ธุรกิจ

ปตท. เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 รุ่น


หลังจากประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า หมื่นล้านบาท แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้  รุ่น ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ประกอบด้วย หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือกรีนบอนด์ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.25 % ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.85 % ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2559 – 2562 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 (เฉพาะหุ้นกู้อายุ 7 ปี) และผู้ลงทุนประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 2123 กรกฎาคม (สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น) ผ่านธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เผยอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ระดับ AAA(tha) จัดอันดับโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดของตราสารหนี้ในประเทศไทย  ปตท. มั่นใจได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่เสนอขายโดยบริษัทที่มีความมั่นคง และได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าพอใจ

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท. ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือ สำนักงาน กลต. เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program หรือ MTN Program) จำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือกรีนบอนด์ อายุ ปี อัตราผลตอบแทน 2.25 % ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 7 ปี ผลตอบแทน 2.85 % ต่อปี โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กลต. และแบบแสดงรายการข้อมูลฯ และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AAA(tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 โดยเป็นอันดับเครดิทสูงสุดสำหรับตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย

ทั้งนี้ ปตท. จะให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ ปตท. (8 รุ่น ที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปแล้วระหว่างปี 2559 ถึง 2562 ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านทาง Website: https://pttdebenturegw.pttplc.com/bondrightchecking ได้ระหว่างวันที่ 8-20 กรกฎาคม 2563) ในการจองซื้อหุ้นกู้เฉพาะรุ่นอายุ 7 ปี ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และจะเปิดจำหน่ายหุ้นกู้กรีนบอนด์ อายุ 3 ปี และหุ้นกู้อายุ 7 ปี ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ในระหว่างวันที่ 2123 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันเปิดจองซื้อ

กรีนบอนด์ อายุ ปี

หุ้นกู้ อายุ 7 ปี

20 กรกฎาคม 2563

ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิม

(จองซื้อไม่เกิน ล้านบาทต่อรายต่อธนาคาร)

2123 กรกฎาคม 2563

ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป

(จองซื้อไม่เกิน ล้านบาทต่อรายต่อธนาคาร)

ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป

โดยได้แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการลงทุน เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเพื่อทดแทนเงินกู้ที่ครบกำหนด ส่วนการระดมทุนผ่านหุ้นกู้กรีนบอนด์ อายุ 3 ปีนั้น ปตท. จะนำไปใช้ลงทุนในโครงการเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ ที่ ปตท. ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อาทิ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน เพื่อดูแลป่าในระยะยาว และศูนย์เรียนรู้ของสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. โดยโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยดูดซับแกสคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดสภาวะโลกร้อน เพิ่มพื้นที่ป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรได้ ตามแนวทางการออกกรีนบอนด์ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ปตท. ถือเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ออกและเสนอขายกรีนบอนด์ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนฯ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ปตท. ยังเป็นบริษัทแรกในโลกที่ได้รับ Certificate ด้านโครงการอนุรักษ์ป่า (Forest Conservation Project) จาก Climate Bonds Initiative (CBI) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นและให้ความสำคัญเรื่องการลงทุนเพื่อสนับสนุนสังคมและเศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) หรือการลดการปล่อยแกสเรือนกระจก

“เรามั่นใจว่าหุ้นกู้ของ ปตท. จะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้ลงทุนแสวงหาโอกาสการลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคงสูง และดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ปตท. ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลมุ่งสู่เป้าหมายการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับทุกภาคส่วน ขณะเดียวกัน ยังเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ ภายใต้ความเสี่ยงที่จำกัด ซึ่งสะท้อนผ่านอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AAA (tha) จากการจัดอันดับของ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะให้กับผู้ออกหุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุด ในขณะที่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอตลอดอายุของหุ้นกู้อีกด้วย” 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพลังงานข้ามชาติชั้นนำรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจร  ทั้งที่ดำเนินการเองและลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและความมั่งคั่งให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการร่วมสร้างสังคมไทยให้แข็งแรง

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา ปตท. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ ในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กรที่เทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจขององค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่น และยั่งยืนให้แก่ประเทศไทย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/oEqaw
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 15 กรกฏาคม 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Oct 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
5.2 ล้าน
2.
3.2-5.8 ล้าน
3.
0.8-1.0 ล้าน
4.
7.0-8.8 แสน
5.
5.1-5.4 แสน
6.
5.4-6.0 แสน
7.
6.0-7.3 แสน
8.
6.8-8.4 แสน
9.
5.1 ล้าน
10.
5.3-6.7 แสน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ
เพิ่มเพื่อน