ธุรกิจ

รมต.คมนาคม ฉลอง 79 ปี กรมการขนส่งทางบก


รัฐมนตรีว่าการกระทวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 79 ปี พร้อมเปิดบริการดิจิทอลใหม่แอพพลิเคชันชำระภาษีรถประจำปี “DLT Vehicle Tax” และตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ชำระภาษีรถด้วยตนเองได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีทันที ตามเจตนารมณ์ขนส่ง ก้าวไกล นวัตกรรมทันสย ประชาชนปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่มีประวัติศาสตร์ในกาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานถึง 79 ปี มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการขนส่งทางบกเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และสานต่อนโยบายกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ระบบการขนส่งทางถนนมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ทั่วถึง และเพียงพอ เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะบทบาทการให้บริการประชาชนนั้น กรมการขนส่งทางบกมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพมายกระดับการให้บริการตอบสนองความต้องการของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์ชัดด้วยผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนระบบราชการ (สำนักงาน กพร.) ต่อเนื่องติดต่อกันถึง 17 ปี ตั้งแต่ปี 2546 – 2562 รวมทั้งสิ้น 91 รางวัล

151393EF-507C-4E10-9506-97EA29FD6F65

ในปีนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้มีการพัฒนาการให้บริการประชาชนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพมาใช้ ประกอบกับสถานการณ์ COVID-19 กรมการขนส่งทางบกจึงพัฒนาบริการรับชำระภาษีรถประจำปีรูปแบบใหม่ (New Normal) ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน โดยได้เพิ่มช่องทางชำระภาษีรถประจำปีแบบ New Normal ผ่านแอพพลิเคชันชำระภาษีรถประจำปี “DLT Vehicle Tax” และตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk ซึ่งจากเดิมการให้บริการรับชำระภาษีผ่านหน่วยงานภายนอก เช่น ที่ทำการไปรษณีย์ เคาน์เตอร์เซอร์วิศ ธนาคารพาณิชย์ ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ หรือระบบอินเตอร์เนท ที่เวบไซท์ https://eserice.dlt.go.th/ ประชาชนจะต้องรอรับใบเสร็จ และเครื่องหมายการเสียภาษีทางไปรษณีย์เพียงอย่างเดียว

สำหรับแอพพลิเคชันชำระภาษีรถประจำปี “DLT Vehicle Tax” และตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ประชาชนสามารถลือกรับเครื่องหมายการเสียภาษีทางไปรษณีย์ หรือพิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษีที่ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโมัติ (Kosk) ซึ่งสมารถดำเนินการได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอน ไม่ต้องติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก

ศักดิ์สยาม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับช่องทางการให้บริการชำระภาษีรถประจำปืรูปแบบใหม่ผ่านแอพพลิเคชัน “DLT Vehicle Tax” สามารถเลือกให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือรับเอกสารด้วยตนเองที่ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) โดยเมื่อมีการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอพพลิเคชัน “DLT Vehicle Tax” เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว เพื่อให้เจ้าของรถสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบก

ส่วนการให้บริการผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีในทันที ซึ่งสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ช่วยให้ประชาชนที่ต้องการชำระภาษีรถประจำปีไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งยังป็นการลดความเสี่ยงและเพิ่ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานการณ์ COVID-19

ทั้งนี้ ในระยะแรกตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) จะตั้งอยู่ภายในสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครที่ 1-5 โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการใช้บริการ นอกจากนี้ยังมีติดตั้งที่กระทรวงคมนาคม และศูนย์บริการร่วมคมนาคม เชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินโดยกำหนดต้องเป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้), รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ที่ไม่มีภาษีค้างชำระหรือค้างชำระไม่เกิน 1 ปี ไม่ถูกอายัดทะเบียน ไม่ใช่รถที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทแกส ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ โดยต้องมีหลักฐานกรมธรรม์ประกันภัยตาม . คุ้มครองผู้ประสบภัยจกรถ .. 2535 สำหรับเจ้าของรถที่สะดวกรับบริการด้วยตนเองที่สำนักงาน กรมการขนส่งทางบกได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยให้บริการภายใต้มาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งที่เคาน์เตอร์สำนักงาน รวมถึงหน่วยให้บริการรับชำระภาษีนอกสำนักงาน เช่น Drive Thru for Tax ขับรถผ่านช่องทางรับชำระภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถ ศูนย์บริการร่วมคมนาคม เชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน เคาน์เตอร์เซอร์วิศ ร้านสะดวกซื้อเซเวนอีเลเวน ที่ทำการไปรษณีย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (.) ทั้งยังมีบริการผ่านระบบออนไลน์ลดการสัมผัสติดต่อ เช่น ผ่านเวบไซท์กรมการขนส่งทางบก https://eservice. dlt.go.th แอพพลิเคชัน Truemoney Wallet mPAY อีกด้วย

กรมการขนส่งทางบก_๒๐๐๘๑๓

จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/az4nN
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 18:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน