ธุรกิจ

Bridgestone ประกาศความยั่งยืนประจำปี 2562-2563


บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562-2563 นำเสนอกลยุทธ์ธุรกิจระยะกลาง-ยาว (Mid-Long Term) รวมถึงความมุ่งมั่นของ Bridgestone (บริดจ์สโตน) ที่จะพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

ชูอิจิ อิชิบาชิ ประธานกรรมการบริหารสูงสุดของกลุ่มบริษัท Bridgestone กล่าวว่า “ความยั่งยืน” คือ สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการดำเนินกิจกรรมของบริษัท อีกทั้งยังเป็นแก่นหลักของ กลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กรของเรา Bridgestone ยังคงริเริ่ม และสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์เพื่อความยั่งยืนสู่การปฏิบัติงานในทุกๆ วัน เราเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ และสังคมที่ยิ่งใหญ่ต่อการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่พนักงาน, คู่ค้าทางธุรกิจ, ลูกค้า และสังคมร่วมกัน Bridgestone มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้แบ่งปันกลยุทธ์ และความตั้งใจผ่านรายงานความยั่งยืนนี้

ณ ปี 2563 Bridgestone ได้ก้าวสู่ “การปฏิรูปครั้งที่ 3” หรือ “Bridgestone 3.0” นับเป็นจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของ Bridgestone เราได้ประกาศวิสัยทัศน์เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคม และลูกค้าในฐานะองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชันอย่างยั่งยืนในการก้าวสู่ปี 2593 (คศ. 2050) พร้อมกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจระยะกลาง-ยาวเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้สำเร็จ ซึ่งกลยุทธ์ธุรกิจนี้ได้วาง “ความยั่งยืน” ให้เป็นแก่นหลักในการดำเนินธุรกิจ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน พร้อมสร้างคุณค่าให้แก่สังคม และลูกค้าผ่านการนำเสนอโซลูชันเอกสิทธิ์เฉพาะ Bridgestone ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องการสร้างคุณค่าร่วม (CO-Creation) ได้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562-2563 นี้ พร้อมรายละเอียดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนให้สอดคล้องกับ “Our Way to Serve” เจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ Bridgestone

ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562-2563 นี้ Bridgestone เผยถึงเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ระยะกลาง-ใหม่ ที่จะดำเนินการให้สำเร็จภายในปี 2573 (คศ. 2030) ซึ่งก่อนหน้านี้ เราได้บรรลุเป้าหมายระยะกลางเดิมสู่ปี 2563 ได้สำเร็จแล้วตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งเร็วกว่าแผน 1 ปี สำหรับวัตถุประสงค์ของเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมใหม่-ระยะกลางสู่ปี 2573 นี้ก็เพื่อขับเคลื่อนให้เกิด “การผลักดันให้เกิดการการเติบโตทางเศรษฐกิจในขณะที่ลดผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ” เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม-ระยะยาวสู่ปี 2593 (คศ. 2050)

Bridgestone มุ่งมั่นที่จะดำเนิน 3 กิจกรรมหลักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ ดังนี้

บรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจในขณะที่สามารถลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือลดหารใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ดำเนินแผนลดการใช้น้ำในพื้นที่โรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาด้านน้ำ ภายในปี 2573

เร่งรัดให้เกิดการปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในธุรกิจ มีเป้าหมาย คือ เพิ่มอัตราส่วนของการนำวัสดุรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ให้ 40 % ภายในปี 2573

ลดการปล่อยแกสเรือนกระจกตลอดายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และห่วงโซ่แห่งคุณค่าทั้งหมดเพื่อก้าวสู่การเป็นสังคมคาร์บอนสมดุลอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยแกสเรือนกระจกลง 30 % (ขอบเขต 1 และ 2) และตั้งเป้าที่จะลงให้ถึง 50 % ภายในปี 2030 พร้อมร่วมลดการปล่อยแกสเรือนกระจกทั่วโลก ตลอดอายุการใช้งาน และตลอดห่วงโซ่แห่งคุณค่า (ขอบเขต 3) ของผลิตภัณฑ์ และการบริการของเราให้ได้เกินกว่า 5 เท่า ของการดำเนินการลดการปล่อยแกสเรือนกระจก (ขอบเขต 1 และ 2) ภายในปี 2573

Bridgestone ได้ดำเนินการอย่างแข็งขันในการแก้ไขปัญหาทางสังคม และเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ด้วยการพัฒนาการสร้างความเข้าใจของสังคม และลูกค้าให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และยังคงส่งมอบโซลูซันที่สร้างคุณค่าใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และลูกค้าอย่างต่อเนื่อง Bridgestone มุ่งมั่นที่จะส่งมอบนวัตกรรม และโซลูชันเพื่อการพัฒนาวิถีชีวิตของผู้คนทั้งในด้านการเดินทาง, การดำเนินชีวิต, การทำงาน และการพักผ่อนให้ดียิ่งขึ้น

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/5DEmw
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 08:18 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน