ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก จัดงานสัมมนาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ


กรมการขนส่งทางบก จัดงานสัมมนาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ เพื่อการให้บริการอย่างมีมาตรฐานคุณภาพ ภายใต้รูปแบบ New Normal ป้องกันความเสี่ยง COVID-19 พร้อมแนะผู้ประกอบการขนส่งลงทะเบียนแอพพลิเคชัน หรือพแลทฟอร์มไทยชนะ เพื่อให้ผู้โดยสารเชคอิน-เชคเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการ

ธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะกลับมาให้บริการ ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขโดยเคร่งครัด และกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศ เรื่อง ปรับปรุงมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งแบ่งเป็นมาตรการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่ง สถานีขนส่งผู้โดยสาร พนักงานขับรถ ผู้บริการ และผู้โดยสาร เพื่อปรับรูปแบบการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะวิถีใหม่ (New Normal) การจัดสัมมนาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ ให้มีความเข้าใจและสามารถปรับรูปแบบการให้บริการ ภายใต้วิถี New Normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือผู้ประกอบขนส่งดำเนินการตามมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง เพื่อความสะดวก ความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสาร และผู้ให้บริการในระบบขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วยผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง รถแทกซี และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน

การปรับรูปแบบการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะภายใต้ New Normal ผู้ประกอบการขนส่งสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยได้ รวมถึงการนำพแลทฟอร์มไทยชนะมาช่วยในการป้องกัน และควบคุมโรคด้วย โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งลงทะเบียนเข้าใช้แอพพลิเคชันไทยชนะ หรือพแลทฟอร์มไทยชนะ และจัดพิมพ์ QR Code ติดไว้ในรถโดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเชคอิน-เชคเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และเข้าใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร กรณีไม่สามารถสแกน QR Code ได้ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดแทน ซึ่งจะสามารถเก็บบันทึกประวัติการเดินทาง และเพิ่มความรวดเร็วในการสืบสวนโรคของแพทย์ หากพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงอาจจัดให้มีช่องทางการจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้า ผ่านทางโทรศัพท์ เวบไซท์ แอพพลิเคชัน หรือระบบอีเลคทรอนิคส์อื่นเพื่ออำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาในการติดต่อ หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสกันระหว่างผู้จำหน่ายตั๋ว กับผู้ซื้อตั๋วโดยสาร

นอกจากนี้ ต้องมีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารก่อนเดินทาง หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด และแนะนำให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทาง เผื่อเวลาในการเดินทาง สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทางรัฐบาล กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบก กำหนดอย่างเคร่งครัด------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/CTVuS
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน