ธุรกิจ

วิริยะประกันภัยฯ ผสานพลังชุมชนกุฎีจีน นำร่องโครงการ “ประกันภัยก้าวไกล เคียงข้างชุมชน”


บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย สุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และชฎาพร เฉ่งไล่ ผู้จัดการสาขากรุงเกษม นำทีมงานศูนย์/สาขาในพื้นที่ และจากส่วนกลาง รวมถึงตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ร่วมจัดโครงการ “ประกันภัยก้าวไกลเคียงข้างชุมชน” ครั้งที่ 1 พร้อมจัดเสวนาถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ และสิทธิประโยชน์ของการประกันภัย ให้แก่ประชาชนในชุมชนกุฎีจีน โดยมี ธีรนันท์ ช่วงพิชิต ประธานมูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน และ วรชัย พิลาสรมย์ ประธานชุมชนวัดกัลยาณ์ ร่วมเป็นผู้เสวนา

ในโอกาสนี้คณะสื่อมวลชนหลากหลายแขนงยังได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแชร์ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์แก่ชุมชนในครั้งนี้ด้วย ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ภายหลังการเสวนาแล้ว บริษัทฯ ยังได้มอบหมวกนิรภัยเพื่อเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน รวมถึงนำคณะสื่อมวลชน และตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ร่วมเยี่ยมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนกุฎีจีน ชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี

สำหรับ โครงการ “ประกันภัยก้าวไกล เคียงข้างชุมชน” บริษัทฯ ตระหนักในความสำคัญของการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น จึงได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถใช้ระบบการประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิต และทรัพย์สิน ให้แก่ตนเอง และครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 3 (ปี 2559 – 2563) ของสำนักงาน คปภ. อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ของการทำประกันภัย และบอกต่อถึงความสำคัญของการทำประกันภัยให้คนในชุมชนเกิดการยอมรับเชื่อมั่น อันจักเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อระบบประกันภัย และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับบริษัทฯ อีกด้วย------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/EMDiN
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 10:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน