ธุรกิจ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย สร้างธนาคารน้ำใต้ดิน “หนองฮีโมเดล” จ. ร้อยเอ็ด


สมาคมประกันวินาศภัยไทย ทุ่มงบกว่า 19 ล้านบาท จัดทำ “โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนเพื่อการมีน้ำใช้อย่างสมดุลและยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน)” โดยมอบให้สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณดำเนินการ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และภัยน้ำท่วมให้แก่ชุมชนในพื้นที่ตำบลดูกอึ่ง และตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีความแห้งแล้ง และประสบกับภาวะน้ำท่วมซ้ำซาก เป็นพื้นที่นำร่องในการทำธนาคารน้ำใต้ดินที่สมบูรณ์แบบแห่งหนึ่งของไทย และเป็นต้นแบบ “หนองฮีโมเดล” ให้แก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป พร้อมส่งมอบบ่อน้ำธนาคารน้ำใต้ดินในโครงการฯ รวม 3,095 บ่อ เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ของชุมชน โดยมี ชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในการรับมอบ ณ หนองหวาย บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

อานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน เพื่อการมีน้ำใช้อย่างสมดุลและยั่งยืน ในพื้นที่ตำบลดูกอึ่ง และตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด นี้เกิดขึ้นจากการที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยเล็งเห็นว่า การเกิดภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง หรือภัยน้ำท่วม นั้นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยที่ประชาชนทั่วทุกภาคต้องประสบกับปัญหาเช่นนี้ทุกปี และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการเพาะปลูก และการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร ตลอดจนการขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ แม้ว่าการประกันภัยข้าวนาปี การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมถึงการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ จะมีบทบาทสำคัญในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่เกษตรกรได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็ถือเป็นการช่วยบรรเทาความเสียหายที่ปลายเหตุ

“ด้วยเหตุนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทยจึงมีแนวคิดในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน และเกษตรกรที่ประสบปัญหาทางการเกษตร เนื่องจากภัยแล้ง และน้ำท่วม ให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการขับเคลื่อนร่วมกับชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง และภัยน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืน จึงได้ศึกษาข้อมูลในการช่วยเหลือโดยใช้แนวทางการบริหารจัดการน้ำตามแนวคิดของ ธนาคารน้ำใต้ดิน” และได้รับความกรุณาจากพระนิเทศศาสนคุณ หรือหลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ ประธานสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ และประธานมูลนิธิสิริปัญโญ ได้อนุญาตให้สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ จัดทำโครงการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยใช้องค์ความรู้ของท่านในการวางแผนตลอดจนดำเนินการขุดบ่อน้ำที่ถูกต้องตามหลักการธนาคารน้ำใต้ดิน ภายใต้ชื่อ “โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน เพื่อการมีน้ำใช้อย่างสมดุลและยั่งยืน” และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยได้คัดเลือกพื้นที่ในตำบลดูกอึ่ง และตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีความแห้งแล้ง และประสบกับภาวะน้ำท่วมซ้ำซาก เป็นพื้นที่นำร่องในการทำธนาคารน้ำใต้ดินที่สมบูรณ์แบบแห่งหนึ่งของไทย และเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ ได้

โครงการนี้มีขอบเขตพื้นที่ดำเนินการรวม 2 ตำบล 30 หมู่บ้าน มีประชากร 9,408 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 78,000 ไร่ ใช้งบประมาณจากกองทุนประกันภัยพืชผล จำนวน 18,920,000 บาท มีการขุดบ่อน้ำตามหลักการของธนาคารน้ำใต้ดินในโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 3,095 บ่อ โดยมีรูปแบบและขนาดบ่อต่างๆ ประกอบด้วย

 1. การขุดบ่อเปิด ขนาดความกว้าง 40 เมตร ความยาว 40 เมตร ความลึก 7-12 เมตร จำนวน 25 บ่อ (ต. เด่นราษฎร์ จำนวน 9 บ่อ และ ต. ดูกอึ่ง จำนวน 16 บ่อ)
 2. การขุดบ่อเปิด ขนาดความกว้าง 10 เมตร ความยาว 10 เมตร ความลึก 7-12 เมตร จำนวน 40 บ่อ (ต. เด่นราษฎร์ จำนวน 15 บ่อ และ ต. ดูกอึ่ง จำนวน 25 บ่อ)
 3. การขุดบ่อทูอินวัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร ความลึก 7-12 เมตร จำนวน 30 บ่อ (ต. เด่นราษฎร์ จำนวน 13 บ่อ และ ต. ดูกอึ่ง จำนวน 17 บ่อ)
 4. การขุดบ่อปิด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ขนาดความกว้าง 1 เมตร ความยาว 1 เมตร ความลึก 1.5 เมตร ภายในบริเวณบ้านเรือนและพื้นที่ชุมชนทั้ง 2 ตำบล 30 หมู่บ้าน จำนวน 3,000 บ่อ

อานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานในโครงการนี้สมาคมฯ ได้ให้ความสำคัญต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชน พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดโครงการเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมให้กับตัวแทนประชาชนทั้ง 2 ตำบลในลักษณะของการทำประชาคม เพื่อให้มีมติเห็นชอบก่อนเริ่มดำเนินการ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และผู้นำชุมชนในพื้นที่ โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 เป็นต้นมา ซึ่งโครงการได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ จึงขอส่งมอบบ่อน้ำโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนเพื่อการมีน้ำใช้อย่างสมดุลและยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ในพื้นที่ตำบลดูกอึ่ง และตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3,095 บ่อ ให้เป็นสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยดูแลบำรุงรักษาต่อไป และขอให้โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน “หนองฮีโมเดล” นี้เป็นต้นแบบในการทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนอื่นๆ ของประเทศต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Zy8ex
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 14:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Jul 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
3.3-3.6 ล้าน
2.
3.2-5.8 ล้าน
3.
6.7-10.8 ล้าน
4.
3.2-5.2 ล้าน
5.
7.1-11.7 ล้าน
6.
1.3-1.7 ล้าน
7.
2.8 ล้าน
8.
0.9-1.1 ล้าน
9.
0.8-1.0 ล้าน
10.
1.2-1.6 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ