ธุรกิจ

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประกาศเกียรติคุณ ผลงานวิชาการดีเด่น


ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วย รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมอบรางวัล TTF Award ประจำปี 2562-2563 (Toyota Thailand Foundation Award 2019-2020) เพื่อประกาศเกียรติคุณ และสนับสนุนผลงานทางวิชาการของนักวิชาการไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การพิจารณารางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (TTF Award) เริ่มดำเนินการครั้งแรกปี 2538 โดย มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาในระดับสูง และสนับสนุนให้นักวิชาการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการของไทย โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมสังคมไทยให้เป็น “สังคมแห่งความรู้” ด้วยการประกาศเกียรติคุณยกย่องผลงานวิชาการ ในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานเพื่อเผยแพร่งานเขียนออกสู่สาธารณชน อันจะเป็นประโยชน์ แก่นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยตลอดระยะเวลา 25 ปี มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยได้มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น และเผยแพร่งานเขียนวิชาการอันทรงคุณค่าไปแล้วทั้งสิ้น 63 เล่ม

โดยในปีนี้ มีผลงานวิชาการที่ส่งเข้ารับการพิจารณารางวัล จำนวนทั้งสิ้น 93 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น

• ด้านสังคมศาสตร์  จำนวน 31 ผลงาน

• ด้านมนุษยศาสตร์ จำนวน 17 ผลงาน

• ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 34 ผลงาน

• ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 11 ผลงาน

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานวิชาการที่เห็นควรได้รับรางวัล TTF Award ประจำปี 2563 ทั้งสิ้น 4 รางวัล ซึ่งแบ่งออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้

 

TMT-News-IMG-e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 (12)

 

1. รางวัลด้านสังคมศาสตร์ (Social Science Award)

ผลงานเรื่อง “เถียงกันเรื่องแท้ง: สุขภาพ เสรีภาพ ศีลธรรม”

ผู้เขียน: รศ. ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2) รางวัลด้านมนุษยศาสตร์ (Humanities Award)

ผลงานเรื่อง “เจดีย์ในประเทศไทย: รูปแบบพัฒนาการและพลังศรัทธา”

ผู้เขียน: ศ. ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

3) รางวัลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science Award)

ผลงานเรื่อง “โรคสมาธิสั้น”

ผู้เขียน: รศ. นพ. ชาญวิทย์ พรนภดล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4) รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Environment & Technological Science Award)

ผลงานเรื่อง “เอมไซม์ย่อยอาหารในสัตว์น้ำ”

ผู้เขียน: รศ. ดร. การุณ ทองประจุแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าวว่า “ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลงานของนักวิชาการ ที่ได้อุทิศตนค้นคว้าผลงานเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการ รวมถึงได้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการดีเด่นที่ได้รับรางวัลสู่สาธารณชนไปแล้วกว่า 60 เล่ม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลศึกษาหาความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัล TTF Award จะเป็นพลังให้นักวิชาการไทยสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่ทรงคุณค่าเท่าทันยุคสมัยและเป็นประโยชน์ทางภูมิปัญญาแก่สังคมไทยสืบไป ”------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/VPpwL
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน