ธุรกิจ

วิริยะประกันภัยฯ สนับสนุนโรงเรียนปลูกจิต ปรับปรุงฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน


ไพฑูรย์ มีวีระสม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนปลูกจิต รับมอบงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน จำนวน 104,860 บาท (หนึ่งแสนสี่พันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี สุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมอบ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงพระพุทธศาสนา ตลอดจนปลูกฝังการมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนปลูกจิต ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ โรงเรียนปลูกจิต ได้ประดิษฐาน “หลวงพ่อปลูกจิต” เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน เพื่อเป็นตัวแทนของความศรัทธา และความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา อีกทั้งเพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้เคารพสักการะ ตลอดจนใช้สถานที่ในการดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศานา สวดมนต์ นั่งสมาธิ ซึ่งเป็นการช่วยกล่อมเกลาจิตใจ และฝึกฝนสมาธิอันเป็นฐานสำคัญในการเรียน และการใช้สติในการดำเนินชีวิตประจำวัน------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Ge4w2
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน