ธุรกิจ

โตโยตา ถนนสีขาว ประกาศผลรางวัล การประกวดแผนรณรงค์สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา “Toyota Campus Challenge 2019”


 

 ปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ รศ.ดร. กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีมอบรางวัลรอบชิงชนะเลิศกิจกรรม Campus Challenge 2019 โดยโตโยตา ถนนสีขาว ประกวดแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนรุ่นใหม่ ณ Toyo Alive Space ชั้น 3 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม (Iconsiam)

 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ดำเนินงานโดยยึดถือ “การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน” เป็นหนึ่งในพันธกิจหลัก ของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่งดำเนินงานภายใต้โครงการ “โตโยตา ถนนสีขาว” ต่อเนื่องกว่า 30 ปี มีวัตถุประสงค์ในการร่วมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านแนวทางการสร้าง “สังคมคนขับรถดี” ซึ่งกิจกรรม Campus Challenge 2019 โดย โตโยตา ถนนสีขาว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตสูง โดยให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย และสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในการออกแบบแผนประชาสัมพันธ์ และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา จนถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุจริง

 

โดยกิจกรรม Campus Challenge 2019 โดยโตโยตา ถนนสีขาว เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งมีนิสิตและนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 838 ทีม โดยภายหลังผ่านการอบรมขับขี่ปลอดภัยจากผู้แทนจำหน่าย โตโยตา และนำเสนอแผนในการรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษาแก่คณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำการคัดเลือก 15 ทีมสุดท้าย ไปเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละทีมจะได้รับทุนสนับสนุนมูลค่ากว่า 20,000บาท ไปใช้ในการรณรงค์แผน และปฏิบัติจริงในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 เดือน และในรอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 15 ทีมได้นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ดังนี้

 

ด้านความปลอดภัยทางถนน

 • พรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
 • รศ.ดร. กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

 

ด้านการออกแบบและสร้างสรรค์แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์

 • ดร. ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ ที่ปรึกษาและนักกลยุทธ์การตลาดชื่อดัง
 • คงศักดิ์ เจียมสากล Senior Creative Director บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จํากัด

 

ด้านการสร้าง Content ใน Social Media

 • อารมณ์ โพธิ์หาญรัตนกุล (คัตโตะ ลิปตา) ศิลปินและบลอคเคอร์ชื่อดัง

 

ตัวแทนจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 • สุปรียา ไม้มณี ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 

เกณฑ์ในการตัดสินรางวัลพิจารณาจากแผนการรณรงค์ที่สามารถปฏิบัติและวัดผลได้จริง พร้อมทั้งมีแผนงานต่อยอดโครงการในอนาคตระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งสามารถลดอุบัติเหตุได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน

 

ผลการตัดสิน Campus Challenge 2019 โดย โตโยตา ถนนสีขาว มีดังนี้

 

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม “สาธุบุญโยเร” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ธนภัทร พรหมภัทร์
 • ปวริศา ปัทมะสุวรรณ์
 • อาทิตยา พิมพาคำ
 • อารียา หน่อสุวรรณ

              ชื่อแผนรณรงค์  The Lucky C Way ทางม้าลายสายมงคล

     รางวัลที่ได้รับ

 • ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 วัน มูลค่า 500,000 บาท
 • ทุนการศึกษา 100,000 บาท ทุนสนับสนุนในการพัฒนาแผนงานแก่คณาจารย์ที่ปรึกษา 30,000 บาท
 • เงินสนับสนุน 100,000 บาท มอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่อยอด 4 เดือน
 • โอกาสฝึกงานที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด หรือพันธมิตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม “Chinathip” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • พิสิษฐ์ แก้วศิลา
 • ชัยภัคดิ์ ตั้งประจักษ์
 • นันทิชา สวัสดีพละ
 • ภัทรวิทชญ์ ภัทรวัฒน์กุล

              ชื่อแผนรณรงค์ Bluedyguard ใครไม่เห็น แต่บลูดี้เห็นเด้อ

              รางวัลที่ได้รับ

 • ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 วัน มูลค่า 500,000 บาท
 • ทุนการศึกษา 80,000 บาท ทุนสนับสนุนในการพัฒนาแผนงานแก่คณาจารย์ที่ปรึกษา 20,000 บาท
 • เงินสนับสนุน 100,000 บาท มอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่อยอด 4 เดือน

 

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม “4 ANGIES ขี่ม้ายูนิคอร์น” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • เสกสรร นาหัวนิล
 • ณัชชา ผิวผ่อง
 • ธีระนัย จันทร์ไพสนต์
 • ปรียานุช สุโพธิ์

ชื่อแผนรณรงค์ UniCross Safe Life

รางวัลที่ได้รับ

 • ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 วัน มูลค่า 500,000 บาท
 • ทุนการศึกษา 50,000 บาท ทุนสนับสนุนในการพัฒนาแผนงานแก่คณาจารย์ที่ปรึกษา 10,000 บาท
 • เงินสนับสนุน 100,000 บาท มอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่อยอด 4 เดือน

 

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่
 • ทีม “ต๊ะต่อนยอน” และ ทีม “สามสาวมหัศจรรย์” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลที่ได้รับ

 • ทุนการศึกษา 15,000 บาท

 

 • รางวัลชมเชย ได้แก่
 • ทีม “สู้ทั้งคืน” มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • ทีม “Flash” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • ทีม “โหยยยยเพ่ ผมไม่ได้ดูดยา ใต้ตาดำ เพราะไม่ได้หลับมา 3 4 เด็กดีครับผม” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • ทีม “Neko” มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 • ทีม “เข้า WIN” มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 • ทีม “T-MIB (The Mission Impossible)” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ทีม “Slow Ride Start Safe” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 • ทีม “No break เพราะเราจะไม่หยุดแค่นี้” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • ทีม “Quad Squad” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • ทีม “We share Wheelchair” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รางวัลที่ได้รับ

 • ทุนการศึกษา 5,000 บาท

 

 • รางวัล Popular Vote ได้แก่
 • ทีม “We share wheelchair” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รางวัลที่ได้รับ

 • ทุนการศึกษา 10,000 บาท

 

 • รางวัล Best Presenter ได้แก่
 • ทีม “ต๊ะต่อนยอน” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 รวมมูลค่ารางวัลการประกวดทั้งสิ้น 2,180,000 บาท------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/bKHFG
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 11:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน