ธุรกิจ

3เอ็ม ประเทศไทยฯ รับมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว เล็งเดินหน้าพัฒนาระบบเพื่อสิ่งแวดล้อม


 

3เอ็ม ประเทศไทยฯ และ 3เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์)ฯ รับมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เทียบเท่า ISO 14001 เล็งเดินหน้าปรับปรุง และพัฒนาระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อก้าวสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน

 

นภาพร รัตนแสงหิรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า กว่า 50 ปี แห่งความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นในการดำเนินงาน เพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตามพันธกิจของ 3M ทำให้โรงงานลาดกระบัง บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด และบริษัท 3เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับใบรับรองให้เป็นบริษัทอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม นับเป็นหนึ่งในความสำเร็จของการนำพาองค์กรก้าวเข้าสู่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

นภาพร ระบุว่า ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ที่ได้รับในครั้งนี้เทียบเท่ากับใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาจากความสามารถ นโยบาย และการดำเนินงานจริงขององค์กรว่ามีแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนงาน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน เป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม หรือได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่อเนื่อง

 

“ในนามของ 3M ขอขอบคุณกระทรวงอุตสาหกรรมที่มอบใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวให้กับ 3M และ 3M Innovation โดยเราจะตั้งใจรักษาคุณภาพ มาตรฐานการทำงาน ควบคู่ไปกับการเดินหน้าวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทฯ Green Culture หรือ อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 4 เพื่อทุกชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป” นภาพร กล่าว

 

สำหรับโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นโครงการจัดทำขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย ยึดมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/gDcSm
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 15:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน