาทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

– คณะครุศาสตร์   จำนวน 71 ทุน

– คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   จำนวน 13 ทุน

– คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์   จำนวน 10 ทุน

– คณะวิทยาการจัดการ   จำนวน 9 ทุน

– คณะวิทยาศาสตร์ทั่วไป   จำนวน 1 ทุน

 

TMT-News-IMG-e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 (27)

 

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการให้โอกาสทางด้านการศึกษามาโดยตลอด จึงได้ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับชั้นมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 28 ปี โดยมุ่งมั่นที่จะให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน นิสิต และนักศึกษา ที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 16,000 ทุน นอกเหนือจากการพัฒนาเยาวชนแล้ว มูลนิธิโตโยต้าฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะใช้ทุน หรือโอกาสที่ได้รับในวันนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเอง และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งต่อโอกาส และแบ่งปันไปยังผู้อื่นในสังคม เพื่อให้ “ผู้รับ” ในวันนี้ ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้เป็น “ผู้ให้” ในวันหน้า ร่วมแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และส่งต่อความสุขสู่บุคคลอื่นในสังคมต่อไปอย่างไม่มีสิ้นสุด------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/PCHAu
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน