ธุรกิจ

Honda รับประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ”


ไพรัช เผื่อนด้วง กรรมการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” จากณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ในการร่วมสนับสนุนภาคการศึกษาไทยในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Education-DVE)  ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และเสริมสร้างศักยภาพในการเติบโตในสายอาชีพของบุคลากรทางด้านอาชีวศึกษาให้มีความชำนาญ และเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตและบริการด้านยานยนต์ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน

Honda (ฮอนดา) ได้เข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตั้งแต่ 2543 โดยเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงงาน Honda ถือเป็นการฝึกทักษะฝีมือและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริง เพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู่สายอาชีพการทำงานในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนผู้จำหน่ายรถยนต์ Honda เข้าร่วมโครงการฯ โดยเปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ที่ศูนย์บริการใน 4 สาขา ได้แก่ สาขาซ่อมบำรุง สาขาซ่อมสีและตัวถัง สาขาที่ปรึกษาการบริการ และสาขาที่ปรึกษาการขาย ซึ่งนักศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี จะได้รับโอกาสในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของ Honda รวมถึงพนักงานของผู้จำหน่ายต่อไป ปัจจุบัน มีวิทยาลัยในความร่วมมือ จำนวน 70 แห่ง มีผู้จำหน่ายเข้าร่วมโครงการทวิภาคี จำนวน 120 แห่งทั่วประเทศ เมื่อรวมส่วนโรงงานผลิต มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้แล้วมากกว่า 9,000 คน

นอกจากนี้ เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง Honda ยังได้เข้าร่วมในโครงการสานพลังประชารัฐ  เพื่อขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ร่วมกับภาครัฐ โดยได้รับความไว้วางใจให้เป็นหัวหน้าทีมโครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School–EMS) ในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

รางวัลดังกล่าวที่ได้รับ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ Honda ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ Honda ในการเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/6LsEL
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 24 กรกฏาคม 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
1 Sep 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
5.1-5.4 แสน
2.
5.4-6.0 แสน
3.
6.0-7.3 แสน
4.
6.8-8.4 แสน
5.
5.1 ล้าน
6.
5.3-6.7 แสน
7.
5.4-6.8 แสน
8.
3.3-7.6 ล้าน
9.
3.2-5.8 ล้าน
10.
6.7-10.8 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ