ธุรกิจ

360 องศาโลก เมื่อ hygiene กลายเป็นวิถีปกติสำหรับไมซ์


สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ด้านสุขอนามัย ตอบโจทย์วิถีปกติสำหรับการจัดงานไทย

249758

จิรุตตถ์ อิศรางกูร อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) กล่าวถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการไมซ์ โดยเร่งเป้าหมายการจัดโครงการจัดงานทั่วไทยภูมิใจช่วยชาติ ว่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทยดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ สร้างความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนร่วมผลักดันให้การประชุมและนิทรรศการเป็นวาระแห่งชาติที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนให้ความรู้กับผู้ประกอบการถึงแนวทางการจัดงานไมซ์ย่างปลอดภัย กระตุ้นให้เกิดการจัดงานทั่วประเทศส่งเสริมเศรษฐกิจโดยเร็วที่สุด โดยสามารถนำ MICE Hygiene Guidelines เป็นแนวทางปฏิบัติที่ได้มาตรฐานทั้งผู้จัดงาน และสถานที่จัดงาน โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข และผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 

249764

ส่วน อรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ตอกย้ำว่า ไม่เพียงแต่การกระตุ้นการจัดงานในประเทศ สสปน. ยังเร่งนำเสนอกรอบการพัฒนาระบบการติดตามทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะสั้น ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดงสินค้า(ไทย) สมาคมโรงแรมไทย และสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน ในการเตรียมความพร้อม

1. ด้านหลักสูตรฝึกอบรมคณะผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะสั้น 2. ตรียมความพร้อมเรื่องกฎหมาย การขึ้นทะเบียนบริษัทจัดการเดินทาง (Destination Management Company-DMC) เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจด้านการจัดการเดินทางแบบ Special Arrangement ประสานงานกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) 3. เตรียมความพร้อมด้านศักยภาพบุคลากร Medical Control Team, International Visitor Assistant (IVA) 4. เตรียมความพร้อมพัฒนาผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก CSA (Certified Special Arrangement Accommodation-CSA) 5. หารือเรื่องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการบันทึกข้อมูล และโมบายล์แอพพลิเคชันสำหรับการจัดการข้อมูลของผู้เดินทางจากต่างประเทศ ซึ่ง สสปน. และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทีมผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตามมาตรการคุมไว้สังเกตสำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะสั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รุ่นที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 60 คน และแผนต่อไป คือ การพัฒนาทีมงานบริษัทจัดการเดินทาง (Destination Management Company-DMC) และทีม International Visitor Assistant (IVA) รวมถึงการเตรียมความพร้อมสถานที่พักโรงแรมที่พัก CSA (Certified Special Arrangement Accommodation-CSA) ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยในลำดับต่อไป

TCEB ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ดำเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในอุตสาหกรรมไมซ์อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาลในการผลักดัน และส่งเสริมให้เกิดการจัดงานประชุมและนิทรรศการภายในประเทศ เพื่อขับคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สร้างการจ้างงาน และการกระจายรายได้ไปยังทุกภูมิภาค

นอกจากนี้ TCEB ยังจะเปิดให้ดาวน์โหลดคู่มือแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยการจัดงานไมซ์ จัดงานอย่างไรให้ปลอดภัยในยุคนิวนอร์มอล” เพื่อให้ความรู้ความข้าใจกับผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานประชุม การจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล, การจัดงานแสดงสินค้า และการจัดงานอีเวนท์ นำไปปฏิบัติในแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสร้างความเชื่อมั่นให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ไทยต่อไปอย่างยั่งยืน

สำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดหนังสือคู่มือแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยการจัดงานไมซ์วิถีใหม่ New Norm of MICE Hygiene Guidelines ได้ที่ https://mice.kcmtiplc.com/?lang=th------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : สายชล อรรถาเวช
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/r5Q6C
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน