สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

รอมานาน ! ขนส่งฯ เปิดต่อใบขับขี่แบบ New Normal เริ่ม 8 มิย. นี้


กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการด้านใบขับขี่แบบ New Normal โดยเน้นจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง และต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านแอพฯ-เวบไซท์ ก่อนเข้ารับบริการ เริ่ม 8 มิย. นี้

DSC_2378
หลังมีการพิจารณาผ่อนปรนประเภทของกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับประชาชนในระยะที่ 3 เพิ่มขึ้น กรมการขนส่งทางบก จึงให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ และผู้ประจำรถ โดยปรับรูปแบบการดำเนินการแบบ New Normal ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งเบื้องต้นได้ประเมินกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เพื่อจัดกลุ่มเปิดให้บริการ โดยในช่วงแรกจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เฉพาะกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน ประกอบไปด้วย

1. การขอใบแทน กรณีใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถ ชำรุดหรือสูญหาย
2. การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
3. การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ
4. การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนการขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง และสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบก
6. การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับ และต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภท ท. ที่ผ่านการอบรมทดสอบแล้วก่อนหน้านี้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งผลการตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรม
7. การขอคัด และรับรองสำเนาใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
8. การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสารและผู้บริการ
9. การเปลี่ยนประเภท จากใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวเป็นชนิดส่วนบุคคล เฉพาะใบอนุญาตที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี

10. การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบข้อเขียน หรือการทดสอบขับรถ อยู่ระหว่างการสอบแก้ตัวใหม่ในช่วงที่มีการงดดำเนินการก่อนหน้านี้
11. การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ที่อบรมผ่านระบบ e-Learning ของกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว

 

 การจราจรในห้วงยามโควิด1_200605_0063

ช่วงที่ 2
เปิดให้บริการทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยให้สิทธิแก่ประชาชนที่จองคิวผ่านแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ โดยเป็นการเปิดเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่ต้องมีการอบรมที่สำนักงาน เช่น การขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขด้วยการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา เพื่อบริหารจัดการมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  ซึ่งผู้ติดปัญหาไม่สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning สามารถตรวจสอบสิทธิ์ และเปลี่ยนแปลงวันเวลากรณีไม่สะดวกดำเนินการได้ที่เวบไซท์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

อีกทั้ง สามารถเปิดการเรียน การสอน หรือการทดสอบ ของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก หรือสถาบันการศึกษาที่ MOU กับกรมการขนส่งทางบกได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
โดยผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน ให้เริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเวบไซท์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเยียวยาให้กับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุ ในช่วงกรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ ดังนี้

1. ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-30 กันยายน 2563

2. ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-30 กันยายน 2563

3. ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-30 กันยายน 2563

สำหรับเอกสารประกอบคำขอรับ หรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุในระหว่างที่กรมการขนส่งทางบกงดให้ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระส่งผลกระทบต่อประชาชน------------------------------
เรื่องโดย : อภินันท์ อุ่นทินกร
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/T30Sr
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 16:52 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน