ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก เริ่มแล้ว !! อบรม “อาสาขนส่งทางบก” รุ่นแรก


กรมการขนส่งทางบก เริ่มแล้ว !! อบรม “อาสาขนส่งทางบก” รุ่นแรก พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้เฉพาะทาง ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ขนส่ง นำร่องในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อช่วยดูแลการเดินทางของประชาชน เฝ้าระวังพร้อมแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

จันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลการขนส่งทางถนน ให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และความปลอดภัย โดยตระหนักถึงความสำคัญของการให้ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมมีส่วนร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำ “โครงการอาสาขนส่งทางบก” เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจร่วมกับกรมการขนส่งทางบก โดยอาสาสมัครที่มาเข้าร่วมเป็นข้าราชการเกษียณอายุ ผู้ประกอบการขนส่ง ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีจิตสาธารณะต้องการช่วยเหลือสังคมให้ได้ใช้เวลามาทำกิจกรรมอาสาสมัคร โดยภารกิจของอาสาขนส่งทางบก จะมีบทบาทในการประสานกับกรมการขนส่งทางบก ช่วยสอดส่องดูแล เฝ้าระวังพร้อมแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเทศกาล หรืองานพิธีสำคัญในพื้นที่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่พี่น้องประชาชน รวมถึงเป็นตัวแทนกรมการขนส่งทางบก ช่วยสอดส่องดูแลมิให้มีการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน

สำหรับอาสาขนส่งทางบก ต้องผ่านการพัฒนาศักยภาพให้กับอาสาขนส่งทางบก ผ่านการอบรมให้ความรู้เฉพาะทางก่อนให้อาสาขนส่งทางบกเข้าไปทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ขนส่ง เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนที่ภาครัฐกำหนด และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีวิทยากรจากศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ร่วมให้ความรู้แก่อาสาขนส่งทางบก โดยจะนำร่องในพื้นที่กรุงเทพฯ ก่อนขยายผลไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนด้านความปลอดภัยทางถนน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/SHtvA
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
1 Sep 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
5.1-5.4 แสน
2.
5.4-6.0 แสน
3.
6.0-7.3 แสน
4.
6.8-8.4 แสน
5.
5.1 ล้าน
6.
5.3-6.7 แสน
7.
5.4-6.8 แสน
8.
3.3-7.6 ล้าน
9.
3.2-5.8 ล้าน
10.
6.7-10.8 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ