ธุรกิจ

สอท. เผยยอดผลิตรถยนต์เดือนกันยายน ลดลง 11.29 %


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เผยเดือนกันยายน 2563 ผลิตรถยนต์ 150,345 คัน ลดลงร้อยละ 11.29 ขาย 77,433 คัน ลดลงร้อยละ 4.1 ส่งออก 63,941 คัน ลดลงร้อยละ 34.45

สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนกันยายน 2563 ดังต่อไปนี้

รถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกันยายน 2563 มีทั้งสิ้น 150,345 คัน เป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันที่ผลิตรถยนต์ได้มากกว่า 1 แสนคัน ตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 11.29 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2563 ร้อยละ 28.22 เพราะการผลิตเพื่อส่งออกลดลงร้อยละ 25.41 และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.14 เป็นเดือนแรกหลังการระบาดของโรค COVID-19 ที่ผลิตรถยนต์เพื่อขายในประเทศเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

รถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคมกันยายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 963,066 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมกันยายน 2562 ร้อยละ 38.76 ปีนี้คงผลิตรถยนต์ได้ตามเป้า 1,400,000 คัน ถ้าไม่มีการระบาดของโรค COVID-19 รอบ 2 ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

รถยนต์นั่ง เดือนกันยายน 2563 ผลิตได้ 55,669 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 19.34

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคมกันยายน 2563 มีจำนวน 363,809 คัน เท่ากับร้อยละ 37.78 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคมกันยายน 2562 ร้อยละ 42.24

รถยนด์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตันขึ้นไป ในเดือนกันยายน 2563 ผลิตได้ 13 คัน รวมเดือนมกราคมกันยายน 2563 ผลิตได้ 135 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมกันยายน 2562 ร้อยละ 42.80

รถยนต์บรรทุก เดือนกันยายน 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 94,663 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 5.77 และตั้งแต่เดือนมกราคมกันยายน 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 599,122 ดัน ลดลจากเดือนมกราคมกันยายน 2562 ร้อยละ 36.43

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกันยายน 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 92,221 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 5.61 และตั้งแต่เดือนมกราคมกันยายน 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 584,503 คัน เท่ากับร้อยละ 60.69 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคมกันยายน 2562 ร้อยละ 36.38 โดยแบ่งเป็น

– รถกระบะบรรทุก 173,729 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมกันยายน 2562 ร้อยละ 33.07

– รถกระบะดับเบิลแคบ 343,623 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมกันยายน 2562 ร้อยละ 36.41

– รถกระบะ PPV 67,151 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมกันยายน 2562 ร้อยละ 43.45

– รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตันมากกว่า 10 ตัน เดือนกันยายน 2563 ผลิตได้ 2,442 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 11.49 รวมเดือนมกราคมกันยายน 2563 ผลิดได้ 14,619 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมกันยายน 2562 ร้อยละ 38.52

ด้านการผลิตเพื่อส่งออก เดือนกันยายน 2563 ผลิตได้ 67,964 คัน เท่ากับร้อยละ 45.21 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 25.41 ส่วนเดือนมกราคมกันยายน 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 509,423 คัน เท่ากับร้อยละ 52.90 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2562 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 37.49

รถยนต์นั่ง เดือนกันยายน 2563 ผลิตเพื่อการส่งออก 20,035 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 33.42 และตั้งแต่เดือนมกราคมกันยายน 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 169,863 คัน เท่ากับร้อยละ 46.69 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคมกันยายน 2562 ร้อยละ 38.90

รถกระบะขนาด 1 ตั เดือนกันยายน 2563 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 47,929 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 21.46 และตั้งแต่เดือนมกราคมกันยายน 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 339,560 คัน เท่ากับร้อยละ 58.09 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคมกันยายน 2562 ร้อยละ 36.76 แบ่งเป็น

– รถกระบะบรรทุก 39,712 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมกันยายน 2562 ร้อยละ 36.85

– รถกระบะดับเบิลแคบ 253,090 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมกันยายน 2562 ร้อยละ 37.31

– รถกระบะ PPV 46,758 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมกันยายน 2562 ร้อยละ 33.52

สำหรับการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เดือนกันยายน 2563 ผลิตได้ 82,381 คัน เท่ากับร้อยละ 54.79 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 5.41 และเดือนมกราคมกันยายน 2562 ผลิตได้ 453,643 คัน เท่ากับร้อยละ  47.10 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคมกันยายน 2562 ร้อยละ 40.13

รถยนต์นั่ง เดือนกันยายน 2563 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 35,634 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 8.45 และตั้งแต่เดือนมกราคมกันยายน 2563 ผลิตได้ 193,946 คัน เท่ากับร้อยละ 53.31 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคมกันยายน 2562 แล้ว ลดลงร้อยละ 44.89

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกันยายน 2563 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 44,292 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 20.78 และตั้งแต่เดือนมกราคมกันยายน 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 244,943 คัน เท่ากับร้อยละ 41.91 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคมกันยายน 2562 ร้อยละ 35.84 แบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 134,017 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมกันยายน 2562 ร้อยละ 31.86

รถกระบะดับเบิลแคบ 90,533 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมกันยายน 2562 ร้อยละ 33.75

รถกระบะ PPV 20,393 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมกันยายน 2562 ร้อยละ 57.88

รถจักรยานยนต์ เดือนกันยายน 2563 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 203,585 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 1.21 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 174,645 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 3.61 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 28,940 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 22.83

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-กันยายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,394,809 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 25.03 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,114,015 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 23.52 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 280,794 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 30.50

ส่วนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนกันยายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 77,433 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 4.1 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2563 ร้อยละ 12.41 เพราะรัฐบาลผ่อนคลายลอคดาวน์เพิ่มขึ้น การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของรัฐบาล และการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ รวมทั้งการส่งเสริมการขายของผู้จำหน่ายรถยนต์ การจัดงานมอเตอร์โชว์ในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคมที่ผ่านมา

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 133,441 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 1.2 แต่ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2563 ร้อยละ 6.96

ตั้งแต่เดือนมกราคมกันยายน 2563 รถยนต์มียอดขาย 534,219 คัน ลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 22.1 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,145,867 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กันยายน 2562 ร้อยละ 13.7 คาดว่ายอดขายในประเทศปีนี้คงทะลุเป้า 700,000 คัน ถ้าไม่มีการระบาดของโรค COVID-19 รอบ 2 ในประเทศ

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป

เดือนกันยายน 2563 ส่งออกได้ 63,941 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 34.45 โดยส่งออกลดลงทุกตลาด เนื่องจากยอดขายรถยนต์ในประเทศคู่ค้าลดลงจากการระบาดของโรค COVID-19 และยังฟื้นตัวได้ไม่ดีนัก ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 36,762.17 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 28.90 อย่างไรก็ตาม การส่งออกรถยนต์ในเดือนกันยายน 2563 เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2563 ร้อยละ 11.39

เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,496.54 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 9.28

ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 13,124.18 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 16.99

อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,632.05 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 21.46

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนกันยายน 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 54,014.93 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 25.34

เดือนมกราคม-กันยายน 2563 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 521,457 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 36.49 มีมูลค่าการส่งออก 288,219.19 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-กันยายน 2562 ร้อยละ 31.85 ส่งออกปีนี้คาดว่าคงได้ตามเป้า 700,000 คัน ถ้าไม่มีการระบาดของโรค COVID-19 รอบ 2 จนต้องลอคดาวน์ในประเทศคู่ค้าอีก

เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 15,868.81 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-กันยายน 2562 ร้อยละ 35.31

ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 93,143 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-กันยายน 2562 ร้อยละ 34.78

อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 14,207.11 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-กันยายน 2562 ร้อยละ 22.93

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม-กันยายน 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 411,438.11 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-กันยายน 2562 ร้อยละ 32.41

รถจักรยานยนต์ เดือนกันยายน 2563 มีจำนวนส่งออก 57,454 คัน (รวม CBU+CKD) ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 12.45 โดยมีมูลค่า 4,730.19 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 15.60

ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 44.53 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 79.03

อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 98.28 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 34.87

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนกันยายน 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 4,873.01 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 18.34

เดือนมกราคม-กันยายน 2563 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 512,591 คัน (รวม CBU+CKD) ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 23.89 โดยมีมูลค่า 42,338.87 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 15.70

ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 842.81 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 58.53

อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 904.99 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 19.88

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-กันยายน 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 44,086.67 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-กันยายน 2562 ร้อยละ 17.42

เดือนกันยายน 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่น อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 58,887.94 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 24.81

เดือนมกราคม-กันยายน 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 455,524.78 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 31.20------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ZaVIm
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:37 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน