ธุรกิจ

Ford จัดกิจกรรม “Water Go Green” ปีที่ 5


Ford (ฟอร์ด) สานต่อโครงการ “Water Go Green” ต่อเนื่องเป็นปีที่ ชวนอาสาสมัครใน อ. แกลง ร่วมจัดทำถังเก็บน้ำและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และแปลงปลูกผักตามวิถีเกษตรอินทรีย์ ให้แก่โรงเรียนวัดเกาะลอย ต. พังราด อ. แกลง จ. ระยอง โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมแสดงพลังจิตอาสากันอย่างพร้อมเพรียง

กมลชนก ประเสริฐสม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร Ford ประเทศไทย และตลาดอาเซียน กล่าวว่า โครงการ “Water Go Green” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการจากกองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมพานี (Ford Motor Company Fund) ซึ่งเป็นหน่วยงานเพื่อสังคมของ Ford  ที่มีการจัดกิจกรรม Ford Global Caring Month ในเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อให้อาสาสมัคร Ford ทั่วโลกร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยในประเทศไทย Ford ร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ PDA ทำงานร่วมกับส่วนราชการและชาวบ้านในชุมชน อ. แกลง จ. ระยอง เพื่อนำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตยที่เหล่าอาสาสมัครร่วมกันจัดทำจะเอื้อประโยชน์ให้กับครูและนักเรียนกว่า 180 คน ในการลดค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบน้ำ และทำให้การจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค และการเกษตรในโรงเรียนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ แปลงผักตามวิถีเกษตรอินทรีย์จะใช้จุนเจือการบริโภคในโรงเรียน และเป็นศูนย์กลางการฝึกทักษะอาชีพเกษตรอินทรีย์ให้กับนักเรียน และใช้เป็นโครงการนำร่องเพื่อต่อยอดไปยังสถานศึกษาอื่นๆ และชุมชนใกล้เคียงในจังหวัดระยองได้

“Ford ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เราริเริ่มโครงการ “Water Go Green” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของกิจกรรม Ford Global Caring Month เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาที่ช่วยอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน แสดงถึงเจตนารมณ์หลักของ Ford ในการช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนที่ Ford เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

กิจกรรมภายใต้โครงการ Ford Global Caring Month ของอาสามัคร Ford จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยอาสาสมัคร Ford ทั่วโลก ได้ใช้เวลาในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมไปแล้วกว่า 1.4 ล้านชั่วโมงใน 50 ประเทศทั่วโลก------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/71L2K
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน