ธุรกิจ

สอท. เผยยอดผลิตรถเดือนกุมภาพันธ์


สุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังต่อไปนี้

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีทั้งสิ้น 150,604 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 17.73 และลดลงจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 3.62 ผลิตลดลงเพราะขายในประเทศและส่งออกลดลงจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 306,870 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 15.38

รถยนต์นั่ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผลิตได้ 58,896 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 20.5

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวน 118,336 คัน เท่ากับร้อยละ 38.56 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 19.96

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผลิตได้ 18 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 55  รวมเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 ผลิตได้ 38 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 47.22

รถยนต์บรรทุก เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 91,690 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562  ร้อยละ 15.84 และตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 188,496 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 12.22

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 89,305 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 16.05  และตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 183,892 คัน เท่ากับร้อยละ 59.92  ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 12.45 โดยแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 46,469 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 14.43

• รถกระบะดับเบิลแคบ 111,530 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 14.35

• รถกระบะ PPV 25,893 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 1.45

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน-มากกว่า 10 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผลิตได้ 2,385 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 7.09  รวมเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 ผลิตได้ 4,604 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 1.88

ส่วนการผลิตเพื่อส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผลิตได้ 83,385 คัน เท่ากับร้อยละ 55.37 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 15.55  ส่วนเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 168,528 คัน เท่ากับร้อยละ 54.92 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2562 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 15.65

รถยนต์นั่ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผลิตเพื่อการส่งออก 29,935 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 16.73  และตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 58,043 คัน เท่ากับร้อยละ 49.05  ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 17.9

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 53,450 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 14.88  และตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 110,485  คัน เท่ากับร้อยละ 60.08 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 14.41 โดยแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 11,770 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 17.28

• รถกระบะดับเบิลแคบ 78,718 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 20.04

• รถกระบะ PPV 19,997 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 21.88

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผลิตได้ 67,219 คัน เท่ากับร้อยละ 44.63 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 20.29  และเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ผลิตได้ 138,342 คัน เท่ากับร้อยละ 45.08 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 15.07

รถยนต์นั่ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 28,961 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 24.05  ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 ผลิตได้ 60,293 คัน เท่ากับร้อยละ 50.95 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 แล้ว ลดลงร้อยละ 21.85

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 35,855 คัน  ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 17.74  และตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 73,407  คัน เท่ากับร้อยละ 39.92 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 9.34 ซึ่งแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 34,699 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 13.42

• รถกระบะดับเบิลแคบ 32,812 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 3.28

• รถกระบะ PPV 5,896 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 35.33

ด้านรถจักรยานยนต์เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 215,733 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 0.88 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 161,644 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 0.04 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 54,089 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 3.32

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 425,339 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 2.43 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 324,807 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 1.09  และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 100,532 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 6.51

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 68,271 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 17.1 และลดลงจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 4.8 ยอดขายภายในประเทศลดลงจากการเข้มงวดของสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ และผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 138,998 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 4.4 และลดลงจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 4.1

ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 รถยนต์มียอดขาย 139,959 คัน ลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 12.7  ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 283,990 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 3.5

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ส่งออกได้ 95,191 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 5.33 โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยกเว้นตลาดตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป  ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 47,463.73 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 3.24

• เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,448.15 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 1.83

• ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 14,106.28 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 11.86

• อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,107.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 8.28

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 66,125.21 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 4.85

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 160,486 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 11.89 มีมูลค่าการส่งออก 79,735.10 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 11.28

• เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 4,449.62 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 10.62

• ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 26,378.86 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 17.48

• อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 3,823.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 3.98

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 114,386.64 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 12.34

รถจักรยานยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวนส่งออก 89,677 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 4.05 โดยมีมูลค่า 7,997.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 17.94

• ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 169.23 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 37.32

• อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 138.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 14.26

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 8,304.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 15.79

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 167,710 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 2.53 โดยมีมูลค่า 14,214.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 16.19

• ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 421.05 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 26.36

• อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 258.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 10.67

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 14,893.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 14.22

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 74,430.05 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 2.92

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 129,279.84 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 9.93

ทั้งนี้ในปี 2563 ปรับเป้าการผลิตรถยนต์ เป็นผลิต 1,900,000 คัน โดยลดเป้าผลิตเพื่อส่งออก เป็น 950,000 คัน และลดเป้าผลิตเพื่อขายในประเทศ เป็น 950,000 คัน และปรับเป้าการผลิตรถจักรยานยนต์ เป็นผลิต 2,050,000 คัน โดยคงเป้าผลิตเพื่อส่งออก 400,000 คัน และลดเป้าผลิตเพื่อขายในประเทศ เป็น 1,650,000 คัน

ยอดที่ปรับใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แยกเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก และการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ดังนี้

ประมาณการการผลิตรถยนต์ในปี 2563 ปรับลดเป้าการผลิตจากเป้าเดิมลง 100,000 คัน เป็นผลิต 1,900,000 คัน น้อยกว่าปี 2562 จำนวน 113,710 คัน ซึ่งลดลงร้อยละ 5.65

• ผลิตเพื่อส่งออก ปรับลดจากเป้าเดิมลง 50,000 คัน เป็นผลิต 950,000 คัน ลดลงจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 1,037,164 คัน เป็นจำนวน 87,164 คัน หรือลดลงร้อยละ 8.4

• ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ปรับลดจากเป้าเดิมลง 50,000 คัน เป็นผลิต 950,000 คัน ลดลงจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 976,546 คัน เป็นจำนวน 26,546 คัน หรือลดลงร้อยละ 2.72

ประมาณการการผลิตรถจักรยานยนต์ในปี 2563 ปรับลดเป้าการผลิตจากเป้าเดิม 50,000 คัน เป็นผลิต 2,050,000 คัน มากกว่าปี 2562 จำนวน 101,520 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.21

• ผลิตเพื่อส่งออก คงเป้าการผลิตเดิมที่ 400,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 364,050 คัน เป็นจำนวน 35,950 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.88

• ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ปรับลดจากเป้าเดิมลง 50,000 คัน เป็นผลิต 1,650,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 1,584,430 คัน เป็นจำนวน 65,570 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.14------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/mcynw
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน