ธุรกิจ

ปตท. เผยผลดำเนินงาน ไตรมาส 2


อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยผลประกอบการในไตรมาส 2 ปี 2563 ปตท. และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จำนวน 54,208 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21,823 ล้านบาท หรือร้อยละ 67.4 จากไตรมาส 1 ปี 2563 โดยสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวดีขึ้น ตลอดจนเป็นผลมาจากการวางแผนการดำเนินการทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งมีค่าเสื่อมราคา และภาษีเงินได้ลดลงส่งผลให้มีกำไรสุทธิในไตรมาส ปี 2563 จำนวน 12,053 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,607 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100 จากขาดทุนสุทธิในไตรมาส ปี 2563 จำนวน 1,554 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ปตท. และบริษัทย่อยมี EBITDA จำนวน 86,593 ล้านบาท ลดลง 67,734 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 43.9 จากช่วงครึ่งแรกของปี 2562 เนื่องจากสงครามราคาน้ำมัน สภาวะอุปทานล้นตลาดของน้ำมันดิบ ประกอบกับความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีลดลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งนำไปสู่มาตรการปิดเมืองในหลายประเทศส่งผลให้ ปตท. และบริษัทย่อย  มีกำไรสุทธิในครึ่งแรกของปี 2563 เป็นจำนวน 10,499 ล้านบาท ลดลง 44,751  ล้านบาท หรือร้อยละ 81.0 จากในครึ่งแรกของปี 2562

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และสงครามราคาน้ำมัน ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตลอดช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา กลุ่ม ปตท. ยังคงไว้ซึ่งภารกิจหลักด้านความมั่นคงทางพลังงาน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน ในด้านการบริหารองค์กร กลุ่ม ปตท. ได้ประเมินผลกระทบ และติดตามสถานการณ์ พร้อมวางแผนการดำเนินการทั้งระยะสั้น และระยะยาว ผ่านศูนย์ PTT Group Vital Center ด้วยแนวคิด 4 Rs เริ่มจาก Resilience สร้างความยืดหยุ่นพร้อมดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สร้างความปลอดภัยให้พนักงาน ประเมินสุขภาพองค์กร ลด-ละ-เลื่อน ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โดยคาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกลุ่ม ปตท. ในปี 2563 ได้ 10 %-15 %  พร้อมทั้งจัดความสำคัญของโครงการลงทุน Restart เตรียมความพร้อมในการนำธุรกิจ พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า กลับสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด และรักษาความสามารถทางการแข่งขัน Re-Imagination เตรียมออกแบบธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดเป็น Next Normal ทั้งการเติบโตในธุรกิจเดิม และธุรกิจใหม่ และ Reform พิจารณาปรับเปลี่ยนโดยจัดโครงสร้างองค์กร หรือรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ ให้สอดคล้องกับทิศทางในอนาคต พร้อมรองรับทุกสถานการณ์ที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น

นอกจากนั้น ยังมีนโยบายในการบริหารการเงินอย่างเคร่งครัด ทั้งการรักษาสภาพคล่อง และความแข็งแกร่งทางการเงินของกลุ่ม ปตท. โดยในช่วงที่ผ่านมา ปตท. ได้เสนอขายหุ้นกู้จำนวน 3 ครั้ง เพื่อใช้ในการลงทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียน และชำระคืนเงินกู้ที่ครบกำหนด  ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีและสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  แบ่งเป็น การออกหุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐฯ อายุ 50 ปี วงเงิน 700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เสนอขายให้กับนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งการออกหุ้นกู้ของ ปตท. ครั้งนี้ ถือเป็นการออกหุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอายุ 50 ปี ครั้งแรกที่ออกโดยบริษัทในกลุ่ม Asia and Emerging Markets อีกส่วน คือ การออกหุ้นกู้สกุลบาท เสนอขายให้กับนักลงทุนในประเทศ ทั้งนักลงทุนทั่วไป นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท และในจำนวนนี้ รวมการออกหุ้นกู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือกรีนบอนด์ จำนวน 2,000 ล้านบาทด้วย  ซึ่ง ปตท. ถือเป็นองค์กรแรกในประเทศไทยที่เสนอขายกรีนบอนด์ให้กับนักลงทุนทั่วไป และกรีนบอนด์ของ ปตท. ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับ Certification ด้านอนุรักษ์ป่าจาก Climate Bond Institution (CBI) เป็นครั้งแรกของโลกอีกด้วย

ในด้านการมีส่วนร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทย กลุ่ม ปตท. ร่วมเคียงข้างคนไทยสู้ภัย COVID-19 โดยสนับสนุนการดำเนินงานสู้ภัย COVID-19 คิดเป็นมูลค่ารวม 851 ล้านบาท ประกอบด้วย

– ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชน โดยสนับสนุนส่วนลดราคา LPG แก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และลดราคาขายปลีกเอนจีวี (NGV) ให้กับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 659 ล้านบาท

– สนับสนุนด้านงานวิจัยพัฒนา  และจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน และเจลแอลกอฮอล แก่บุคลากรทางการแพทย์  หน่วยงานด้านสาธารณสุข รวมถึงการบริจาคเงินแก่โรงพยาบาล คิดเป็นมูลค่า 192 ล้านบาท แบ่งเป็น  การสนับสนุนแอลกอฮอลแก่องค์การเภสัชกรรม โรงพยาบาล หน่วยงานราชการต่างๆ ​และประชาชนทั่วไป​จำนวน 750,000 ลิตร บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์​ทางการแพทย์​ และระดมความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรม และเทคโนโลยี สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ พัฒนาผลิตจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และลดการสัมผัส ประกอบด้วย เสื้อกาวน์ทางการแพทย์ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ ห้องตรวจโรคแรงดันบวก กล่องหัตถการแรงดันลบ ชุดป้องกันแรงดันบวก และอุปกรณ์ หน้ากากอนามัย และแผ่นอะคริลิคป้องกัน เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจน ตู้ฆ่าเชื้อโรค Covi Clear  สนับสนุนการวิจัยพัฒนาชุดตรวจ COVID19 ที่มีประสิทธิภาพสูงแบบการตรวจจับสารทางพันธุกรรม เพื่อการตรวจรักษา พัฒนาชุดตรวจคัดกรอง COVID19 แบบรวดเร็ว มูลค่า 9.ล้านบาท และร่วมพัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่างเชื้อที่มีประสิทธิภาพ (MicroSWAB)  โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันนวัตกรรม ปตท. บริษัท PTT Energy Solutions (PTTES) และมหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันอยู่ระหว่าง Clinical Test เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง เป็นต้น

ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจากการระบาดของเชื้อ COVID-19 และราคาน้ำมันตกต่ำในรอบเกือบ 30 ปี  จนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และผู้ประกอบการทั่วไป  ปตท. ยังคงยึดหลักการบริหารจัดการที่เน้นการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ รักษาสภาพคล่อง และความแข็งแกร่งทางการเงิน  พร้อมดำเนินตามนโยบาย  Powering Thailands Transformation เพื่อเคียงข้างคนไทย  และขอเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศให้ข้ามพ้นทุกการเปลี่ยนแปลงไปด้วยดี------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/bQlUY
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน