ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก พัฒนาพแลทฟอร์มใบอนุญาตผ่าน e-Service


กรมการขนส่งทางบก พัฒนาพแลทฟอร์มให้บริการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ผ่านระบบ e-Service ลดกระบวนการที่ซ้ำซ้อน ลดเอกสาร ลดระยะเวลา ลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0

ยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการผู้ประกอบการขนส่งในการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งด้วยรถบรรทุก ทั้งการยื่นคำขออนุญาตประกอบการ การเพิ่มรถ การถอนรถ ปรับปรุงลักษณะรถทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาระบบในการให้บริการให้มีความทันสมัย ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งได้รับความสะดวกในการขอรับบริการจากกรมการขนส่งทางบก โดยได้พัฒนาพแลทฟอร์มให้บริการออนไลน์ผ่านระบบ e-Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งในการติดต่อทำธุรกรรมกับกรมการขนส่งทางบก ผ่านระบบอีเลคทรอนิคส์ทุกขั้นตอน ทดแทนการยื่นเอกสาร และหลักฐานจำนวนมาก ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอรับบริการ และเจ้าหน้าที่สามารถส่งข้อมูลติดต่องานกันได้ผ่านระบบพแลทฟอร์มออนไลน์ ทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว คำขอมีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถทราบวัน-เวลาที่แน่นอนผ่านระบบ ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ในการเข้ามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ณ กรมการขนส่งทางบก และสามารถติดตามสถานะของผลการดำเนินการพิจารณาตามคำขอแบบ Real time (Tracking) ทำให้วางแผนการบริหารจัดการ การเดินรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง สามารถชำระค่าธรรมเนียมในรูปแบบ e-payment และได้รับใบอนุญาตในรูปแบบอีเลคทรอนิคส์ โดยในระยะแรกจะนำร่องใช้งานพแลทฟอร์มให้บริการออนไลน์ผ่านระบบ e-Service สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องยื่นคำขอ ณ สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก และจะขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในอนาคต เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการขนส่ง ลดกระบวนการที่ซ้ำซ้อน ลดเอกสารที่เป็นกระดาษ (Paperless) ลดระยะเวลา และลดต้นทุน และมีความทันสมัยสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0

การสัมมนาในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการใช้งานระบบงานการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกให้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม/ชมรม ด้านการขนส่งสินค้าทางถนนเพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมการขนส่งทางบกมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีที่กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาขึ้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจการขนส่งสินค้า อีกทั้งยังเป็นการยกระดับระบบงานการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/kyFLo
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 11:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
28 Oct 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
1.1-1.5 ล้าน
2.
1.3 ล้าน
3.
4.5-4.7 ล้าน
4.
3.5-4.3 ล้าน
5.
2.4 ล้าน
6.
2.6 ล้าน
7.
6.3-17.8 ล้าน
8.
6.5-18.2 ล้าน
9.
19.2-22.1 ล้าน
10.
18.0-20.9 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ
เพิ่มเพื่อน