ธุรกิจ

บริดจ์สโตน สานต่อ “โครงการบริดจ์สโตนรักษ์บ้านเกิด ปี 4”


บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด มุ่งมั่นตอบแทนสังคมไทยตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี โดยตลอดทั้งปีนี้ได้ส่งมอบโครงการเพื่อชุมชน และสังคมทั้งหมด 5 โครงการ ภายใต้  “โครงการบริดจ์สโตนรักษ์บ้านเกิด ปี 4”  ด้วยเป้าหมายร่วมกัน คือ รวมพลังจิตอาสาจากพนักงานกลุ่มบริษัทในเครือ บริดจ์สโตน กลับไปพัฒนา และร่วมกันสร้างประโยชน์สู่พื้นที่บ้านเกิดในจังหวัดของตน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพึ่งตนเองได้ เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของสังคมไทย

ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี มีโครงการที่ได้รับการคัดเลือก และพัฒนาบ้านเกิดทั่วประเทศแล้วทั้งสิ้น 22 โครงการ ภายใต้การสนับสนุนของไทยบริดจสโตนฯ โดยความสำเร็จของโครงการเกิดจากเหล่าจิตอาสาทุกคนได้ลงพื้นที่สำรวจปัญหาที่แท้จริงของชุมชนบ้านเกิดของตน ทั้งยังมุ่งมั่นเรียนรู้ รับผิดชอบ อาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างพันธมิตรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวบ้านในพื้นที่นั้นๆ รวมเป็นพลังชุมชนขับเคลื่อนโครงการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในด้านต่างๆ ด้วยการเติมเต็มโอกาส และส่งมอบสิ่งดีๆ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นภารกิจหลักที่  บริดจ์สโตน ยึดมั่นเสมอมา

สำหรับโครงการในปีนี้มีทั้งสิ้น 5 โครงการ ได้แก่
ด้านการพัฒนาการเดินทาง
– โครงการทางเดินเพื่ออนาคต ด้วยการสร้างทางเดิน และออกกำลังกายมีเสียงจากยางรีไซเคิล ส่งมอบให้โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอด และคนพิการ จังหวัดลำปาง
– โครงการก่อสร้างฝายระบายน้ำล้น ช่วยเหลือชุมชนบ้านห้วยโก จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง และสร้างวิถีชีวิตที่ดีขึ้น

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

– โครงการสหภาพแรงงานไทยบริดจสโตนพัฒนาบ้านเกิด ด้วยการปรับปรุงแทงค์น้ำดื่มให้เป็นระบบกรองน้ำบริสุทธิ์ ส่งมอบให้โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก จังหวัดนครราชสีมา
– โครงการสร้างห้องสุขาสำหรับคนพิการและคนป่วยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง จังหวัด ปทุมธานี

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม      

– โครงการเข็นน้ำขึ้นภูเขา ด้วยการติดตั้งระบบสูบน้ำส่งไปยังพื้นที่ทุ่งกบาลกระไบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
พนมดงรัก จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่า

ไทยบริดจสโตนฯ สานต่อโครงการ บริดจ์สโตน รักษ์บ้านเกิดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้เจตนารมณ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริดจ์สโตน “Our Way To Serve” ซึ่งประกอบด้วย 1. พัฒนาการเดินทาง 2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และ 3. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย ไทยบริดจสโตนฯ มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิดซึ่งเป็นเสมือนรากฐานสำคัญที่หล่อหลอมให้พนักงานทุกคนมีวันนี้ ด้วยเป้าหมายสูงสุด คือ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชุมชนของตน ผนึกรวมความเข้มแข็งของชุมชนที่จะร่วมเกื้อหนุน และก้าวไปพร้อมกัน ตลอดจนถ่ายทอดความสำเร็จของชุมชนตนเองให้กับชุมชนรอบข้างได้นำไปศึกษา และปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนจนเกิดความสำเร็จเช่นเดียวกันขยายผลสู่ “สังคมต้นแบบแห่งการพัฒนา”------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/NJXwi
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน