ธุรกิจ

Shell เปิดตัว “ออฟฟิศแห่งอนาคต” ชูแนวคิด Good Health & Well-being Workplace


บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ชูแนวคิด “Good Health & Well-being Workplace” มุ่งเสริมสร้างพลังกายพลังใจที่ดี เพื่อให้พนักงานดูแลห่วงใยซึ่งกันและกัน เน้นเปิดใจเรียนรู้สิ่งที่จะสร้างคุณค่าให้กับตนเอง ลูกค้า และสังคม พร้อมปรับตัวนำการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะต่อสภาวการณ์ใหม่ แนวคิดดังกล่าวมุ่งเน้นดำเนินการผ่านโครงการ “ออฟฟิศแห่งอนาคต” ซึ่งนอกจากการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรแล้ว ยังปรับโฉมที่ทำงานใหม่ ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ สุขภาพ และสุขอนามัยที่ดีในสำนักงาน สภาพการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร และการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ทั้งนี้เป็นการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะฟื้นฟู และการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตหลังการระบาดของโรค COVID-19 โดยเป็นการดำเนินการที่ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยจากภายในสู่ภายนอก

ปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ช่วงวิกฤตโรคระบาดที่ผ่านมา เราได้วางกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อให้ทีมงาน Shell (เชลล์) ทุกคนเผชิญหน้ากับสภาวการณ์ที่เราไม่คุ้นเคย และยังมีความไม่แน่นอนในหลายด้าน นับว่าเป็นความท้าทายที่ต้องจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้พนักงานของ Shell ทุกคนมีพลังกายพลังใจที่ดีในการทำงาน เราใช้แนวคิด Good Health & Wellbeing Workplace ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับการดูแลซึ่งกันและกัน ทุกคนต้องปรับตัวเอง ปรับทีม ปรับวิธีการทำงานอย่างรวดเร็ว และมีการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด พร้อมเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา

แนวคิด Good Health & Wellbeing Workplace ประกอบด้วยการดำเนินการที่มุ่งเน้นใน ด้าน

  • สุขภาพ และสุขอนามัยที่ดีในสำนักงาน (Healthy & Hygienic Office) ซึ่งสะท้อนความห่วงใย และความปลอดภัยของพนักงานทุกคน สำหรับ Shell การดูแลสุขภาพ และสุขภาวะของพนักงาน คือ หนึ่งในเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ การดูแลนี้ครอบคลุมการวางแผนการทำงานร่วมกับพนักงาน ส่งเสริมให้มีความคล่องตัว ทั้งการทำงานที่ออฟฟิศ และการทำงานที่บ้าน สำหรับในออฟฟิศ บริษัทมีมาตรการรักษาระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) นวัตกรรมอุปกรณ์ และโต๊ะทำงานที่ดีต่อสรีระของผู้ใช้งาน (Ergonomics, Home Furniture and IT Equipment) เช่น จอคอมพิวเตอร์ โต๊ะที่สามารถปรับระดับความสูง และลักษณะการใช้งานให้สอดคล้องกับพนักงานแต่ละคน ซึ่งมีความต้องการสภาพที่ทำงาน และบรรยากาศการทำงานที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีศูนย์กีฬา และออกกำลังกายที่พนักงานสามารถใช้งานได้แบบออนดีมานด์ (On-demand) เพื่อสร้างเสริมสุขภาพกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ สำหรับมาตรการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ Shell ยังคงเน้นย้ำให้ทุกคนรักษาระยะห่างทางสังคม สวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ อย่างต่อเนื่อง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค Shell ยังคงให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยแบบครบวงจรทั้งในออฟฟิศ และในพื้นที่ส่วนตัว เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และครอบครัว ทั้งความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการทำงาน การเดินทาง การพักผ่อน รวมถึงผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน ดังนั้นจึงได้ยกระดับมาตรการด้านความสะอาดภายในสำนักงาน อาทิ การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดออฟฟิศ โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อย ทุกๆ ชั่วโมง การจัดหาหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์จำเป็นเพื่อสุขอนามัย การตั้งจุดฆ่าเชื้อในสถานที่ทำงาน ที่มีทั้งเจลแอลกอฮอลล้างมือ ทิชชู่เปียกฆ่าเชื้อ และสเปรย์แอลกอฮอลฆ่าเชื้อ เพื่อใช้งานตามความเหมาะสม และสะดวกในการดูแล ทั้งยังมีการปรับกฎระเบียบการใช้งานลิฟท์โดยสาร การจำกัดจำนวนพนักงานในโต๊ะ และที่นั่งในอาคาร และจำนวนผู้ใช้งานในห้องประชุม

  • สภาพการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Energy Efficiency & Environmentally Friendly Space) แม้ว่าจะเกิดผลกระทบจาก COVID-19 แต่ Shell ยังมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ทำงาน และพนักงาน Shell จึงจัดสรรทรัพยากรที่จำกัดด้วยความเอาใจใส่ มุ่งเน้นประสิทธิภาพ ประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทอล และให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานที่สะอาดขึ้น แต่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทได้เน้นแนวทางการทำออฟฟิศที่ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล อาทิ การเพิ่ม และรักษาพื้นที่สีเขียว เพิ่มจำนวนต้นไม้ ทั้งใน และนอกอาคาร คัดแยก และจัดการขยะแต่ละประเภท ลดการใช้พลาสติค ติดตั้งระบบปิดไฟฟ้า และน้ำอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้ ติดตั้งแผงโซลาร์ตามจุดต่างๆ ทั้งบนอาคาร และที่จอดรถ เพื่อนำพลังงานเข้ามาใช้ในออฟฟิศในขณะที่ลดการปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดทั้งระบบการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น
  • การส่งเสริมศักยภาพบุคลากร และการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ (Talent Engagement & Learner Mindset) เพื่อให้พนักงานมีพลังในการทำงาน ทั้งทางกายภาพ และเชิงความคิดความสามารถ Shell มุ่งส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนศักยภาพการทำงาน ฝึกทักษะใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่ตนสนใจ และมีศักยภาพในการเติบโต พร้อมทั้งยังส่งเสริมให้เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างเปิดกว้างแบบ Learner Mindset ซึ่งมีคุณสมบัติ อาทิ การเป็นผู้ใฝ่รู้ การเรียนรู้จากข้อผิดพลาด การแสวงหาแหล่งความรู้ใหม่ๆ การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในลักษณะงานที่อาจแตกต่าง หรือเพิ่มเติมจากงานเดิม รวมไปถึงการปรับใช้เทคโนโลยีและดิจิทอล เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงาน

“สถานการณ์ COVID-19 ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล สิ่งที่ Shell มุ่งเน้น คือ การสร้าง และพัฒนาคนของเราให้พร้อมปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเสมอ เมื่อพนักงานของเราปลอดภัย แข็งแกร่ง และมีศักยภาพในการเรียนรู้ ประกอบกับมีความเห็นอกเห็นใจผู้คนรอบตัว ก็จะสามารถส่งต่อความห่วงใยไปยังครอบครัวของเขา ลูกค้า คู่ค้า และสังคมโดยรวม สำหรับ Shell ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการเดินหน้าส่งมอบพลังงาน ตลอดจนทำให้ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ที่มีคุณภาพ ของเราได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่มีความปลอดภัย มีเศรษฐกิจที่มั่นคง และมีความสุข ทั้งในวันนี้ และวันต่อๆ ไป”------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ljUWF
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน