ธุรกิจ

โตโยตา ปรับโครงสร้างองค์กร เตรียมพร้อมสู่การเป็น “องค์กรแห่งการขับเคลื่อน (Mobility Company)”


มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความท้าทายในการยกระดับองค์กร จาก “บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์” สู่การเป็น “องค์กรแห่งการขับเคลื่อน” (Mobility Company) พร้อมประกาศแต่งตั้งผู้บริหารชาวไทยดำรงตำแหน่ง “รองกรรมการผู้จัดการใหญ่” 3 ตำแหน่ง ครอบคลุมงานบริหารใน 3 สายงานหลัก และแต่งตั้ง “ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่” เพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

 

มิจิโนบุ ซึงาตะ กล่าวว่า “จากวิสัยทัศน์ของ อากิโอะ โตโยดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานกรรมการบริหาร โตโยตา มอเตอร์ คอร์พอเรชัน ที่มีเจตจำนงในการปฏิรูปองค์กรของเราไปสู่ “องค์กรแห่งการขับเคลื่อน” หรือ Mobility Company ทำให้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งถือเป็นฐานการดำเนินงานที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย มีบทบาทสำคัญยิ่งในการหาวิถีทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเป็นหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรในระดับภูมิภาคต่อไป ซึ่งโครงสร้างการบริหารใหม่และการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการบริหารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการที่จะมีการมอบหมายงาน และแต่งตั้งตำแหน่งรักษาการในระดับผู้บริหารในอีกหลายส่วนงานเพื่อให้โอกาสกับพนักงานที่มีความสามารถสูง เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานไทยให้มีศักยภาพสูงที่สุด อันจะเป็นการส่งเสริมการบริหารงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานไทยมากขึ้นอีกด้วย”

ผู้บริหารชาวไทย ที่ได้รับตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ใน 3 สายงานหลัก มีดังต่อไปนี้

1. สุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

รับผิดชอบกลุ่มงานการบริหาร สายงานบริหารองค์กร สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง สายงานการบัญชีและการเงิน และหน่วยงานพิเศษ

2. สุรศักดิ์ สุทองวัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

รับผิดชอบกลุ่มงานการตลาด สายงานพัฒนาการตลาด สายงานคอนเนคเทด สายงานการขาย สายงานปฏิบัติการการขาย สายงานการบริการลูกค้า

3. สมคิด ประดิษฐ์กำจรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

รับผิดชอบกลุ่มงานการผลิต โรงงานสำโรง โรงงานบ้านโพธิ์ และโรงงานเกทเวย์

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศแต่งตั้ง วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารอาวุโส สายงานบริหารองค์กร รวมถึงแต่งตั้ง “ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่” อีก 1 ตำแหน่ง ได้แก่

  1. วีระชัย อัศวใจเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า และฝ่ายปฏิบัติการบริการลูกค้า เป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบกลุ่มงานการตลาด สายงานการบริการลูกค้า

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยอ้างอิงจากแผนการบริหารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมกับแผนงานในอนาคต ตลอดจนได้มีการปรับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ผู้บริหารในระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อความเหมาะสมในการบริหารจัดการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มงานการบริหาร

  1. ประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง และสำนักงานปฏิรูปธุรกิจด้านการจัดการต้นทุนแรงงาน
  2. ปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายงานบริหารองค์กร ครอบคลุมงานประชาสัมพันธ์ด้านการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สายงานการบัญชีและการเงิน สำนักงานโครงการวางแผนควบคุมทางการเงินและลงทุน และสำนักงานปฏิรูปธุรกิจด้านการจัดการต้นทุนแรงงาน

พร้อมทั้งก่อตั้งสำนักงานโครงการทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพสูง รวมถึงจัดตั้งสำนักงานปฏิรูปธุรกิจด้านการจัดการต้นทุนแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

กลุ่มงานการผลิต

  1. ธวัช เรี่ยวแรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ กลุ่มงานสนับสนุนการผลิตระดับภูมิภาค สายงานจัดการและพัฒนาสายงานการผลิต และกลุ่มงานสนับสนุนการผลิต สายงานความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

พร้อมทั้งมีการก่อตั้งกลุ่มงานสนับสนุนการผลิตระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการประสานงานกับศูนย์พัฒนาทักษะการผลิตภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค การพัฒนาบุคลากรในสายการผลิต และสนับสนุน โตโยตา เมียนมาร์ เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถแก่กลุ่มงานการผลิต ในบทบาทฐานะการเป็นศูนย์กลางการผลิตในภูมิภาคเอเชีย

 

กลุ่มงานการตลาด

  1. รุ่งโรจน์ ขันชะลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายงานปฏิบัติการการขาย
  2. ศุภชัย สินสุวรรณรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายงานพัฒนาการตลาด ครอบคลุมงานประชาสัมพันธ์ด้านการสื่อสารการตลาด และผลิตภัณฑ์

พร้อมทั้งมีการก่อตั้งสำนักงานโครงการปฏิรูปธุรกิจด้านการตลาด เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของพื้นฐานด้านการขาย และส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการในทุกมิติ เพื่อสร้างความสุข และรอยยิ้มให้กับลูกค้าต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/q2hMh
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 11:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน