สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

สอท. ยอดผลิตรถยนต์ เดือนมิถุนายน ลดลงร้อยละ 58.52


สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธาน และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2563 ดังต่อไปนี้

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมิถุนายน 2563 มีทั้งสิ้น 71,704 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 58.52 จากการผลิตเพื่อส่งออกลดลงร้อยละ 49.19 และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศลดลงร้อยละ 67.39 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2563 ร้อยละ 27.96 เนื่องจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนใหญ่กลับมาเปิดทำการ และโรงงานเริ่มเปิดสายการผลิตรถยนต์

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 606,132 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ร้อยละ 43.14

รถยนต์นั่ง เดือนมิถุนายน 2563 ผลิตได้ 25,797 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 63.45
ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 มีจำนวน 228,564 คัน เท่ากับร้อยละ 37.71 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ร้อยละ 46.67

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนมิถุนายน 2563 ผลิตได้ 17 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 41.38 รวมเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ผลิตได้ 109 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ร้อยละ 49.77

รถยนต์บรรทุก เดือนมิถุนายน 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 45,890 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 55.13 และตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 377,459 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ร้อยละ 40.76

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมิถุนายน 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 45,100 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 54.62 และตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 368,562 คัน เท่ากับร้อยละ 60.81 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ร้อยละ 40.75 โดยแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 96,743 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ร้อยละ 43.91
• รถกระบะ Double Cab 222,811 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ร้อยละ 40.14
• รถกระบะ PPV 49,008 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ร้อยละ 36.66

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน-มากกว่า 10 ตัน เดือนมิถุนายน 2563 ผลิตได้ 790 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 72.71 รวมเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ผลิตได้ 8,897 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ร้อยละ 40.98

ผลิตเพื่อส่งออก เดือนมิถุนายน 2563 ผลิตได้ 42,796 คัน เท่ากับร้อยละ 59.68 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 49.19 ส่วนเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 346,378 คัน เท่ากับร้อยละ 57.15 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2562 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 37.87
รถยนต์นั่ง เดือนมิถุนายน 2563 ผลิตเพื่อการส่งออก 12,913 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 53.75 และตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 111,887 คัน เท่ากับร้อยละ 48.95 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ร้อยละ 42.30
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมิถุนายน 2563 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 29,883 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 46.93 และตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 234,491 คัน เท่ากับร้อยละ 63.62 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ร้อยละ 35.51 โดยแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 26,825 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ร้อยละ 37.06
• รถกระบะ Double Cab 169,656 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ร้อยละ 38.32
• รถกระบะ PPV 38,010 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ร้อยละ 17.21

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เดือนมิถุนายน 2563 ผลิตได้ 28,908 คัน เท่ากับร้อยละ 40.32 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 67.39 และเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ผลิตได้ 259,754 คัน เท่ากับ ร้อยละ 42.85 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ร้อยละ 48.91
รถยนต์นั่ง เดือนมิถุนายน 2563 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 12,884 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 69.80 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ผลิตได้ 116,677 คัน เท่ากับร้อยละ 51.05 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 แล้ว ลดลงร้อยละ 50.29
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมิถุนายน 2563 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 15,217 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 64.67 และตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 134,071 คัน เท่ากับร้อยละ 36.38 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ร้อยละ 48.13 ซึ่งแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 69,918 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ร้อยละ 46.16
• รถกระบะ Double Cab 53,155 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ร้อยละ 45.29
• รถกระบะ PPV 10,998 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ร้อยละ 65.04

รถจักรยานยนต์
เดือนมิถุนายน 2563 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 89,799 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 56.09 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป CBU (ซีบียู) 75,819 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 52.13 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ CKD (ซีเคดี) 13,980 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 69.68

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 877,447 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 30.28 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป CBU 682,515 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 30.03 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ CKD 194,932 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 31.13

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนมิถุนายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 58,013 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 32.6 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2563 ร้อยละ 43.53 ยอดขายภายในประเทศเพิ่มขึ้นเนื่องจากรัฐบาลผ่อนคลายการลอคดาวน์ และการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 125,028 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 16.87 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2563 ร้อยละ 28.43
ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 รถยนต์มียอดขาย 328,604 คัน ลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 37.3 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 731,979 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ร้อยละ 18.1

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เดือนมิถุนายน 2563 ส่งออกได้ 50,049 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 48.71 โดยส่งออกลดลงทุกตลาด เนื่องจากประเทศคู่ค้ายังคงได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 29,238.83 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 43.06
• เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 658.96 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 79.02
• ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 4,954.88 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 69.47
• อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,208.06 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 43.94
รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมิถุนายน 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 36,060.74 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 50.52

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 350,550 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 37.39 มีมูลค่าการส่งออก 187,979.53 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ร้อยละ 34.09

• เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 10,573.64 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ร้อยละ 36.17
• ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 63,891.69 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน2562 ร้อยละ 34.13
• อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 9,961.40 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ร้อยละ 17.57

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 272,406.27 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ร้อยละ 33.70

รถจักรยานยนต์
เดือนมิถุนายน 2563 มีจำนวนส่งออก 40,128 คัน (รวม CBU+CKD) ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 48.18 โดยมีมูลค่า 4,668.17 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 14.03

• ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 11.41 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 95.43
• อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 104.24 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 10.68

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนมิถุนายน 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 4,783.82 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 17.47

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 355,888 คัน (รวม CBU+CKD) ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 24.61 โดยมีมูลค่า 31,019.63 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 9.20

• ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 681.81 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 50.57
• อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 605.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 9.87

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 32,306.45 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ร้อยละ 10.79

เดือนมิถุนายน 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 40,844.56 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 48.08
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 304,712.71 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 31.84------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Coc4S
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฏาคม 2563 เวลา 18:46 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
25 Sep 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
0.8-1.0 ล้าน
2.
7.0-8.8 แสน
3.
5.1-5.4 แสน
4.
5.4-6.0 แสน
5.
6.0-7.3 แสน
6.
6.8-8.4 แสน
7.
5.1 ล้าน
8.
5.3-6.7 แสน
9.
5.4-6.8 แสน
10.
3.3-7.6 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ
เพิ่มเพื่อน